مقالات کارشناسی

بررسی تخلفات در شرکت‌های تعاونی مسکن

بررسی تخلفات در شرکت‌های تعاونی مسکن

شرکت‌های تعاونی مسکن نیز همانند سایر شرکت‌ها و تشکل‌های حقوقی باوجودی که از یک سری موارد بایستی قانون بخش تعاون را رعایت کنند ولی ازنظر شکلی در بخش‌های زیادی مانند سایر شرکت‌های حقوقی هستند. به جهت اهمیت این بخش و گستره پوشش آن و در راستای اهداف جهانی تعاون، ساماندهی و نظارت بر شرکت‌های تعاونی را وزارت تعاون بر عهده دارد،

نقش اجتماعی شرکت‌های تعاونی و کثرت اعضای این شرکت‌ها موجب شده متولی نظارت، هرچند ازنظر ساختاری اتحادیه‌های شهرستانی، استانی، کشوری و اتاق تعاون به‌عنوان پارلمان بخش تعاون است، ولی نقش نظارتی بخش دولتی همچنان پررنگ است. عدم آموزش کافی و اطلاع‌رسانی درست، موجب شده اعضای شرکت‌های تعاونی ناآشنا به وظایف و حق‌وحقوق خود باشند، در بخش‌های مختلفی ممکن است مشکلاتی در شرکت‌های تعاونی مسکن واقع گردد، که عناوین آن ذیلاً آورده شده است:

 1. مشکلات و اختلافات بین اعضای شرکت‌های تعاونی مسکن
 2. مشکلات و اختلافات بین اعضای شرکت تعاونی و مدیران شرکت تعاونی مسکن
 3. مشکلات و اختلافات بین مدیران شرکت‌های تعاونی مسکن
 4. مشکلات و اختلاف بین شرکت تعاونی مسکن و شرکت‌ها و بخش‌های اقتصادی دیگر

قانون بخش تعاون و اصلاحیه‌های مکرر آن، به جهت حفظ انسجام شرکت تعاونی و بررسی تخصصی مشکلات و شکایات، شکایت عضو بایستی در وهله نخست از طریق بازرس شرکت، سپس در صورت عدم پاسخگویی و یا عدم حصول نتیجه از طریق اتحادیه تخصصی مربوطه بررسی گردد، کمیته‌های داوری به‌صورت تخصصی و متناسب با هریک از رشته‌های اقتصادی به فراخور نوع شرکت تعاونی در اتاق تعاون تشکیل و وظیفه‌دارند تا این مهم را سامان‌دهی نمایند. در خصوص اختلافات بین اعضای شرکت تعاونی عمده این اختلافات در خصوص نحوه پرداخت‌ها و همچنین رعایت نکرد برنامه زمان‌بندی و جدول پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها و یا کیفیت ساخت توسط شرکت است.

بررسی تخلفات تعاونی مسکن
بررسی تخلفات تعاونی مسکن

دستورالعمل رسیدگی به شکایات شرکت‌های تعاونی

ماده 1: رسیدگی به شکایات اعضاء و سهامداران شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی و اتاق‌های تعاون علیه شرکت، اتحادیه، اتاق یا مدیران مربوط [در امور تعاون] به‌موجب مقررات این دستورالعمل صورت خواهد گرفت.
تبصره 1: شکایات مربوط به انتخابات مدیران و بازرسان طبق دستورالعمل نظارت بر انتخابات رسیدگی می‌گردد.
تبصره 2: شکایات مربوط به برگزاری مجامع عمومی با موضوع غیر از انتخابات مدیران و بازرسان از شمول مقررات این دستورالعمل مستثنا است و مطابق مقررات خاص خود رسیدگی می‌گردد.
تبصره 3: مقصود از «امور تعاون»، کلیه موضوع‌های مرتبط با قوانین و مقررات بخش تعاون، اساسنامه، آیین‌نامه و دستورالعمل‌های داخلی تعاونی، قراردادهای منعقده و امور ناشی از عضویت و سهامداری است.

ماده 2: شکایت باید در فرم مخصوص [پیوست] مطرح و حاوی نکات ذیل باشد:

 1. مشخصات کامل شاکی و طرف شکایت و اقامتگاه آن‌ها.
 2. مشخصات دقیق و اقامتگاه شرکت، اتحادیه یا اتاق مربوطه.
 3. تعیین موضوع شکایت و خواسته به‌طور واضح.
 4. ادلّه‌ای که شاکی برای اثبات ادعای خود دارد. (شاکی باید رونوشت یا تصویر مصدق اسناد مثبته را پیوست شکایت نماید).
 5. امضای شاکی (و در صورت عجز از امضاء، اثرانگشت).
 6. درصورتی‌که شکایت توسط وکیل تقدیم شود، درج مشخصات وکیل و ارائه وکالت‌نامه رسمی و در مورد وکلای دادگستری، وکالت‌نامه مقرر از سوی کانون وکلا یا مرکز امور مشاوران دادگستری الزامی است.

تبصره 1: چنانچه شاکی شخصیت حقوقی باشد ارائه مصوبه هیئت‌مدیره دایر بر طرح شکایت و نمایندگی، همچنین ممهور نمودن شکوائیه به مهر مربوطه الزامی است.
تبصره 2: درصورتی‌که شاکی، شکایت خود را به نحو دیگری مطرح نماید، اداره تعاون با ارائه فرم مخصوص، شاکی را جهت طرح صحیح شکایت راهنمایی می‌کند.

ماده 3: شاکی شکایت مربوطه را جهت رسیدگی و اظهارنظر به بازرس تسلیم و رسید دریافت می‌نماید. بازرس مکلف است پس از وصول شکایت و تطبیق آن با مفاد ماده 2 ظرف یک هفته شکایت را رسیدگی و به طریق ذیل اقدام نماید:

 1. چنانچه شکایت صرفاً جنبه عمومی و اعلام تخلف داشته باشد، درصورتی‌که بازرس نیز قائل به ارتکاب تخلف از سوی مدیران باشد، مراتب را به هیئت‌مدیره یا مدیرعامل (حسب مورد) اعلام و تقاضای رفع نقص می‌کند. چنانچه مدیران مربوطه به تذکرات بازرس ترتیب اثر ندهند، بازرس تعاونی یا اتحادیه مطابق ماده 42 و هیئت بازرسی اتاق تعاون طبق بند (ج) ماده 63 قانون بخش تعاون اقدام می‌نماید.
 2. درصورتی‌که شکایت واجد جنبه خصوصی اعم از ورود ضرر و زیان یا تضییع حق شاکی باشد و بازرس بر اساس بررسی انجام‌شده و مستندات موجود شکایت را وارد تشخیص دهند موضوع را کتباً و به‌طور مستند و مستدل به‌منظور پاسخگویی و تأمین خواسته شاکی به هیئت‌مدیره تعاونی اعلام و رونوشت آن را به شاکی ارسال می‌کنند. درصورتی‌که هیئت‌مدیره بر اساس نظریه بازرس، اقدامات مقتضی در جهت اجابت خواسته شاکی و حل اختلاف مستحدثه انجام دهند شکایت مطروحه خاتمه یافته تلقی می‌گردد.

تبصره: شاکی باید رونوشت نظریه بازرس را جهت درج در پرونده تعاونی به اداره تعاون ارائه نماید.

ماده 4: در صورت حدوث هر یک از موجبات ذیل، موضوع اختلاف توسط شاکی جهت داوری حسب مورد به اتحادیه یا اتاق مربوطه ارائه می‌گردد. اتحادیه/ اتاق مکلف است مطابق آئین‌نامه داوری که توسط وزارت تعاون تهیه و تصویب گردیده است به شکایت و اختلاف رسیدگی و رأی نهایی خود را حداکثر ظرف 3 ماه اعلام نماید. پس از ابلاغ رأی داوری، ذینفع می‌تواند به اجرای احکام دادگستری مراجعه و تقاضای اجرا رأی کند.

 1. فقدان بازرس.
 2. عدم دسترسی به بازرس.
 3. عدم رسیدگی بازرس به شکایت ظرف مهلت یک ماه از زمان وصول شکایت.
 4. عدم تمکین هیئت‌مدیره به نظریه بازرس در تأمین خواسته شاکی.
 5. اعتراض شاکی نسبت به نظریه بازرس.

ماده 5: داوری موضوع ماده فوق حسب مقررات اساسنامه به ترتیب توسط اشخاص ذیل صورت می‌گیرد:

 1. در مورد اختلاف اعضاء و سهامداران شرکت‌های تعاونی با شرکت مربوطه: اتحادیه مربوط.
 2. در مورد اختلاف اعضاء و سهامداران اتحادیه‌های تعاونی با اتحادیه مربوطه: اتاق تعاون مربوط.

تبصره 1: چنانچه حسب توافق بعدی یا به‌موجب قرارداد دیگر، داوری اشخاص دیگری شرط شده باشد، مرجع صالح داوری همان اشخاص خواهند بود.
تبصره 2: در خصوص اختلاف اعضاء اتاق‌های تعاون با اتاق مربوطه، ارجاع امر به داوری منوط به وجود شرط داوری در اساسنامه مربوطه یا توافق‌ها و قراردادهای فی‌مابین است.

ماده 6: در موارد ذیل شاکی می‌تواند به شوراهای حل اختلاف، مراجع صالح قضایی یا شبه قضایی (حسب موضوع اختلاف) مراجعه نماید:

 1. در صورت استنکاف مرجع داوری مربوطه از پذیرش داوری.
 2. در صورت عدم اعلام حکم داوری ظرف مهلت قانونی یا موردتوافق.
 3. در صورت عدم وجود اتحادیه یا اتاق.
 4. در صورت عدم پیش‌بینی شرط داوری در اساسنامه اتاق تعاون (در خصوص اختلافات اعضاء اتاق‌ها با اتاق مربوطه).

ماده 7: هیچ‌یک از مواد مقرر در این دستورالعمل حق مراجعه مستقیم شاکی به داور و در صورت عدم پیش‌بینی داور، به شوراهای حل اختلاف، مراجع صالح قضایی یا شبه قضایی را سلب نخواهد کرد.

ماده 8: در کلیه مقررات این دستورالعمل مقصود از «بازرس»، حسب مورد بازرس، بازرسان یا هیئت بازرسی است.
 
این دستورالعمل در 8 ماده و 8 تبصره در تاریخ هشتم اسفند یک هزار و سیصد و هشتادوهشت به تصویب وزیر تعاون رسیده است.

منبع: ورازت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 • نویسنده : کارشناس رسمی دادگستری
  • امتیاز :
  • 14
  • 0
 • تاریخ انتشار : 1396/10/14
 • تعداد مشاهده : 7989 بار
نظرات کاربران
محمدرضا عروجی

محمدرضا عروجی

با سلام و احترام اینجانب از سال 91 عضو تعاونی مسکن شهرداری منطقه 15 بوده ام که تا به امروز بیش از 70 درصد از مبلغ واحد را پرداخت نموده ام حدود یک ماه پیش به تعاونی مراجعه نمودم تا در مورد مابقی بدهی خود صحبت کنم که گفتند واحد شما به شخص دیگری واگذار شده میخواستم بدونم با توجه به پرداختهای اینجانب و عدم تشکیل مجمع عمومی آیا تعاونی حق همچین کاری را دارد یا خیر ؟ با سپاس فراوان

پاسخ دادن 2 0

مدیر سیستم

مدیر سیستم

موضوع از طریق کمیته داوری اتاق تعاون قابل‌پیگیری است.

پاسخ دادن 0 0

ن.ه

ن.ه

با سلام و سپاس بنده کارمند رسمی یکی از ادارات دولتی هستم که 4 سال هست از زمان استخدام بنده گذشته لیکن تعاونی مسکن اداره مانع عضویت بنده و سایر همکاران با شرایط مشابه بنده هستند و همچنین این تعاونی در حال گرفتن یک زمین دولتی میباشد تا بین اعضا تقسیم کند ایا این ممانعت وجاهت قانونی دارد؟ و اگر خیر ما چگونه میتوانیم احقاق حق کنیم باتشکر

پاسخ دادن 0 0

مدیر سیستم

مدیر سیستم

خیر، یکی از شرایط تعاونی‌ها اختیاری بودن است. قانونا نباید منعی برای عضویت ایجاد گردد.

پاسخ دادن 0 0

خلیل

خلیل

سلام از سال ۸۹ تا الان عضو تعاونی هستیم ۱۸ میلیون تومان هم پرداخت کردیم ولی تعاونی تا الان هیچ کاری انجام نداده الان میخوام شکایتش کنم چون من سال ۸۹ تا تا سال ۹۴ تقربیا می تونستم با یه وام و این پول واحد بخرم ولی الان نمی تونم حتی یه موتور بخرم الان اگر شکایت کنم قاضی بهم حکم جبران خسارت میده?

پاسخ دادن 2 0

مدیر سیستم

مدیر سیستم

موضوع اختلاف و شکایت از تعاونی مسکن از طریق کمیته داوری اتاق تعاون قابل‌پیگیری است.

پاسخ دادن 0 0

محمد

محمد

با سلام تعاوني مسكن برق شروع به ساخت پروژه ١٠٣ واحدي نموده و سپس تصميم به اضافه كردن چهار واحد به پروژه گرفت كه پس از اتمام پروژه فروخته شود و پول حاصل از فروش خرج پروژه گردد. در زمان انتخاب واحد ها بر اساس اولويت تعاوني قبل از اعضا چهار واحد را انتخاب كرده و زماني كه اعتراض كرديم گفتند اداره تعاون اين اجازه را به انها داده است. سوالي كه مطرح است اولويت بندي انتخاب واحد بر اساس آورده اعضا است و اصولا تعاوني اورده اي ندارد لذا تعاوني ميتواند قبل از اعضا واحد هاي خود را انتخاب كند يا نه؟ سپاس از همراهي شما

پاسخ دادن 1 0

عباس ساموئی

عباس ساموئی

درسال1368دریک شرکت تعاونی کارمندان دولت عضو بودم وتعاونی باگرفتن یک قطعه زمین 16واحدآپارتمان جهت16نفرازاعضاآماده وپس ازتسویه حساب کامل تحویل نمود.پس از مدتی ازتحویل واحدهامدیرعامل مبلغی رانیزبه عنوان دستمزداضافی برای خودش طلب نمودوازهریک ازاعضایک برگ چک پنجاه هزارتومانی گرفت.اکنون پس از حدود سی سال با عدم دریافت چکها ادعای طلب نموده و سفته های با پرفراژ یکصد هزار ریال را که جهت تضمین اخذ وام بانکی چهار صد هزارتومانی از اعضا گرفته توسط فرزندش به مبلغ بیست میلیون پرکرده وطی شکایتی در شورای حل اختلاف رای غیابی گرفته و مبالغی در حدود ده میلیون از اعضا و مبلغ بیست وشش میلیون تومان از حساب بانکی من برداشت نموده است .لطفا"جهت احقاق حق و چگونگی برگشت این مبلغ راهنمائی بفرمائید. با تشکر

پاسخ دادن 0 0

مدیر سیستم

مدیر سیستم

موضوع اختلاف در تعاونی‌های مسکن از طریق کمیته داوری اتاق تعاون قابل‌پیگیری است.

پاسخ دادن 0 0

محمدرضا

محمدرضا

با عزض سلام و خسته نباشید یک شرکت تعاونی انبوه سازی در سال 92 با هییت موسس 3 نفره که با 7 نفر اعضا هییت مدیره تشکیل شده است به مدت نامحدود اما اعضا به مدت 3 سال انتخاب گردیدند نام بنده رو بدون اطلاع بنده و امضا بنده به عنوان یکی از اعضا هییت مدیره ثبت مینماید اما سمتی ندارم فقط عضو عادی و شرکت همان سال بعد از چند ماه جمع میشود اما منحل نمیشود و بنده هیچوقت در جلسات شرکت حضور نداشته . پای هیچ اسنادی را امضا ننموده ام البته شاید جای بنده امضا زده باشند اما صاحبین امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره بوده . سوالم از خدمت شما این هستش اگر شکایتی از شرکت شود آیا جای نگرانی برای من دارد یا خیر ؟ اصلا اینکه به مدت 3 سال بوده و الان 6 سال گذشته و هیچ روزنامه رسمی و مجمعی نداشته است آیا هنوز اعتبار دارد؟ چون دسترسی به این ها نداشته ام یکبار حضوری در سال های گذشته به وزارت تعاون رفتم و به من گفته شد در آنجا اگر شکایتی شود صاحبین امضا بایستی جوابگو و پرداخت باشند همین ممنون از راهنمایی و لطفتطون .

پاسخ دادن 0 0

مدیر سیستم

مدیر سیستم

صاحبان امضا و اعضا هیئت‌مدیره در قبال تعهدات مسئول هستند.

پاسخ دادن 0 0

حسین

حسین

باسلام..حدود 10سال است که در یکی از تعاونی های مسکن خراسان رضوی عضو شده ان و واخدی را خریداری کردم کمبلغی را به تناوب به عنوان آورده واریز نمودم.حدود 3سال پیش تعاونی واحدها رابین اعضا قرعه کسی کرده و واحدی را به بنده تعلق دادن ومابقی آورده را از بنده چک گرفتند ..هنوز هم بعد این همه سال تحویل ندادند دوماه پیش فهمیدم واحد بنده را با واحد دیگری تعویض کرده اند بدون اطلاع...من بلافاصله مجبور شدم مبلغ بدهی ام را تهیه وبه حساب شرکت واریز کردم..آیا شرکت حق دارد واحد بنده رابا واحدی دیگر در همان پروژه تعویض کند ...

پاسخ دادن 2 1

مدیر سیستم

مدیر سیستم

اختلافات شرکت‌های تعاونی مسکن از طریق کمیته داوری اتاق تعاون قابل‌پیگیری است.

پاسخ دادن 0 1

امیر

امیر

با سلام و عرض ادب ؛ اینجانب در یک تعاونی مسکن در شهر اراک از سال 90 عضو شده و با پرداخت های مساوی بین تمامی اعضاء (73 واحد اضافی+ 308 نفر ) بابت خرید زمین ، عوارض شهرداری ، مجوز احداث تجاری ، هزینه ی ساخت و .... پروژه پیش رفت و تمامی واحدهای اضافی پروژه با رای اعضاء از طرف هیات مدیره به فروش رسید تا خرج قسمتی از پروژه شود حال که نوبت تقسیم واحدها رسیده است (متراژ واحدها کمترین 107 متر و بیشترین 145 متر میباشد) میگویند بر اساس امتیاز میباشد و کاملا هم به حق است . حال سوال اینجاست که آیا مگر نه آنکه امتیاز فقط به شما قدرت انتخاب در موقعیت بهتر و ... را میدهد . اگر نفر اول در بالاترین طبقه بزرگترین متراژ 145 متری را انتخاب و آخرین نفر در پایین ترین طبقه کوچکترین واحد 107 متری را انتخاب کند نباااید متراژ میانگین تعیین شود و مابه تفاوت مبلغ را پرداخت کند تا به کسی که واحد کوچکتر به او رسیده پرداخت شود . میانگین قیمت تمام شده را 2250000 (متراژ مفید واحدها /قیمت کل پروژه ) اعلام کردند . میانگین متراژها 126= 2 /252=بزرگترین واحد145+107کوچکترین واحد

پاسخ دادن 0 0

مدیر سیستم

مدیر سیستم

امتیازبندی صرفاً جهت تعیین اولویت واگذاری است، هر فرد عضو تعاونی مسکن بایستی هزینه تمام‌شده واحد را بر اساس مترمربع پرداخت نماید.

پاسخ دادن 0 0

اصغر

اصغر

با سلام و تشکر از سایت خوبتون در شرکت تعاونی که طبق اساسنامش اسناد تعهد اور بایستی غیر از مهر بایستی به امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره برسد اما مبلغ های دریافتی جهت خرید را فقط مهر باشخص مدیرعامل(بدون امضا رییس هییت مدیره) به تنهایی بدون اطلاع به اعضا ی هییت مدیره اخذ کرده باشد و خرج کرده باشد آیا در شکایت مابقی اعضا ی هییت مدیره هم باید پاسخگو باشند یا فقط صاحبین امضا؟

پاسخ دادن 0 0

مدیر سیستم

مدیر سیستم

اسناد تعهدآور با مهر شرکت و یکی از صاحبان امضا هم باشد، مجموعه هیئت‌مدیره و مدیریت تعاونی بایستی پاسخگو باشند.

پاسخ دادن 0 0

اصغر

اصغر

حتی در زمانی که در روزنامه رسمی و اساسنامه شرکت قید شده باشد که اسناد تعهد آور بایستی به امضا رییس هیت مدیره مهر و مدیر عامل رسیده باشد ؟ چون در این مورد ما کلیه اسناد تعهد آور واخذ پول فقط به امضا مدیر عامل و مهر بوده و اصلا هییت مدیره در جریان نبوده است و رییس هییت مدیره امضا نکرده و درصورت پاسخگو بودن فقط صاحبین امضا بایستی پاسخگو باشند یا کلیه اعضا اعم از منشی هییت مدیره بازرس و...؟ سپاس از پاسخگووییتون

پاسخ دادن 0 0

مدیر سیستم

مدیر سیستم

صاحبان امضا اسناد تعهدآور و کلیه اعضا هیئت‌مدیره در قبال تعهدات مسئول هستند.

پاسخ دادن 0 0

م.

م.

با سلام بنده از سال 93 امتیازیک واحد آپارتمان را از یکی از سرمایه گذاران شرکت تعاونی گاز فارس خریداری نموده ام و تا 3 ماه پیش تمام مبالغ که 101 میلیون تومان بوده را پرداخت کردم و امتیازم 140 از 800 واحد بود تقریبا 3 ماه پیش درخواست 50 میلیون دیگر شد که بنده با توجه به عدم نقدینگی پرداخت نکردم اکنون که در تاریخ 97/10/25 پرداخت کردم امتیازم تقریبا 400 هست، با توجه به این که من به این موضوع معترضم چگونه میتوانم مشکل خود را برطرف کنم، البته مطمعنم که پارتی بازی شده

پاسخ دادن 1 0

مدیر سیستم

مدیر سیستم

موضوعات مربوط به اختلاف در تعاونی‌ها و خصوصاً تعاونی‌های مسکن از طریق کمیته داوری، اتاق تعاون قابل‌حل و فصل و پیگیری است.

پاسخ دادن 0 0

عبدالرضا رضایی

عبدالرضا رضایی

با سلام احتراماً، در پروژه مسکن مهر در بخش تعاونی آزاد ، معمار ساختمان مبلغ 800 میلیون تومان را بالا کشیده و پس از شکایت مدیرعامل از شخص مربوطه ، نتیجه مثبتی حاصل نشود ، تاوان آن را چه کسی باید پرداخت کند ، صاحبین ساختمان یا مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره؟ با تشکر رضایی

پاسخ دادن 2 0

مدیر سیستم

مدیر سیستم

در پروژه‌های مسکن مهر خصوصاً بخش تعاونی (تعاونی مسکن مهر آزاد، تعاونی مسکن کارگری و کارمندی) هزینه‌های انجام‌شده تحت نظارت ادارات تعاون صورت می‌گیرد. ازآنجاکه واحدهای مسکونی تعاونی ساز، به قیمت تمام‌شده به اعضا شرکت تعاونی مسکن واگذار می‌گردد، لذا هرگونه هزینه انجام‌شده می‌بایستی مستند و ثبت‌شده در امور مالی شرکت باشد و مبنای قیمت اعلامی که هر یک از اعضا بایستی پرداخت کنند، قدرالسهم هر واحد از هزینه‌هاست، ضمن اینکه در صورت هرگونه اختلاف موضوع از طریق کمیته داوری اتاق تعاون قابل‌پیگیری است.

پاسخ دادن 0 0

پائیز

پائیز

سلام بابت تلاش شما برای آگاهی رساندن به هم میهنان از شما سپاس گزارم. بنده در انتهای پروژه به مدت 8 ماه مدیرعامل یک تعاونی مسکن یک کارخانه شدم در این مدت چند تا رای دادگاه و نظر کارشناسی به ما ارجاع شد که به دلیل عدم آشنایی کافی با قوانین و نداشتن پول وکیل و عدم منفک شدن از کار مستقیم داخل کارخانه به موقع اعتراض و پیگیری نکردیم و متجر به رای نهایی شد حالا برخی پس از گذشت حدود سه سال نسبت به این موضع حساس و من رو موخذه مکنند آیا از نظر قانونی ما متهم و مجرمیم و میتوانند بر علیه من اقامه دعوی کنند. خودم خیلی ناراحت این اتفاقم. ممنون میشم راهنمایی کنید.

پاسخ دادن 0 0

مدیر سیستم

مدیر سیستم

مطابق قانون، مدیران شرکت‌ها مسئولیت اقدامات خود و همچنین مواردی که علیه شرکت مطرح می‌گردد را دارا هستند.

پاسخ دادن 0 0

مناف محمودی

مناف محمودی

باسلام بنده درسال۹۰ درشرکت تعاونی مسکن مهرراه اهن عضوشدم وهرباربااعلام شرکت اورده خودروافزایش دادم درپروژه اول قرعه کشی انجام شدولی بعدازسه ماه کسی دیگروجایگزین ما کردن دراتاق داوری دادخواست دادیم ورای دادن درپروژه دیگردارای اولویت وحایذشرایت مباشم وخوانده مکلف به تحویل یک واحددرحق اینجاب میباشدازطریق اجرای احکام باتخصیص واحدتحویل گرفتم ولی واحدنیمه کاره بودحالا باهزینه خودتمام کردم ولی شرکت ازوصل امتیازهای بندجلوگیری کرده ومیگویدبدهی دارید تصویه نکردیدحذف میشویددرصورتی که رای داوری چیزی برای پرداخت مبلغ اشاره نکرده حال بایدچکارکرد باتشکر

پاسخ دادن 0 0

مدیر سیستم

مدیر سیستم

رأی داوری در مورد الزام به تحویل واحد بوده احتمالاً، موضوع تکمیل واحد و هزینه‌های احتمالی بحث دیگری است که هر فرد می‌بایست هزینه‌های مربوط به واحد خود را بپردازد.

پاسخ دادن 0 0

سعید

سعید

باسلام.اینجانب ۳ماه آخر ۹۴ اقدام به خرید یک آپارتمان از شرکت تعاونی نمودم.که به گفته خودشان تحویل ۳ساله میباشدحال باگذشت ۳سال وطبق جدول اقساط پرداختی که مبلغ۲۱۸میایون چون پروژه پیشرفت فیزیکی هم نداشته وهنوز در مرحله فنداسیون میباشدالان مبلغ ۱۵۵میلیون پرداخت کردم الان نامه زدن مبلغ ۵۰ میلیون جریمه دیر کرد اقساط میخوان..آیا اینها بانک هستن که دیرکرد بگیرن.درضمن پیشرفت فیزیکی ساخت چی میشه.. ممنون از راهنمایتون

پاسخ دادن 0 0

مدیر سیستم

مدیر سیستم

اختلاف بین اعضا و تعاونی در کمیته داوری اتاق تعاون قابل‌پیگیری است.

پاسخ دادن 0 0

پائیز

پائیز

سلام بابت تلاش شما برای آگاهی رساندن به هم میهنان از شما سپاس گزارم. بنده در انتهای پروژه به مدت 8 ماه مدیرعامل یک تعاونی مسکن یک کارخانه شدم در این مدت چند تا رای دادگاه و نظر کارشناسی به ما ارجاع شد که به دلیل عدم آشنایی کافی با قوانین و نداشتن پول وکیل و عدم منفک شدن از کار مستقیم داخل کارخانه به موقع اعتراض و پیگیری نکردیم و متجر به رای نهایی شد حالا برخی پس از گذشت حدود سه سال نسبت به این موضع حساس و من رو موخذه مکنند آیا از نظر قانونی ما متهم و مجرمیم و میتوانند بر علیه من اقامه دعوی کنند. خودم خیلی ناراحت این اتفاقم. ممنون میشم راهنمایی کنید.

پاسخ دادن 0 0

مدیر سیستم

مدیر سیستم

مدیران شرکت‌ها و خصوصاً شرکت‌های تعاونی مسکن، مسئولیت دفاع از شرکت در مقابل اشخاص دیگر را دارند، درصورتی‌که تصور مدیران ضرر و زیان شرکت نبود، هم شرکت و هم سهامداران می‌توانند علیه مدیران اقامه دعوی کنند.

پاسخ دادن 0 0

مهدی

مهدی

با سلام . از چه موقعی پرداخت شارژ آپارتمان بر عهده مالکین هست و شرکت تعاونی وظیفه ای در این قبال ندارد؟

پاسخ دادن 0 0

مدیر سیستم

مدیر سیستم

از زمان مالکیت و تحویل گرفتن ملک پرداخت شارژ به عهده مالک است.

پاسخ دادن 0 0

جواد

جواد

با سلام و تشكر 1- تاريخ اعتبار تعاوني هاي مسكن تا كي هست ؟ تا ابد ماندگارند يا مدت دارد ؟ اين مدت چه مقدار است ؟ 2- از كجا بفهميم كه يك تعاوني وجود خارجي دارد يا خير ؟ كجا ثبت ميشوند ؟ ممنون

پاسخ دادن 1 3

علی

علی

با سلام مدت حدود 1 سال است مبادرت به خرید و عضویت در تعاونی مسکن می باشم که بعد از چند ماه که بنده پول را واریز کردم و از پول اینجانب قسط اول زمین را پرداخت کردند به من می گویند چون فرم ج مسکن شهرسازی قرمز است امکان اختصاص واحد به شما نیست بعد موضوع را در مجمع طرح کردند و مصوبه مجمع به واگذاری مثبت بود ولی بازرس شرکت چون خود می خواست تا با حذف ما خود جایگزین شود شروع به سنگ اندازی کرد و به دنبال ایرادات جزی در برگزاری مجمع و نهایتا باطل کردن مجمع هست ما باید چکار کنیم. با تشکر

پاسخ دادن 0 0

مدیر سیستم

مدیر سیستم

موضوع اختلاف بین شرکا و شرکت تعاونی در کمیته داوری اتاق تعاون قابل‌پیگیری می‌باشد.

پاسخ دادن 0 0

سید حسن

سید حسن

با سلام، من کارمند برق تهرانم، در سال90از طریق تعاونی برق تهران برای یک واحد اپارتمان در محدوده ستارخان اطراف برق الستوم ثبت نام کردم در آن موقع قیمت زمین متری یک میلیون بود، و در حال حاضر متری بیست میلیون می باشد، و فروشنده زمین با مسئولیت تعاونی زدو بند کردن و تا الان که اواخر سال 97میباشد نه از تحویل زمین و نه پول،و نه آپارتمان خبری نیست چگونه باید از مسئولین تعاونی شکایت و الزام به تعهد شون نمایم، یا بتونم با کمک قانون تعاونی از مسئولیت تعاونی عزل شون کنم؟؟؟

پاسخ دادن 1 0

مدیر سیستم

مدیر سیستم

موضوع اختلاف بین اعضا تعاونی و شرکت تعاونی در کمیته داوری اتاق تعاون قابل‌بررسی و پیگیری می‌باشد.

پاسخ دادن 0 0

محمد امیرپور

محمد امیرپور

اینجانب به عنوان کارفرما طبق تعهد اخلاقی مبلغ توافقی را منهای هزینه های مورد تعهد پیمانکار قبول داشته و حاضر به پرداخت مبلغ باقی مانده میباشم.حال از محضر شما سوالی دارم در صورت عدم پذیرش پیمانکار که بسیار رفتار ناشایست با بنده در حضور جمع داشته است کارفرما حق شکایت به اتحادیه ساختمان و تنظیم شکایت به دادسرا شعبه رسیدگی به امور ساختمان را دارم؟ سپاس از راهنمایی شما حافظان عدالت.

پاسخ دادن 0 0

مدیر سیستم

مدیر سیستم

ملاک عمل در رسیدگی مربوط به اختلاف در قراردادهای ساختمانی، مفاد قرارداد فی‌مابین است و درصورتی‌که مفاد قرارداد گویا نباشد، جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری ضروری است.

پاسخ دادن 0 0

فیروزه کاظمی

فیروزه کاظمی

با سلام اینجانب مدت 12سال عضوتعونی مسکن پرستاری بودم مدت 4سال منزل را تحویلگرفتمام بدون سند دفتری ومحضری حال تعاونی هر روزنرخی مصو مب مینماید واز اعضا پول طلب مینماید من نیز مشکلی برای پرداخت ندارم اما از تعونی خواهش کردم رسیدی به من بدهد که دیگرمبلغی طلب نمی کند اما ایشان.قبول نکردند حال تعاونی چک ضمانت اینجانب را به اجرا گذاشته من هیچگونه حقوقی در این رابطه دارم یا خیر ممنون

پاسخ دادن 1 0

محمد امیرپور

محمد امیرپور

با سلام. جهت سرامیک کاری دیوار حمام و دستشویی به متراژ 25 مترمربع و سرامیک کاری کف حمام و دستشویی به متراژ 6 مترمربع و 3 متر لوله‌کشی آب و یک متر لوله فاضلاب و خرید یک عدد توالت فرنگی و یک عدد توالت ایرانی و تعهد خرید یونیت دوش حمام و روشنایی حمام و دستشویی و یونیت کامل آینه دستشویی با بهترین کیفیت و تعهد کار به مدت چهار روز که تبدیل به کار به مدت شش روز گردیده و بنده به‌ عنوان کارفرما نارضایتی از کار داشته و قابل‌اثبات هست پیمانکار مبلغ چهار میلیون دویست هزار تومان از بنده درخواست نموده با توجه به اتمام کار و عدم تعهد به گفته‌های خود مبنی بر خرید وسایل مکان‌های نامبرده در ابتدای کار این‌ جانب مبلغ سه میلیون پانصد هزارتویمان نقدی جهت حسن نظر جهت انجام به‌ موقع کار پرداخت‌ نموده‌ام حال پیمانکار که دارای شرکت پیمانکاری و نظام‌ مهندسی می‌باشد با زیر پا گذاشتن تعهدات اخلاقی و حرفه‌ای خود و تأخیر در انجام امور و فراهم نیاوردن رضایت بنده ادعای پرداخت چهار میلیون هفت‌ صد هزارتومان هزینه اجرا از بنده نموده است.

پاسخ دادن 0 0

محمد

محمد

با سلام.با هیات مدیره در حال تصفیه یک شرکت تعاونی مسکن یک قرارداد بستم و 600 تومان پرداخت کردم و ملکی به تصرف من در امد و قرار شد مابقی پول را پس از انتقال سند پرداخت نمایم.لیک شرکت منحل گردید و سند به نام من نزدند . و مبلغ 300 تومانخسارت عدم انتقال سند را پرداخت نکردند . لطفا بفرمایید چه باید بکنم. ممنون

پاسخ دادن 0 0

مدیر سیستم

مدیر سیستم

در خصوص اختلاف فی‌مابین عضو و شرکت تعاونی می‌توانید به اتاق تعاون مراجعه کنید و موضوع را مطرح نمایید.

پاسخ دادن 0 0

ابوالفضل

ابوالفضل

سلام،بنده مدیر عامل یه تعاونی مسکن هستم که یه ساختمان 13 واحدی نیمه کاره را بصورت اقساط یک ساله خریداری کردیم به مبلغ 2/1میلیارد وخود تعاونی هم حدود 1میلیارد هزینه کرده.ولی در بازپرداخت اقساط ساختمان و همچنین تکمیل آن، اعضاء همکاری خوبی نداشتند ولی به هر حال با سیاستی که بنده داشتم مبنی بر تکمیل ساختمان در بازه زمانی کمتر از یک سال تحویل موقت و در 1/5 سال پایانکار ودر حال انجام کارهای تفکیک و تحویل سندهستیم. هئیت مدیره پیشنهاد کلا مبلغ52 میلیون پاداش به کلیه اعضا هئیت مدیره و مجری ساختمان داده ولی اعضای تعاونی حاضر به پرداخت بیشتر از 30 میلیون نیستند. این در حالی است که بنده بعنوان مدیرعامل حداقل فقط300 میلیون باعث کاهش هزینه ها ی متفاوت شده ام که میتونستم اقدام نکنم وهیچ ادعایی هم اعضا نمیتونستند داشته باشند.حال سوال بنده این است که قانونا چقدر پاداش و حق جلسات برای اعضای هئیت مدیره تعلق می گیرد؟ برای مجری پروژه چقدر باید پرداخت شود؟اصلا این اختلاف را چجوری میتونیم حل کنیم؟ ضمنا اعضاء هئیت مدیره تاکنون ریالی بابت حق جلسات و حقوق و غیره برداشت نکرده اند. ممنون از پاسخگویی به سوال بنده.

پاسخ دادن 0 0

مدير سيستم

مدير سيستم

نحوه و میزان پاداش هیئت‌مدیره مطابق آئین‌نامه حقوق و مزایا و پاداشت هیئت‌مدیره تعاونی‌ها مصوب 13/6/1397 تعیین می‌گردد.

پاسخ دادن 1 2

علی

علی

سلام خسته نباشید خوشبختانه ما واحد مسکن مهر خودمون رو تحویل گرفته ایم و ساکن هستیم ولی اعضای هیئت تصفیه تعاونی مدام از افزایش آورده ها صحبت میکنن و احتمال اینکه بایستی حداقل سه میلیون دیگر علاوه بر مبلغ اولیه قرارداد پیش فروش واریز کنیم. آیا این موضوع قانونی هست؟! در صورتی که پرداخت نکنیم مشکلی ایجاد خواهد شد؟ باتشکر

پاسخ دادن 0 0

مدير سيستم

مدير سيستم

در خصوص تعاونی مسکن مهر، هیئت تسویه با برآورد هزینه‌های انجام‌شده، سهم هر واحد را به مالکین اعلام می‌دارند.

پاسخ دادن 0 0

مهدوی

مهدوی

با سلام در سال 93 اقدام به پیش خرید اپارتمان از شرکت تعاونی ثبت شده توسط اشخاص خصوصی نمودم لیکن بدلیل تاخیر در تحویل باتوجه به تعهد شرکت مبلغی نزدیک به 50میلیون تومان طلبکار می باشم به دادگاه مراجعه کرده و رای به توقیف اموال شرکت داده شده اما هیچ چیزی به نام شرکت وجود ندارد و همه اموال و زمین و ساختمان ها بنام اعضا شرکت می باشد ایا طلب از شرکت تعاونی را میتوان از اعضا وصول کرد

پاسخ دادن 2 0

مدير سيستم

مدير سيستم

کلیه اختلافات در بخش تعاونی می‌بایستی از طریق داوری اتاق تعاون حل‌وفصل گردد. توصیه می‌شود از این طریق اقدام نمایید.

پاسخ دادن 0 2

همتی

همتی

تعاونی مسکن اینجانب در ضمن داشتن پروژه نیمه تمام اقدام به اختیار و انجام موازی پروژه مسکن مهر گرفت. اکنون با توجه به بی کفایتی هییت مدیره جدید (انتخابی در مجمع ترکیبی با مسکن مهر و اعضای دیگر با مخالفت تمامی اعضای پروژه اول) و خوابیدن پروژه اولیه و مشکلاتی نظیر رای گیری در مجامع و عدم تایید هییت مدیره، از جانب اعضا در تعاونی اول خواستار جدایی دو پروژه و تاسیس تعاونی جدید شدیم. اداره تعاون نیز رای به تایید و حکم به جدا شدن دو پروژه داد. حال در مورد خروج اعضا از تعاونی اول و ورود به تعاونی دوم و سپس انتقال سند، چند درصد از اعضا می بایست موافق جدا شدن و انتقال تعاونی باشند تا این امر قانونا صورت پذیرد؟ ممنون.

پاسخ دادن 0 0

مدير سيستم

مدير سيستم

تصمیم بر جدا شدن برخی از اعضا شرکت تعاونی و تشکیل شرکت تعاونی مسکن جدید از اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده است که ضوابط آن مطابق قانون تعاونی مشخص است.

پاسخ دادن 0 0

مجتبی مسکری تهرانی

مجتبی مسکری تهرانی

با سلام در قرارداد بین کارفرما و پیمانکار(اینجانب) پرداخت مالیات قید نشده است و قیمت های من خالص بوده در استعلام قیمت و کارفرما مالیات را قبول نمیکند قرارداد امضا شده است .حق بیمه با کارفرماست الان تکلیف بنده چیست؟چ کنم بعدا به مشکل مالیات نخورم و مطمئن بشم کارفرما پرداخت میکنه

پاسخ دادن 0 0

مدير سيستم

مدير سيستم

مطابق قوانین جاری کلیه قراردادها مشمول کسورات از جمله مالیات هستند، در صورت قید نشدن به معنای پذیرفتن ظوابط قانونی و جاری حاکم بر قراردادها است، لذا پرداخت مالیات جز کسورات قرارداد است.

پاسخ دادن 0 0

یوسفی

یوسفی

سلام وخسته نباشید من عضو تعاونی مسکن نظام پزشکی شیراز هستم در سال ۸۷ با بستن قرارداد ۹۷ میلیونی اقدام به پیش خرید اپارتمان کردم و پس از واریزکل مبلغ طی اقساط دو باره تعاونی مسکن درخواست وجه اضافه کرد وما مبلغ ۲۶ میلیون دیگر پرداخت کردیم و به علت مشکل در اجاره بها در ساختمان با مجوز خود تعاونی اسکان یافتیم بعد از ان دوباره طی نامه های مکرر تقاضای وجوه اضافه کردند بدون بستن قرارداد متمم که ما پرداخت نکردیم تعاونی مسکن دادخواست فسخ قرارداد و تخلیه ملک را داد که اتاق تعاون و رای داوری به نفع ما صادر شد و رد دادخواست شد الان بعد از یکماه از رای داوری تعاونی دو اظهار نامه فرستاده و اعلام کرده که که من را از تعاونی مسکن اخراج کرده و تقاضای تخلیه ملک را کرده لطفا راهنمایی کنید چه کار باید انجام دهم ممنون از وقتی که گذاشتید

پاسخ دادن 1 0

مدير سيستم

مدير سيستم

سعی گردد موضوع از طریق مصالحه و در تعاونی حل‌وفصل گردد.

پاسخ دادن 0 0

علی احمدی

علی احمدی

با سلام .چند نفرکارگر ساختمانی که مشغول بتن ریزی بودند یکی از انها از ارتفاع افتاده و باعث شکستگی دستان میشود .صاحب ساختمان که بدون پروانه شهرداری اقدام به ساخت وساز نموده .قبلا ساختمان را بیمه حوادث کرده تا در صورت اتفاق برای کارگران از بیمه استفاده نماید.بیمه گر جهت پرداخت خسارت درخواست قرارداد پیمانکاری را مینماید که در نهایت مالک ساختمان با یکی از کارگران که لوازم بتن ریزی از قبیل دستگاه بتن ریزی و بالا بر و... داشته جهت دریافت خسارت از بیمه قرارداد عادی پیمانکاری در چند سطر مینویسند و بیمه نصف خسارت وارده به کارگر را به شرط صلح و سازش با پیمانکار(کارگر طرف قرارداد)متقبل میشود ولی کارگر حادثه دیده علیه مالک ساختمان شکایت نموده و مالک ساختمان هم قرارداد صوری را به دادگاه نشان میدهد ودر نهایت دادیاری با متهم دانستن کارگر طرف قرارداد پیمان اورا جهت دفاع از خود به دادگاه فرا میخواند. سوال اینکه ایا قرارداد پیمانی مورد نظر فارغ از صوری بودن صحیح میباشد و اینکه پیمانکار مورد اشاره برای شانه خالی کردن از مسولیت چه کاری انجام دهد؟ با سپاس

پاسخ دادن 0 1

مدير سيستم

مدير سيستم

با توجه به اینکه بین کارگر و کارفرما رابطه کاری برقرار است، یعنی کارگر برای کارفرما کار می‌کرده و از قبل کار انجام‌شده مزد دریافت نموده، این موضوع مشمول قانون کار است. کارفرما اصلی موظف به حفظ جان کارگران و رعایت اصول ایمنی است، در صورتی که این مسئولیت در قبال قراردادی به پیمانکار منتقل‌شده باشد، هم پیمانکار و هم کارفرما هر دو مسئولیت خواهند داشت.

پاسخ دادن 0 0

عباس

عباس

مبالغ پرداختی بابت مسکن مهر سلام. من سال 87 در یک تعاونی مسکن مهر عضو شدم. تا ساله 93 هر ساله مبلغی به حساب تعاونی واریز کردم.در پایان سال 93 به من گفتند آورده شما 19میلیون است که باید به 25 میلیون برسد و چون نتوانستم مابقی پول را تهیه کنم من را در لیست انصراف قرار دادند. و از آن زمان تا به حال با بهانه های مختلف مثل اینکه دولت اجازه پرداخت وجوه به انصرافی ها را نمیدهد و ... از پرداخت وجه سر باز زده اند.البته با توجه به اینکه از سال 93 تا 94 پیگیر بودم و نتوانستم مبالغ واریزی را پس بگیرم در بهمن94 به اتحادیه تعاونی مسکن مراجعه کردم و از تعاونی مذکور شکایت کردم که متاسفانه آنها فقط یک نامه برای تعاونی فرستادند و از تعاونی توضیح خاستند اما بیشتر از این اقدامی صورت نگرفت. لطفا بفرمایید که اگر شکایت کنم می توانم پول واریز شده و خسارتی که بابت پرداخت نکردن این پول از سال 93 تا الان به من وارد شده را دریافت کنم(خسارتی مثل اینکه در این چند سال اجاره خانه داده ام و اگر این پول را داشتم به عنوان پول پیش میدادم و اجاره کمتری پرداخت میکردم)

پاسخ دادن 2 0

مدير سيستم

مدير سيستم

در صورت انصراف عفو تعاونی تا جایگزینی فرد واجد شرایط دیگری به جای شما امکان پرداخت مبالغ واریزی وجود ندارد. ضمنا درخواست خساراات هم موضوعیت ندارد. تنها راه مراجعه به اداره تعاون و پیگیری شکایت از طریق اتاق تعاون است.

پاسخ دادن 0 0

رضا توکلی

رضا توکلی

من از سال91 عضو یک تعاونی مسکن شدم و 100 متر مسکونی نوشتم. و حدوداً 175ملیون تا کنون پرداخت کرده‌ام. پیشرفت پروژه در حد 20 درصد هست و تعاونی بر ای من نامه اخراج نوشته و پرداخت من بیشتر از پیشرفت پروژه بوده است چه کار باید بکنم. لطفا راهنمایی کنید.

پاسخ دادن 0 0

حامد

حامد

با سلام و احترام تعاونی مسکن اقدام به ساخت واحد مسکونی کرده و در قرارداد 5 درصد بالا سری محاسبه شده است .آیا هزینه های اداری و مالی خود تعاونی مسکن (حق جلسات و کارکنان خود تعاونی) به هزینه تمام شده پروژه اضافه کند . آیا بالاسری به جرایم شرداری و دیگر جرایم تعلق می گیرد. در کل بالاسری به چه چیزی تعلق می گیرد. متشکر

پاسخ دادن 0 0

مدير سيستم

مدير سيستم

در خصوص هزینه‌های ساخت واحد مسکونی در شرکت‌های تعاونی مسکن لیست اقلام هزینه بایستی کاملاً مشخص باشد، لذا درصورتی‌که عنوان بالاسری در ریز هزینه‌ها وجود دارد بایستی عناوین هزینه در این سرفصل کاملاً مشخص و مستند باشد.

پاسخ دادن 0 0

حسین باقرنیا

حسین باقرنیا

سلام و خسته نباشید قراردادی در سال 91 منعقد شده که هنوز به پایان نرسیده.. طرح اولیه قرارداد تغییر کرده و طرح ابلاغی مشاور و کارفرما 52 درصد بیشتر از مبلغ اولیه قرارداد بوده کلیه تاخیرات تا سال 96 مجاز اعلام شده سوال اول: غیر از مطالبات قانونی و تعلیق، چه خسارتهایی در طول تاخیرات مجاز قابل پیگیری و دریافته؟ سوال دوم: درمورد آیتم های ماده 29 شرایط عمومی پیمان که پیمانکار اجرا کرده و توافق قیمت در زمان ابلاغ صورت نگرفته مطابق قانون چطور باید عمل بشه؟ ممنون و سپاسگزارم

پاسخ دادن 1 0

مدير سيستم

مدير سيستم

1-منظور از تغییر چیست؟ آیا احجام افزایش پیداکرده به‌عنوان‌مثال مدرسه 3 کلاسه شده 6 کلاسه و یا اینکه ماهیت کار و مشخصات عوض شده مثلاً خانه‌سازی شده راه‌سازی؟ حال اگر تغییرات در مقادیر و یا بخشی از ماهیت کار باشد، فقط تجهیز کارگاه اضافی قابل‌پیگیری است. 2-با اعلام تاخیرات مجاز فقط شاخص زمان انجام کار برای تعدیل استفاده می‌شود (نه شاخص متوسط) ضمناً بالاسری کار برای مدت تأخیر حتی اگر مجاز باشد قابل پرداخت نیست (هزینه‌های مستمر قابل پرداخت نیست) 3-بر اساس استعلام انجام‌شده، کارفرما می‌تواند با همان شرایط پیمان اول (فهرست بهاء، ضرایب، شاخص مبنا) اتمام کار را در قالب متمم به همان پیمانکار اول ارجاع کند مشروط بر این‌که پیمان اول از فرآیند مناقصه واگذار شده باشد.

پاسخ دادن 0 0

روحانی

روحانی

با سلام بنده از اعضای مسکن مهر مهابد(آغ)هستم.بعد از گذشت بیش از ۱۰ سال،تاکنون وضعیت تحویل و اتمام پروژه نامعلوم می باشد.در مرحله اول با اعلام واریزی ۲۵ و بعد ۳۶ و امسال ۴۵ و همچنین افزایش وام از ۳۰ به ۴۰م،پیشرفت پروژه به نسبت سال قبل تقریبا نزدیک به صفر می باشد.اعضا نسبت به فساد مدیرعامل مشکوک هستن ک پول اعضا و همچنین وام دریافتی را در جاهای دیگری غیر از تعاونی خرج کرده.تصمیم اعضا انحلال شرکت و دردست گرفت مابقی امور ب دست افراد منتخب و طرح شکایت از مدیرعامل می باشد.آیا با حسابرسی کارهای مدیرعامل ب فساد ایشان پی میبریم؟طرح شکایت ما را ب هدف خود می رساند؟از کجاشروع کنیم؟با اینکه میدانیم ک مدیر عامل با پول ما و وام دریافتی کلی منزل و چندین هکتار زمین (احتمالا ب نیت کسب سود از بازار)ب اسامی غیر از نام خودش مبادرت ورزیده.آیا پول از ذست رفته ما با حسابرسی و تایید فساد ایشان ب دستمان خواهد رسید یا نه؟! ممنون و سپاسگذارم

پاسخ دادن 0 0

مدير سيستم

مدير سيستم

در خصوص تخلفات شرکت های تعاونی میتوانید به اتاق تعاون مراجعه نمایید.ضمن اینکه در ادارات تعاون واحد تعاونی های مسکن به تخلفات تعاونی های مسکن مهر رسیدگی می شود.

پاسخ دادن 0 0

مرتضی

مرتضی

با سلام و تشکر از مطالب ارزنده شما سوال از کارشناسان محترم : من از سال89 قرارداداجرای تاسیسات مکانیکی پروژه مسکن مهر با یک تعاونی داشتم ودر سال91 فاز 3 را هم اجراکردم.از سال 91 تاکنون نتونستم مطالبات خودم رو بگیرم.مدیر مربوطه با دروغ های زیاد من رو سرگردان نگه داشته و میگفت چند ماه دیگه پول میگیریم.نیمه فلان ماه وهمینطور دروغ میگفت نهایتا باید شکایت کنم بخش زیادی از پول کارگران بیچاره که در گرما وسرما زحمت کشیدن باقی مونده.لطفا راهنمایی کنید بخشنامه یا دستورالعمل قانونی مرجع این موضوع چیست؟ پیشاپیش از پاسخگویی شما سپاسگزارم.

پاسخ دادن 0 0

مدير سيستم

مدير سيستم

موضوع اختلاف با شرکت های تعاونی از طریق کمیته داوری اتاق تعاون قابل پیگیری است. شما میتوانید با در دست داشتن مدارک و مستندات به اتاق تعاون استان مراجعه و از شرکت تعاونی شکایت کنید.

پاسخ دادن 0 0

سیمین رضی

سیمین رضی

موضوع درخواست: بررسی تخلفات تعاونی مسکن با سلام و احترام. خدمتتون عرض كنم سال ٧٥ با اصرار يكي از اقوام زميني واقع در منطقه وكيل آباد مشهد از تعاوني مسكن پروژه صدف نيروي انتظامي خريداري کردیم. تعاوني مسكن بنا به مصلحتهايي ك براي مالکان شفاف نيست، از ابتدا سال ٧٥ یک بار متراژ زمين ها را تغيير دادن و اسناد جديدي با متراژ كمتر(نسبت به متراژ اوليه) به اعضاي صدف(اعضا، تقريبا 4٠٠نفر هستند ك اكثرا كاركنان بازنشسته نيروي انتظامي و تعداد كمي همچون ما، از اعضا آزادند) تحويل دادند. اما تحويل زمين تنها مساله صوري جهت دلخوش كردن و زمان خريدن، جهت منافع بيشتر مسئولين تعاوني بود. كما اينكه به ما سند تك برگ داده شده است اما به دليل عدم مجوز پروانه شهرداري و مقروض بودن اين تعاوني به شهرداري، علنا زمين ها با قيمت واقعي به فروش نميرسد (٢٠درصد قيمت واقعي زمين، آن هم توسط برخي از دلالان و سودجويان فروخته مي شود) و در صورت پيگيري چندين ساله ما، تعاوني اعضا و مالكين زمين هاي صدف را به صبر و شكيبايي دعوت ميكند. لازم به ذكر است ١)تعاوني تقريبا در سال ٨٧ مبلغ دو ميليون تومان از هر يك از اعضا جهت زيرساخت پروژه صد

پاسخ دادن 0 0

مدير سيستم

مدير سيستم

در صورت پاسخگو نبودن مدیران شرکت تعاونی، می توانید از طریق کمیته داوری حل اختلاف اتاق تعاون اقدام به طرح دعوی علیه شرکت تعاونی نمایید.

پاسخ دادن 0 0

محمد حسین همتی

محمد حسین همتی

احتراما سال 86 در مسکن مهر تعاونی 4 شهر قدیمی هشتگرد ، با پرداخت اولیه 30هزار تومان اسم نوشتم ، تا سال 92 مبلغ 12. میلیون تومان کم کم پرداخت نمودم در آن زمان برای یک واحد75 متری 8/5 ملیون قیمت گذاشته بودن که تا سال92به 35 میلیون. قیمت را ارتقاع دادند، و چون بنده نتوانستم پولی بیشتری تهیه کنم لذا ، در همان سال 92 با پیشنهاد مدیر عامل وقت بنام آقای. فرهاد کیان انصراف دادم که همین آقا گفت برای استرداد پول پرداختی ات که 12 ملیون تومان است یکسال طول میکشد ،،، باری،،،اکنون که سال 97 و5 سال از انطرافم. میگذرد ، نه پولی بمن پرداخت کردهاند ونه جوابم را میدهند ،،،،،،،،،،،،،،،، بنده مستعجرم و برای ودیعه احتیاج مبرم به این پول دارم ، پیر مرد مریضی هستم که توان دنبالکردن و شکایت ندارم ،کمکم کنید. اجرتان با خداوند/

پاسخ دادن 1 1

مدير سيستم

مدير سيستم

در خصوص تعاونی مسکن مهر، در ادارات تعاون شهرستان بخشی تخصصی و کارشناسی دارند. توصیه می شود به اداره تعاون شهرستان مراجعه نمایید، ضمن اینکه موضوع از طریق داروی اتاق تعاون قابل پیگیری است.

پاسخ دادن 0 0

عبدالامير

عبدالامير

عبدالامير فروغيان 01:04 باسلام اينجانب در سال1394 حق عضويت فردي را در تعاوني كاركنان اداره اوقاف بندر عباس خريداري نمودم وكل مبلغ پرداختي ايشان را نيز به او پرداخت نمودم وعضو تعاوني مذكور شدم و كل مبلغ مورد درخواست تعاوني را بجز مبلغ ١٥ميليون تومان پرداخت كردم وباتوجه به قول شفاهي مدير ومجري پروژه كه ميبايست پروژه را ارديبهشت سال ٩٥ اعلام كرده بودند وبنده بدليل بازنشسته شدن درسال ٩٤ ميباست ظرف سه ماه منزل سازماني راتخليه ميكردم واز طرفي تمام دارايي خود را به تعاوني داده بودم مدت ٢سال را درمنزل استيجاري ديكري سپري كردم ودر نهايت مجبور شدم اپارتمان نيمه كاره را اماده سكونت وبا استفاده از اب وبرق كارگاهي وفاضلاب موقت سكونت يافته اين در حاليست كه تعاوني در اين فرصت با سند سازي و اعلام اينكه اعضاي تعاوني بدهكارند اقدام به اخذ تسهيلات به ميزان ٣٥ميليون تومان نموده كه اقساط ان سررسيد شده كه بدون درخواست بنده نيز اين وام را گرفته كه حدود ١١ ميليون تومان هم سود مشاركت وجريمه دارد لطفا مراراهنمايي فرماييد. باتشكر وامتنان فروغيان

پاسخ دادن 0 0

مدير سيستم

مدير سيستم

باسلام مدیریت شرکت تعاونی بدون اخذ اجازه از طریق برگزاری مجمع عمومی حق ایجاد تعهدات مالی برای اعضای شرکت تعاونی را ندارد، لذا به احتمال زیاد شرکت تعاونی برای اخذ تسهیلات مجوز مجمع عمومی را داشته است. متأسفانه چون در اکثر مواقع وام و تسهیلات دریافتی بنام شرکت تعاونی اخذ می گردد، تأخیرات ناشی از پرداخت سهم آورده اعضاء شرکت تعاونی موجب می گردد که موضوع قسط بندی تسهیلات از قرارداد مشارکت مدنی به فروش اقساطی به تأخیر بیافتد و همین موضوع موجب خسارت ناشی از جریمه تأخیرات تسهیلات دریافتی به اعضای شرکتهای تعاونی می گردد. لذا توصیه می گردد اعضای شرکت تعاونی در جریان کامل دریافت تسهیلات و جریمه های احتمالی که در اثر تأخیر ناشی از این امر ممکن است حادث گردد باشند.

پاسخ دادن 0 0

محمدی

محمدی

با سلام . ما دویست نفر از فرهنگیان ناحیه یک حدود 11 سال پیش تا کنون اکثرا حدودا 85 میلیون تومان بابت مسکن مهر شهر جدید هشتگرد پرداخت کردیم که 45 میلیون آن وام است که قسط آن را می دهیم و ولی هنوز نه تنها واحد مسکونی را دریافت نکردیم بلکه ساختمان نیمه کاره ی ساخته شده هم در حال خراب شدن است . واقعا نمی دانیم به چه کسی شکایت کنیم؟

پاسخ دادن 0 0

مدير سيستم

مدير سيستم

باسلام متأسفانه برخی از پروژه های مسکن مهر با مشکل مواجه شده اند. این نکته حائز اهمیت است که در پروژه هایی از مسکن مهر که در قالب شرکتهای تعاونی اجرا شده و یا در حال اجرا هستند، اعضای شرکت تعاونی در صورتی که نسبت به مدیریت شرکت راضی نباشند، می توانند با برگزاری مجمع عمومی در مدیریت شرکت تغییرات ایجاد نماید. موضوع مسکن مهر در شهرهای جدید، بصورت کامل در مدیریت شرکتهای شهر جدید است، یکی از عوامل اصلی در کندی پیشرفت فیزیکی پروژه ها، عدم پرداخت سهم متقاضیان در موعدهای مقرر است. توصیه می گردد موضوع از طریق مدیریت مسکن شهر جدید هشتگرد پیگیری گردد.

پاسخ دادن 0 0

امین

امین

با سلام من عضو یک تعاونی مسکن پرستاران هستم که قرار بوده بابت واریزی که داریم قطعات زمین تحویل بگیریم اما الان تعاونی میگه چون زمین کم هستش باید چند نفر یک قطعه بگیرین ایا همچین حقی دارند؟وبنده نسبت به نحوه امتیاز بندی و واگذاری شکایت دارم باید چکار کنم ممنون میشم راهنمای بفرمایید

پاسخ دادن 0 1

مدير سيستم

مدير سيستم

در صورتی که عضو تعاونی هستید، شرکت تعاونی موظف است که تمام حقوق مربوط به عضو را در قبال عضویت شما اجرا نماید. لذا در صورت عدم تمکیت شرکت تعاونی موضوع را از طریق اتحادیه تعاونی مسکن و یا اتاق تعاون پیگیری نمایید.

پاسخ دادن 3 0

Ghasem

Ghasem

باسلام احترام اینجانب یک باب واحد از شخصی که عضو تعاونی مسکن المهدی(عج) شهرستان چابهار میباشد خریداری نموده واحدها تحویل اعضا شده ولی اقدامی بابت کف سازی وساخت نگهبانی ودرب مجتمع نشده قابل ذکر هست که هزینه کف سازی دو سال پیش از اعضا گرفته شده ولی پاسخ شرکت به عدم اقدام جهت کف سازی اینه که تعدادی از اعضا بدهیشون ندادن(حدودا ۴۴نفر از کل ۱۴۴نفر به مبلغ ۱۷۸میلیون تومان بدهی کل بدهکارها) چرا بخاطر بدهی بقیه این وضعیت نابسمان بوحود بیاد؟ سوال اینجاست چرا به اعضا بدهکار واحد تحویل دادن ؟پیشاپیش از راهنمایتون کمال تشکر رو دارم.

پاسخ دادن 1 0

مدير سيستم

مدير سيستم

باسلام مستحضرید که شرکتهای تعاونی مسکن از سرمایه اعضاء و مبالغی که پرداخت می گردد اقدام به ساخت و ساز می نمایند، لذا مشکلاتی که در اثر عدم پرداخت بدهی اعضاء بوجود می آید در وهله نخست بر عهده خود اعضای شرکت تعاونی است. ضمن اینکه مدیران شرکت تعاونی باید تمهیداتی بیاندیشند تا از تحویل واحدهای نیمه کاری به اعضاء و یا تحویل واحد به اعضایی که بدهی دارند خود داری نمایند. توصیه می شود در وهله نخست موضوع از طریق خود شرکت تعاونی حل و فصل گردد در غیر اینصورت موضوع را به اتحادیه و یا اتاق تعاون اعلام نمایید.

پاسخ دادن 0 0

Reza

Reza

با سلام تعاونی مسکن حرم عبدالعظیم اقدام به ساخت مجتمع ۲۰۰ واحدی کرده ولی با ءذشت ۳ ماه از تحویل ان مشکلاتی فراوانی دارد از جمله نبودن گاز خرابی درها تکمیل نبودن پارکینک و غیره به بازرسی هم رفتیم جوابی نگرفتیم باید چیکار کنیم

پاسخ دادن 1 0

مدير سيستم

مدير سيستم

شرکتهای تعاونی مسکن موظفند مطابق قرارداد منعقده با عضو، نسبت به تحویل واحد به عضو اقدام نمایند. در زمان تحویل واحد می بایستی صورتجلسه تحویل واحد که ذیل آن چک لیست جزئیات مربوطه می باشد به تأیید عضو و تحویل گیرنده واحد برسد. با این وجود هرگونه موضوع و اختلاف عضو و شرکت تعاونی از طریق کمیته داوری اتاق تعاون قابل بررسی و اعلام نظر است، لذا توصیه می شود موضوع را از طریق اتحادیه مربوطه و یا اتاق تعاون پیگیری نمایید

پاسخ دادن 1 1

ناصر پورپیرار

ناصر پورپیرار

با سلام از تعاونی مسکن واحدی را به صورت آزاد بدون عضویت خریداری کرده ام. مراجعات مکرر حضوری و پیگیری های شفاهی راه به جایی نمیبرند و سالهاست که مورد معامله را تحویل نمیدهند. نامه نگاری را آغاز کرده ام ولی از پاسخ مکتوب به نامه ها سر باز میزنند و همچنان به پاسخ شفاهی بسنده میکنند که قطعا غیر قابل پیگیری است. به کجا باید شکایت ببرم که پاسخ نامه ام را نمیدهند؟ آیا اتاق تعاون مسوول آنهاست؟ موضوع شکایت من چه باید باشد؟ عدم پاسخ به مکاتبات؟ یا پاسخ ندادن به یک نامه حق هر شخص حقیق و حقوقی است؟

پاسخ دادن 1 0

مدير سيستم

مدير سيستم

باسلام در خصوص خریداری واحد از عضو تعاونی مسکن، در صورتی که عضو کلیه حقوق مکتسبه موضوع عضویت را به خریدار واگذار کرده باشد، خریدار بعنوان قائم مقام عضو و به نوعی جانشین عضو محسوب می گردد و کلیه حقوق را داراست، ضمن اینکه بموجب قانون بخش تعاون، کلیه شکایات و اختلافات فیمابین اعضای شرکت های تعاونی، عضو و شرکت تعاونی و شرکت تعاونی با شرکتهای تعاونی و اتحادیه ها صرفاً از طریق مرجع حل اختلاف اتاق تعاون قابل طرح و پیگیری است، لذا توصیه می شود موضوع را از طریق شرکت اتاق تعاون پیگیری بفرمایید.

پاسخ دادن 0 0

اسدی

اسدی

با سلام در یک تعاونی مسکن عضو هستم و حدود دو سال پیش با پیان اسکلت و سفت کاری انتخاب واحد ها صورت گرفت ولی بعد از گذشت دو سال و عدم پیشرفت پروژه و بدهی مدیران تعاونی تهدید نموده اند واحد شما را به شخص دیگری واگذار می کنیم آیا از این حق برخرودار هستند لطفا راهنمایی کنید

پاسخ دادن 3 0

مدير سيستم

مدير سيستم

در صورتی که عضو تعاونی هستید و به موقع اقساط مربوط به پروژه را پرداخت نمایید، کسی نمی تواند به حقوق شما تعرضی نماید. در هر حال موضوع اختلافات اعضا و شرکت تعاونی از طریق داوری اتاق تعاون قابل طرح و پیگیری است.

پاسخ دادن 1 0

عبدالامير فروغيان

عبدالامير فروغيان

باسلام اينجانب در سال1394 حق عضويت فردي را در تعاوني كاركنان اداره اوقاف بندر عباس خريداري نمودم وكل مبلغ پرداختي ايشان را نيز به او پرداخت نمودم وعضو تعاوني مذكور شدم و كل مبلغ مورد درخواست تعاوني را بجز مبلغ ١٥ميليون تومان پرداخت كردم وباتوجه به قول شفاهي مدير ومجري پروژه كه ميبايست پروژه را ارديبهشت سال ٩٥ اعلام كرده بودند وبنده بدليل بازنشسته شدن درسال ٩٤ ميباست ظرف سه ماه منزل سازماني راتخليه ميكردم واز طرفي تمام دارايي خود را به تعاوني داده بودم مدت ١٠ ماه را در منزل دخترم سپري كردم ودر نهايت مجبور شدم اپارتمان نيمه كاره را سكونت اماده وبا استفاده از اب وبرق كارگاهي وفاضلاب موقت سكونت يافته اين در حاليست كه تعاوني در اين فرصت با سند سازي و اعلام اينكه اعضاي تعاوني بدهكارند اقدام به اخذ تسهيلات به ميزان ٣٥ميليون تومان نموده كه اقساط ان سررسيد شده وبنام اينجانب بدون درخواست بنده نيز اين وام را گرفته كه حدود ١١ ميليون تومان هم سود مشاركت وجريمه دارد با توجه باينكه اين پروژه شامل دو بلوك ٥٧واحدي ميباشد و بلوك يك كه٩٠٪؜ اعضاي ان مانند من هستند راه حل چيست راهنمايي فرماييد

پاسخ دادن 1 0

مدير سيستم

مدير سيستم

در سوال طرح شده چندین موضوع مطرح است و لازم است بررسی کاملی نسبت به اسناد، مدارک داشته و سپس اظهارنظر نمود، لذا بدون پیش داوری توصیه می شود آنچه که حق شما بعنوان عضو شرکت تعاونی است با مراجعه به اتحادیه و یا اتاق تعاون از طریق کمیته داوری نسبت به اقدامات شرکت تعاونی طرح دعوی و شکایت داشته باشید.

پاسخ دادن 1 0

خوانین

خوانین

با سلام و تشکر از مطالب ارزنده شما سوال از کارشناسان محترم : حداکثر درصد افزایش قیمت تورمی سالیانه بر روی قیمت ساخت هر متر مربع از قرارداد در تعاونیهای مسکن خصوصی سالیانه چقدر قابل اعمال است؟ بخشنامه یا دستورالعمل قانونی مرجع این موضوع چیست؟ پیشاپیش از پاسخگویی شما کمال قدررانی را داریم.

پاسخ دادن 2 1

مدير سيستم

مدير سيستم

در این خصوص بخشنامه خاصی نیست، ضمن اینکه شرکتهای تعاونی غیر دولتی هستند و تابع شرایط و یا بخش نامه های دولتی نیستند.

پاسخ دادن 1 0

بهداد

بهداد

با سلام مدت حدودا 10سال پیش مبادرت به خرید وعضویت درتعاونی مسکن کاشی طوس واقع در شهرستان قوچان نمودم که درهمین شرکت در دفتر تهران شاغل بودم ولی پس از مدتی منحل شد زمین خریداری شده تجاری بوده که زمان خرید،مبلغ ان دارای شبه بود که متاسفانه پیگیری صورت نگرفت.الان پس از گذشت سالیان مدیران انحلال که میباست زمین را فروخته وبه اعضا به نسبت واریزیشان وبا تورمی که قیمت ان زمین چندین برابر شده سهم واریز نمایند نیز ادعا دارند که بفروش نرفته است و از طرفی شخصی نا معلوم و ناشناس مبادرت به خرید فیش های پرداختی اعضا به قیمت 10سال پیش نموده .وحالا من که ساکن تهران هستم نمیدانم چگونه باید به واقعیت پی ببرم وبه حق پایمال شده ای خود برسم لطفا ارشاد فرمایید باسپاس

پاسخ دادن 5 2

مدير سيستم

مدير سيستم

از طریق اتاق تعاون شهر و یا استان مربوطه موضوع را پیگیری و طرح دعوی نمایید.

پاسخ دادن 3 0

نظر شما

ایمیل شما نشر نخواهد شد.فیلد های ضروری با * نشانه گذاری شده است.

تصویر امنیتی

پیام شما بعد از بررسی نمایش داده خواهد شد

نظر خود را بنویسید

استفاده از مطالب درگاه آرمان سنجش فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کليه حقوق اين سايت متعلق به شرکت آرمان سنجش عادل می‌باشد. @2018
طراحی سایت پافکو