مقالات کارشناسی

بررسی تخلفات در شرکت‌های تعاونی مسکن

بررسی تخلفات در شرکت‌های تعاونی مسکن

شرکت‌های تعاونی مسکن نیز همانند سایر شرکت‌ها و تشکل‌های حقوقی باوجودی که از یک سری موارد بایستی قانون بخش تعاون را رعایت کنند ولی ازنظر شکلی در بخش‌های زیادی مانند سایر شرکت‌های حقوقی هستند. به جهت اهمیت این بخش و گستره پوشش آن و در راستای اهداف جهانی تعاون، ساماندهی و نظارت بر شرکت‌های تعاونی را وزارت تعاون بر عهده دارد،

نقش اجتماعی شرکت‌های تعاونی و کثرت اعضای این شرکت‌ها موجب شده متولی نظارت، هرچند ازنظر ساختاری اتحادیه‌های شهرستانی، استانی، کشوری و اتاق تعاون به‌عنوان پارلمان بخش تعاون است، ولی نقش نظارتی بخش دولتی همچنان پررنگ است. عدم آموزش کافی و اطلاع‌رسانی درست، موجب شده اعضای شرکت‌های تعاونی ناآشنا به وظایف و حق‌وحقوق خود باشند، در بخش‌های مختلفی ممکن است مشکلاتی در شرکت‌های تعاونی مسکن واقع گردد، که عناوین آن ذیلاً آورده شده است:

 1. مشکلات و اختلافات بین اعضای شرکت‌های تعاونی مسکن
 2. مشکلات و اختلافات بین اعضای شرکت تعاونی و مدیران شرکت تعاونی مسکن
 3. مشکلات و اختلافات بین مدیران شرکت‌های تعاونی مسکن
 4. مشکلات و اختلاف بین شرکت تعاونی مسکن و شرکت‌ها و بخش‌های اقتصادی دیگر

قانون بخش تعاون و اصلاحیه‌های مکرر آن، به جهت حفظ انسجام شرکت تعاونی و بررسی تخصصی مشکلات و شکایات، شکایت عضو بایستی در وهله نخست از طریق بازرس شرکت، سپس در صورت عدم پاسخگویی و یا عدم حصول نتیجه از طریق اتحادیه تخصصی مربوطه بررسی گردد، کمیته‌های داوری به‌صورت تخصصی و متناسب با هریک از رشته‌های اقتصادی به فراخور نوع شرکت تعاونی در اتاق تعاون تشکیل و وظیفه‌دارند تا این مهم را سامان‌دهی نمایند. در خصوص اختلافات بین اعضای شرکت تعاونی عمده این اختلافات در خصوص نحوه پرداخت‌ها و همچنین رعایت نکرد برنامه زمان‌بندی و جدول پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها و یا کیفیت ساخت توسط شرکت است.

بررسی تخلفات تعاونی مسکن
بررسی تخلفات تعاونی مسکن

دستورالعمل رسیدگی به شکایات شرکت‌های تعاونی

ماده 1: رسیدگی به شکایات اعضاء و سهامداران شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی و اتاق‌های تعاون علیه شرکت، اتحادیه، اتاق یا مدیران مربوط [در امور تعاون] به‌موجب مقررات این دستورالعمل صورت خواهد گرفت.
تبصره 1: شکایات مربوط به انتخابات مدیران و بازرسان طبق دستورالعمل نظارت بر انتخابات رسیدگی می‌گردد.
تبصره 2: شکایات مربوط به برگزاری مجامع عمومی با موضوع غیر از انتخابات مدیران و بازرسان از شمول مقررات این دستورالعمل مستثنا است و مطابق مقررات خاص خود رسیدگی می‌گردد.
تبصره 3: مقصود از «امور تعاون»، کلیه موضوع‌های مرتبط با قوانین و مقررات بخش تعاون، اساسنامه، آیین‌نامه و دستورالعمل‌های داخلی تعاونی، قراردادهای منعقده و امور ناشی از عضویت و سهامداری است.

ماده 2: شکایت باید در فرم مخصوص [پیوست] مطرح و حاوی نکات ذیل باشد:

 1. مشخصات کامل شاکی و طرف شکایت و اقامتگاه آن‌ها.
 2. مشخصات دقیق و اقامتگاه شرکت، اتحادیه یا اتاق مربوطه.
 3. تعیین موضوع شکایت و خواسته به‌طور واضح.
 4. ادلّه‌ای که شاکی برای اثبات ادعای خود دارد. (شاکی باید رونوشت یا تصویر مصدق اسناد مثبته را پیوست شکایت نماید).
 5. امضای شاکی (و در صورت عجز از امضاء، اثرانگشت).
 6. درصورتی‌که شکایت توسط وکیل تقدیم شود، درج مشخصات وکیل و ارائه وکالت‌نامه رسمی و در مورد وکلای دادگستری، وکالت‌نامه مقرر از سوی کانون وکلا یا مرکز امور مشاوران دادگستری الزامی است.

تبصره 1: چنانچه شاکی شخصیت حقوقی باشد ارائه مصوبه هیئت‌مدیره دایر بر طرح شکایت و نمایندگی، همچنین ممهور نمودن شکوائیه به مهر مربوطه الزامی است.
تبصره 2: درصورتی‌که شاکی، شکایت خود را به نحو دیگری مطرح نماید، اداره تعاون با ارائه فرم مخصوص، شاکی را جهت طرح صحیح شکایت راهنمایی می‌کند.

ماده 3: شاکی شکایت مربوطه را جهت رسیدگی و اظهارنظر به بازرس تسلیم و رسید دریافت می‌نماید. بازرس مکلف است پس از وصول شکایت و تطبیق آن با مفاد ماده 2 ظرف یک هفته شکایت را رسیدگی و به طریق ذیل اقدام نماید:

 1. چنانچه شکایت صرفاً جنبه عمومی و اعلام تخلف داشته باشد، درصورتی‌که بازرس نیز قائل به ارتکاب تخلف از سوی مدیران باشد، مراتب را به هیئت‌مدیره یا مدیرعامل (حسب مورد) اعلام و تقاضای رفع نقص می‌کند. چنانچه مدیران مربوطه به تذکرات بازرس ترتیب اثر ندهند، بازرس تعاونی یا اتحادیه مطابق ماده 42 و هیئت بازرسی اتاق تعاون طبق بند (ج) ماده 63 قانون بخش تعاون اقدام می‌نماید.
 2. درصورتی‌که شکایت واجد جنبه خصوصی اعم از ورود ضرر و زیان یا تضییع حق شاکی باشد و بازرس بر اساس بررسی انجام‌شده و مستندات موجود شکایت را وارد تشخیص دهند موضوع را کتباً و به‌طور مستند و مستدل به‌منظور پاسخگویی و تأمین خواسته شاکی به هیئت‌مدیره تعاونی اعلام و رونوشت آن را به شاکی ارسال می‌کنند. درصورتی‌که هیئت‌مدیره بر اساس نظریه بازرس، اقدامات مقتضی در جهت اجابت خواسته شاکی و حل اختلاف مستحدثه انجام دهند شکایت مطروحه خاتمه یافته تلقی می‌گردد.

تبصره: شاکی باید رونوشت نظریه بازرس را جهت درج در پرونده تعاونی به اداره تعاون ارائه نماید.

ماده 4: در صورت حدوث هر یک از موجبات ذیل، موضوع اختلاف توسط شاکی جهت داوری حسب مورد به اتحادیه یا اتاق مربوطه ارائه می‌گردد. اتحادیه/ اتاق مکلف است مطابق آئین‌نامه داوری که توسط وزارت تعاون تهیه و تصویب گردیده است به شکایت و اختلاف رسیدگی و رأی نهایی خود را حداکثر ظرف 3 ماه اعلام نماید. پس از ابلاغ رأی داوری، ذینفع می‌تواند به اجرای احکام دادگستری مراجعه و تقاضای اجرا رأی کند.

 1. فقدان بازرس.
 2. عدم دسترسی به بازرس.
 3. عدم رسیدگی بازرس به شکایت ظرف مهلت یک ماه از زمان وصول شکایت.
 4. عدم تمکین هیئت‌مدیره به نظریه بازرس در تأمین خواسته شاکی.
 5. اعتراض شاکی نسبت به نظریه بازرس.

ماده 5: داوری موضوع ماده فوق حسب مقررات اساسنامه به ترتیب توسط اشخاص ذیل صورت می‌گیرد:

 1. در مورد اختلاف اعضاء و سهامداران شرکت‌های تعاونی با شرکت مربوطه: اتحادیه مربوط.
 2. در مورد اختلاف اعضاء و سهامداران اتحادیه‌های تعاونی با اتحادیه مربوطه: اتاق تعاون مربوط.

تبصره 1: چنانچه حسب توافق بعدی یا به‌موجب قرارداد دیگر، داوری اشخاص دیگری شرط شده باشد، مرجع صالح داوری همان اشخاص خواهند بود.
تبصره 2: در خصوص اختلاف اعضاء اتاق‌های تعاون با اتاق مربوطه، ارجاع امر به داوری منوط به وجود شرط داوری در اساسنامه مربوطه یا توافق‌ها و قراردادهای فی‌مابین است.

ماده 6: در موارد ذیل شاکی می‌تواند به شوراهای حل اختلاف، مراجع صالح قضایی یا شبه قضایی (حسب موضوع اختلاف) مراجعه نماید:

 1. در صورت استنکاف مرجع داوری مربوطه از پذیرش داوری.
 2. در صورت عدم اعلام حکم داوری ظرف مهلت قانونی یا موردتوافق.
 3. در صورت عدم وجود اتحادیه یا اتاق.
 4. در صورت عدم پیش‌بینی شرط داوری در اساسنامه اتاق تعاون (در خصوص اختلافات اعضاء اتاق‌ها با اتاق مربوطه).

ماده 7: هیچ‌یک از مواد مقرر در این دستورالعمل حق مراجعه مستقیم شاکی به داور و در صورت عدم پیش‌بینی داور، به شوراهای حل اختلاف، مراجع صالح قضایی یا شبه قضایی را سلب نخواهد کرد.

ماده 8: در کلیه مقررات این دستورالعمل مقصود از «بازرس»، حسب مورد بازرس، بازرسان یا هیئت بازرسی است.
 
این دستورالعمل در 8 ماده و 8 تبصره در تاریخ هشتم اسفند یک هزار و سیصد و هشتادوهشت به تصویب وزیر تعاون رسیده است.

منبع: ورازت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 • نویسنده : کارشناس رسمی دادگستری
  • امتیاز :
  • 4
  • 0
 • تاریخ انتشار : 1396/10/14
 • تعداد مشاهده : 1671 بار
نظرات کاربران
عبدالامير

عبدالامير

عبدالامير فروغيان 01:04 باسلام اينجانب در سال1394 حق عضويت فردي را در تعاوني كاركنان اداره اوقاف بندر عباس خريداري نمودم وكل مبلغ پرداختي ايشان را نيز به او پرداخت نمودم وعضو تعاوني مذكور شدم و كل مبلغ مورد درخواست تعاوني را بجز مبلغ ١٥ميليون تومان پرداخت كردم وباتوجه به قول شفاهي مدير ومجري پروژه كه ميبايست پروژه را ارديبهشت سال ٩٥ اعلام كرده بودند وبنده بدليل بازنشسته شدن درسال ٩٤ ميباست ظرف سه ماه منزل سازماني راتخليه ميكردم واز طرفي تمام دارايي خود را به تعاوني داده بودم مدت ٢سال را درمنزل استيجاري ديكري سپري كردم ودر نهايت مجبور شدم اپارتمان نيمه كاره را اماده سكونت وبا استفاده از اب وبرق كارگاهي وفاضلاب موقت سكونت يافته اين در حاليست كه تعاوني در اين فرصت با سند سازي و اعلام اينكه اعضاي تعاوني بدهكارند اقدام به اخذ تسهيلات به ميزان ٣٥ميليون تومان نموده كه اقساط ان سررسيد شده كه بدون درخواست بنده نيز اين وام را گرفته كه حدود ١١ ميليون تومان هم سود مشاركت وجريمه دارد لطفا مراراهنمايي فرماييد. باتشكر وامتنان فروغيان

پاسخ دادن 0 0

مدير سيستم

مدير سيستم

باسلام مدیریت شرکت تعاونی بدون اخذ اجازه از طریق برگزاری مجمع عمومی حق ایجاد تعهدات مالی برای اعضای شرکت تعاونی را ندارد، لذا به احتمال زیاد شرکت تعاونی برای اخذ تسهیلات مجوز مجمع عمومی را داشته است. متأسفانه چون در اکثر مواقع وام و تسهیلات دریافتی بنام شرکت تعاونی اخذ می گردد، تأخیرات ناشی از پرداخت سهم آورده اعضاء شرکت تعاونی موجب می گردد که موضوع قسط بندی تسهیلات از قرارداد مشارکت مدنی به فروش اقساطی به تأخیر بیافتد و همین موضوع موجب خسارت ناشی از جریمه تأخیرات تسهیلات دریافتی به اعضای شرکتهای تعاونی می گردد. لذا توصیه می گردد اعضای شرکت تعاونی در جریان کامل دریافت تسهیلات و جریمه های احتمالی که در اثر تأخیر ناشی از این امر ممکن است حادث گردد باشند.

پاسخ دادن 0 0

محمدی

محمدی

با سلام . ما دویست نفر از فرهنگیان ناحیه یک حدود 11 سال پیش تا کنون اکثرا حدودا 85 میلیون تومان بابت مسکن مهر شهر جدید هشتگرد پرداخت کردیم که 45 میلیون آن وام است که قسط آن را می دهیم و ولی هنوز نه تنها واحد مسکونی را دریافت نکردیم بلکه ساختمان نیمه کاره ی ساخته شده هم در حال خراب شدن است . واقعا نمی دانیم به چه کسی شکایت کنیم؟

پاسخ دادن 0 0

مدير سيستم

مدير سيستم

باسلام متأسفانه برخی از پروژه های مسکن مهر با مشکل مواجه شده اند. این نکته حائز اهمیت است که در پروژه هایی از مسکن مهر که در قالب شرکتهای تعاونی اجرا شده و یا در حال اجرا هستند، اعضای شرکت تعاونی در صورتی که نسبت به مدیریت شرکت راضی نباشند، می توانند با برگزاری مجمع عمومی در مدیریت شرکت تغییرات ایجاد نماید. موضوع مسکن مهر در شهرهای جدید، بصورت کامل در مدیریت شرکتهای شهر جدید است، یکی از عوامل اصلی در کندی پیشرفت فیزیکی پروژه ها، عدم پرداخت سهم متقاضیان در موعدهای مقرر است. توصیه می گردد موضوع از طریق مدیریت مسکن شهر جدید هشتگرد پیگیری گردد.

پاسخ دادن 0 0

امین

امین

با سلام من عضو یک تعاونی مسکن پرستاران هستم که قرار بوده بابت واریزی که داریم قطعات زمین تحویل بگیریم اما الان تعاونی میگه چون زمین کم هستش باید چند نفر یک قطعه بگیرین ایا همچین حقی دارند؟وبنده نسبت به نحوه امتیاز بندی و واگذاری شکایت دارم باید چکار کنم ممنون میشم راهنمای بفرمایید

پاسخ دادن 0 1

مدير سيستم

مدير سيستم

در صورتی که عضو تعاونی هستید، شرکت تعاونی موظف است که تمام حقوق مربوط به عضو را در قبال عضویت شما اجرا نماید. لذا در صورت عدم تمکیت شرکت تعاونی موضوع را از طریق اتحادیه تعاونی مسکن و یا اتاق تعاون پیگیری نمایید.

پاسخ دادن 2 0

Ghasem

Ghasem

باسلام احترام اینجانب یک باب واحد از شخصی که عضو تعاونی مسکن المهدی(عج) شهرستان چابهار میباشد خریداری نموده واحدها تحویل اعضا شده ولی اقدامی بابت کف سازی وساخت نگهبانی ودرب مجتمع نشده قابل ذکر هست که هزینه کف سازی دو سال پیش از اعضا گرفته شده ولی پاسخ شرکت به عدم اقدام جهت کف سازی اینه که تعدادی از اعضا بدهیشون ندادن(حدودا ۴۴نفر از کل ۱۴۴نفر به مبلغ ۱۷۸میلیون تومان بدهی کل بدهکارها) چرا بخاطر بدهی بقیه این وضعیت نابسمان بوحود بیاد؟ سوال اینجاست چرا به اعضا بدهکار واحد تحویل دادن ؟پیشاپیش از راهنمایتون کمال تشکر رو دارم.

پاسخ دادن 1 0

مدير سيستم

مدير سيستم

باسلام مستحضرید که شرکتهای تعاونی مسکن از سرمایه اعضاء و مبالغی که پرداخت می گردد اقدام به ساخت و ساز می نمایند، لذا مشکلاتی که در اثر عدم پرداخت بدهی اعضاء بوجود می آید در وهله نخست بر عهده خود اعضای شرکت تعاونی است. ضمن اینکه مدیران شرکت تعاونی باید تمهیداتی بیاندیشند تا از تحویل واحدهای نیمه کاری به اعضاء و یا تحویل واحد به اعضایی که بدهی دارند خود داری نمایند. توصیه می شود در وهله نخست موضوع از طریق خود شرکت تعاونی حل و فصل گردد در غیر اینصورت موضوع را به اتحادیه و یا اتاق تعاون اعلام نمایید.

پاسخ دادن 0 0

Reza

Reza

با سلام تعاونی مسکن حرم عبدالعظیم اقدام به ساخت مجتمع ۲۰۰ واحدی کرده ولی با ءذشت ۳ ماه از تحویل ان مشکلاتی فراوانی دارد از جمله نبودن گاز خرابی درها تکمیل نبودن پارکینک و غیره به بازرسی هم رفتیم جوابی نگرفتیم باید چیکار کنیم

پاسخ دادن 0 0

مدير سيستم

مدير سيستم

شرکتهای تعاونی مسکن موظفند مطابق قرارداد منعقده با عضو، نسبت به تحویل واحد به عضو اقدام نمایند. در زمان تحویل واحد می بایستی صورتجلسه تحویل واحد که ذیل آن چک لیست جزئیات مربوطه می باشد به تأیید عضو و تحویل گیرنده واحد برسد. با این وجود هرگونه موضوع و اختلاف عضو و شرکت تعاونی از طریق کمیته داوری اتاق تعاون قابل بررسی و اعلام نظر است، لذا توصیه می شود موضوع را از طریق اتحادیه مربوطه و یا اتاق تعاون پیگیری نمایید

پاسخ دادن 0 1

ناصر پورپیرار

ناصر پورپیرار

با سلام از تعاونی مسکن واحدی را به صورت آزاد بدون عضویت خریداری کرده ام. مراجعات مکرر حضوری و پیگیری های شفاهی راه به جایی نمیبرند و سالهاست که مورد معامله را تحویل نمیدهند. نامه نگاری را آغاز کرده ام ولی از پاسخ مکتوب به نامه ها سر باز میزنند و همچنان به پاسخ شفاهی بسنده میکنند که قطعا غیر قابل پیگیری است. به کجا باید شکایت ببرم که پاسخ نامه ام را نمیدهند؟ آیا اتاق تعاون مسوول آنهاست؟ موضوع شکایت من چه باید باشد؟ عدم پاسخ به مکاتبات؟ یا پاسخ ندادن به یک نامه حق هر شخص حقیق و حقوقی است؟

پاسخ دادن 1 0

مدير سيستم

مدير سيستم

باسلام در خصوص خریداری واحد از عضو تعاونی مسکن، در صورتی که عضو کلیه حقوق مکتسبه موضوع عضویت را به خریدار واگذار کرده باشد، خریدار بعنوان قائم مقام عضو و به نوعی جانشین عضو محسوب می گردد و کلیه حقوق را داراست، ضمن اینکه بموجب قانون بخش تعاون، کلیه شکایات و اختلافات فیمابین اعضای شرکت های تعاونی، عضو و شرکت تعاونی و شرکت تعاونی با شرکتهای تعاونی و اتحادیه ها صرفاً از طریق مرجع حل اختلاف اتاق تعاون قابل طرح و پیگیری است، لذا توصیه می شود موضوع را از طریق شرکت اتاق تعاون پیگیری بفرمایید.

پاسخ دادن 0 0

اسدی

اسدی

با سلام در یک تعاونی مسکن عضو هستم و حدود دو سال پیش با پیان اسکلت و سفت کاری انتخاب واحد ها صورت گرفت ولی بعد از گذشت دو سال و عدم پیشرفت پروژه و بدهی مدیران تعاونی تهدید نموده اند واحد شما را به شخص دیگری واگذار می کنیم آیا از این حق برخرودار هستند لطفا راهنمایی کنید

پاسخ دادن 2 0

مدير سيستم

مدير سيستم

در صورتی که عضو تعاونی هستید و به موقع اقساط مربوط به پروژه را پرداخت نمایید، کسی نمی تواند به حقوق شما تعرضی نماید. در هر حال موضوع اختلافات اعضا و شرکت تعاونی از طریق داوری اتاق تعاون قابل طرح و پیگیری است.

پاسخ دادن 1 0

عبدالامير فروغيان

عبدالامير فروغيان

باسلام اينجانب در سال1394 حق عضويت فردي را در تعاوني كاركنان اداره اوقاف بندر عباس خريداري نمودم وكل مبلغ پرداختي ايشان را نيز به او پرداخت نمودم وعضو تعاوني مذكور شدم و كل مبلغ مورد درخواست تعاوني را بجز مبلغ ١٥ميليون تومان پرداخت كردم وباتوجه به قول شفاهي مدير ومجري پروژه كه ميبايست پروژه را ارديبهشت سال ٩٥ اعلام كرده بودند وبنده بدليل بازنشسته شدن درسال ٩٤ ميباست ظرف سه ماه منزل سازماني راتخليه ميكردم واز طرفي تمام دارايي خود را به تعاوني داده بودم مدت ١٠ ماه را در منزل دخترم سپري كردم ودر نهايت مجبور شدم اپارتمان نيمه كاره را سكونت اماده وبا استفاده از اب وبرق كارگاهي وفاضلاب موقت سكونت يافته اين در حاليست كه تعاوني در اين فرصت با سند سازي و اعلام اينكه اعضاي تعاوني بدهكارند اقدام به اخذ تسهيلات به ميزان ٣٥ميليون تومان نموده كه اقساط ان سررسيد شده وبنام اينجانب بدون درخواست بنده نيز اين وام را گرفته كه حدود ١١ ميليون تومان هم سود مشاركت وجريمه دارد با توجه باينكه اين پروژه شامل دو بلوك ٥٧واحدي ميباشد و بلوك يك كه٩٠٪؜ اعضاي ان مانند من هستند راه حل چيست راهنمايي فرماييد

پاسخ دادن 1 0

مدير سيستم

مدير سيستم

در سوال طرح شده چندین موضوع مطرح است و لازم است بررسی کاملی نسبت به اسناد، مدارک داشته و سپس اظهارنظر نمود، لذا بدون پیش داوری توصیه می شود آنچه که حق شما بعنوان عضو شرکت تعاونی است با مراجعه به اتحادیه و یا اتاق تعاون از طریق کمیته داوری نسبت به اقدامات شرکت تعاونی طرح دعوی و شکایت داشته باشید.

پاسخ دادن 1 0

خوانین

خوانین

با سلام و تشکر از مطالب ارزنده شما سوال از کارشناسان محترم : حداکثر درصد افزایش قیمت تورمی سالیانه بر روی قیمت ساخت هر متر مربع از قرارداد در تعاونیهای مسکن خصوصی سالیانه چقدر قابل اعمال است؟ بخشنامه یا دستورالعمل قانونی مرجع این موضوع چیست؟ پیشاپیش از پاسخگویی شما کمال قدررانی را داریم.

پاسخ دادن 2 1

مدير سيستم

مدير سيستم

در این خصوص بخشنامه خاصی نیست، ضمن اینکه شرکتهای تعاونی غیر دولتی هستند و تابع شرایط و یا بخش نامه های دولتی نیستند.

پاسخ دادن 1 0

بهداد

بهداد

با سلام مدت حدودا 10سال پیش مبادرت به خرید وعضویت درتعاونی مسکن کاشی طوس واقع در شهرستان قوچان نمودم که درهمین شرکت در دفتر تهران شاغل بودم ولی پس از مدتی منحل شد زمین خریداری شده تجاری بوده که زمان خرید،مبلغ ان دارای شبه بود که متاسفانه پیگیری صورت نگرفت.الان پس از گذشت سالیان مدیران انحلال که میباست زمین را فروخته وبه اعضا به نسبت واریزیشان وبا تورمی که قیمت ان زمین چندین برابر شده سهم واریز نمایند نیز ادعا دارند که بفروش نرفته است و از طرفی شخصی نا معلوم و ناشناس مبادرت به خرید فیش های پرداختی اعضا به قیمت 10سال پیش نموده .وحالا من که ساکن تهران هستم نمیدانم چگونه باید به واقعیت پی ببرم وبه حق پایمال شده ای خود برسم لطفا ارشاد فرمایید باسپاس

پاسخ دادن 4 0

مدير سيستم

مدير سيستم

از طریق اتاق تعاون شهر و یا استان مربوطه موضوع را پیگیری و طرح دعوی نمایید.

پاسخ دادن 2 0

نظر شما

ایمیل شما نشر نخواهد شد.فیلد های ضروری با * نشانه گذاری شده است.

تصویر امنیتی

پیام شما بعد از بررسی نمایش داده خواهد شد

نظر خود را بنویسید

استفاده از مطالب درگاه آرمان سنجش فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کليه حقوق اين سايت متعلق به شرکت آرمان سنجش عادل می‌باشد. @2018
طراحی سایت پافکو