تهیه نقشه های پلانیمتری، آلتیمتری

نقشه های پلانیمتری و آلتیمتری

نقشه‌برداری مسطّحه یا پلانیمتری (planimetry): در این نوع نقشه‌برداری هدف نمایش وضعیت مسطحاتی عوارض بوده و به ارتفاع نقاط و پستی و بلندی‌ها توجهی نمی‌شود. نقشه‌های به دست آمده در این شاخه را پلان نیز می‌نامند؛ مانند پلان یک پارک و موارد مشابه آن. نقشه‌برداری ارتفاعی یا آنتیمتری (antimetry): در این نوع نقشه‌برداری هدف نمایش […]

نقشه های پلانیمتری و آلتیمتری Read More »