قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب ۱۳۴۳/۱۲/۱۶

‌مصوب ۱۳۴۳/۱۲/۱۶
‌ماده ۱- مالکیت در آپارتمان‌های مختلف و محل‌های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است مالکیت قسمت‌های اختصاصی و مالکیت قسمت های مشترک

‌ماده ۲- قسمت‌های مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمت‌هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل‌ پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می‌گیرد به طور کلی قسمت‌هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده ‌نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمت‌ها مشترک محسوب می‌شود مگر آن که تعلق آن به قسمت ‌معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.

قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب ۱۳۴۳/۱۲/۱۶ Read More »