تمایز نظریه کارشناس رسمی دادگستری از قضاوت

تمایز نظریه کارشناس رسمی دادگستری از قضاوت

کارشناسی و قضاوت با توجه به شباهت هایی که دارند، تفاوت های بسیاری نیز دارند که جایگاه این دو را از هم تمیز می‌دهد، نظر کارشناس می تواند پایه و مستند مورد استفاده قاضی در امر قضاوت قرار گیرد.

تمایز نظریه کارشناس رسمی دادگستری از قضاوت Read More »