اراضی دارای رأی کمیسیون ماده 56 جنگل‌ها و مراتع

اراضی دارای رأی کمیسیون ماده ۵۶ جنگل‌ها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶

اراضی مورد اختلاف فی‌مابین مالکین و صاحبان نسق‌های زراعی که به‌موجب رأی کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع به‌صورت اراضی ملی اعلام‌شده‌اند، با توجه به گستردگی، تنوع و تکثّر پرونده‌های محاکم در این موضوع بخشی از پرونده‌های قضایی را تشکیل می‌دهند، با توجه به تعداد و اهمیت موضوع این پرونده‌ها، در این بخش به نحوه صحیح طرح ادعا و شکایت می‌پردازیم.

اراضی دارای رأی کمیسیون ماده ۵۶ جنگل‌ها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶ Read More »