تعریف علمی قیمت روز (بازار آزاد) از منظر کارشناسی رسمی

تعریف علمی قیمت روز و یا قیمت عادله روز از منظر کارشناسی رسمی

قیمت روز یا قیمت عادله روز، آنچه که مورداستفاده کارشناس رسمی دادگستری برای تعیین قیمت ملک قرار می‌گیرد، در برخی موارد موجب اختلاف‌نظر و اختلاف تعبیر شده است، به‌منظور شفافیت بخشی به این موضوع ذیلاً شرح مفصلی در این خصوص بیان می‌گردد

تعریف علمی قیمت روز و یا قیمت عادله روز از منظر کارشناسی رسمی Read More »