هدر تفاوت شهادت شهود نظریه کارشناسی

تفاوت شهادت شهود با نظریه کارشناس رسمی

کارشناس رسمی دادگستری نیز همانند شهود پرونده، اطلاعات خود را درباره موضوع تحقیق بیان می‌کند و دادگاه با اعتماد به صلاحیت علمی و اخلاقی (فهم درست و راست‌گویی) او، این گفته‌ها را به‌عنوان اماره‌های اثبات موضوع می‌پذیرد. باوجوداین، شهادت کارشناس با شهادت شهود عادی از دو جهت تفاوت دارد.

تفاوت شهادت شهود با نظریه کارشناس رسمی Read More »