نحوه ارزیابی اراضی کشاورزی زراعی و باغی توسط کارشناس رسمی دادگستری

نحوه ارزیابی اراضی زمین کشاورزی

ارزیابی اراضی کشاورزی شامل اراضی با کاربری باغی و اراضی با کاربری زراعی می‌شود. بیش از یک‌دهم مساحت کل کشور را اراضی کشاورزی تشکیل می‌دهد

نحوه ارزیابی اراضی زمین کشاورزی Read More »