نحوه تعیین ارزش عرصه و اعیان املاک

تعریفی که از عنوان ثبتی عرصه و اعیان تا به امروز شده است که عرصه را فقط بنا تشکیل می‌دهد و اعیان را فقط اطراف بنا، این تعریف نادرست است.

نحوه تعیین ارزش عرصه و اعیان املاک Read More »