اجرت‌المثل ایام تصرف (fair equivalent remuneration)

اجرت‌المثل ایام تصرف

در فرهنگ لغات دهخدا آمده است: اجرتی که برای تعیین مقدار آن اجرت امثال موضوع اجاره موردنظر قرار گیرد و یا در فرهنگ لغات عمید می‌خوانیم در حقوق، اجاره بهایی است که پس از تمام شدن مدت اجاره از روی میزان اجاره و نظایر آن معین می‌شود و یا بهاء و مالی است که جهت استفاده نامشخص از یک دارایی پرداخت می‌شود؛ و معادل انگلیس آن عوض عادلانه و منصفانه است.

اجرت‌المثل ایام تصرف Read More »