ایجاد مزاحمت و نمونه رأی مبنی بر رفع مزاحمت مطابق نظریه کارشناس

ایجاد مزاحمت و نمونه رأی مبنی بر رفع مزاحمت مطابق نظریه کارشناس

قانون مجازات اسلامی در خصوص ارتکاب به مزاحمت جرایمی از حبس یک ماه تا یک سال براب مرتکبین درنظر گرفته است و عموماً دادگاه ها پس از رسیدگی، علاوه بر اعمال مجازات، متناسب با موضوع متجاوز را به موظف به رفع تصرف یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق و همچنین برگرداندن اوضاع به حالت قبل از ارتکاب جرم محکوم مینماید.