ارزیابی نرم افزارهای کامپیوتری

ارزیابی نرم افزارهای کامپیوتری

ارزیابی فرآیندی است که به جمع‌آوری اطلاعات درباره ارزش و اندازه‌گیری عملکرد یک برنامه را باهدف تصمیم‌گیری و بررسی اثر آن، در پیشبرد اهداف برنامه در نظر گرفته می‌شود.