توصیه ایمنی آتش سوزی اماکن مسکونی

کارشناس بیمه آتش سوزی اماکن مسکونی

اماکن مسکونی از اماکن پرخطر آتش سوزی اند که همواره تعداد زیادی بیمه نامه برای آن‌ها صادار می‌گردد. بنابراین کارشناس بیمه آتش سوزی اماکن مسکونی قبل از صدور بیمه نامه آتش سوزی، در محل حاضر می‌شوند و توصیه‌‌هایی به منظور کاهش ریسک‌‌های آتش‌سوزی به بیمه گزاران جهت صدور بیمه نامه تأکید می‌نمایند که شامل موارد […]

کارشناس بیمه آتش سوزی اماکن مسکونی Read More »