بهمن 7, 1399

نحوه محاسبه سهم پارکینگ انباری بالکن در آپارتمان

نحوه محاسبه سهم پارکینگ انباری و بالکن در آپارتمان

تعیین قدرالسهم عرصه هریک از واحدهای آپارتمانی ازجمله موضوعاتی است که مالکین ساختمان‌های کلنگی در زمان مشارک در ساخت با آن مواجه هستند، عمده ساختمان‌های کلنگی که دارای طبقات کم و فرسودگی بنا و یا با توجه به افزایش ارزش زمین و نوع پهنه‌بندی شهری توجیه اقتصادی پیداکرده‌اند که نوسازی بشوند، موردتوجه افراد سازنده جهت

نحوه محاسبه سهم پارکینگ انباری و بالکن در آپارتمان Read More »