توصیه ایمنی آتش سوزی اماکن صنعتی

کارشناس بیمه آتش سوزی اماکن صنعتی

کارشناس متخصص بازدید اولیه بیمه آتش سوزی اماکن صنعتی در زمان قبل از صدور بیمه نامه آتش سوزی به منظور بررسی مورد بیمه به محل مورد بیمه مراجعه کرده و  توصیه های ایمنی در ارتباط با مورد بیمه را برای بیمه گزاران تشریح می‌نمایند. کارشناس بیمه آتش سوزی باید اشراف کامل بر مورد بیمه را …

کارشناس بیمه آتش سوزی اماکن صنعتی ادامه »