خرداد 5, 1400

نحوه تشکیل جلسات داوری

تشکیل جلسات داوری

جلسات داوری برای رسیدگی به اختلاف، مشاوره، صدور و تأیید رأی صورت می گیرد. همه ی داوران باید از تاریخ تشکیل جلسات داوری مطلع باشند.در صورتی که یکی از داوران در جلسه حضور نیابند و به اختیار خود از شرکت در جلسه داوری و یا امضا نمودن یا دادن رأی داوری خودداری نماید، رأی داوری […]

تشکیل جلسات داوری Read More »

صدور و ابلاغ رأی داوری

ابلاغ رأی داوری

نهاد داوری، مسئولیت دعوت از داوران به منظور صدور رأی داوری را بر عهده دارد، در داوری موردی، سرداور اقدام به مدیریت فرآیند داوری و دعوت از داوران به منظور تشکیل جلسات شور می‌کند. داوران اختصاصی، طرفین را به جلسات داوری دعوت می نمایند. در صورتیکه که یکی از داوران اختصاصی در جلسات داوری حاضر

ابلاغ رأی داوری Read More »

فرآیند رسیدگی داوری

داوری در دعاوی حقوقی

داوران بعد از اعلام قبولی داوری، موظف به رسیدگی اختلاف طرفین هستند. بنابراین باید طرفین اختلاف را دعوت نمایند و به دفاعیات و ادعاهای آن ها توجه نمایند. بنابراین بعد از مذاکره با طرفین و بررسی اوضاع و بررسی اسناد و مدارک طرفین به تشکیل جلسات داوری اقدام می نماید. داوران جلساتی را با حضور

داوری در دعاوی حقوقی Read More »