ارزیابی دامنه

ارزشگذاری مالکیت فکری دامنه های اینترنتی

ارزش گذاری و ارزیابی ارزش دامنه های اینترنتی ارزشگذاری مالکیت فکری فرمول توسط کارشناس رسمی دادگستری.