ارزیابی استاندارد

ارزشگذاری استاندارد

کارشناسی ارزشگذاری استاندارد نحوه بررسی ارزش نشان استاندارد در کشور توسط کارشناس رسمی استاندارد.