مقالات حسابرسی و حسابداری

روش‌ها و نحوه ارزیابی برند و امتیازات مالی

ارزیابی برند و امتیازات

در نخستین گام در زمینه ارزیابی برند لازم است مختصری با روش‌ها و مدل‌های مختلف در تعیین ارزش برند آشنایی پیدا کنیم، چرا که انتخاب رویکرد و روش محاسبه در ارزش نهایی تأثیرگذار خواهد بود: