هزینه داوری

برای محاسبه حق الزحمه داوری، از آنجائیکه نهاد داوری، نهادی توافق محور است، در صورتی که ارجاع داوری از طریق دادگستری باشد، و یا اصطلاحاً مقام ناصب داوری، دادگاه باشد، میزان حق الزحمه داوری مطابق با آئین نامه حق الزحمه داوری مصوب ۲۰/۰۹/۱۳۸۰ است، از طرفی اگر موضوع داوری خارج از سیستم دادگستری مطرح باشد و یا اصطلاحاً در نصب داور، نیازی به ارجاع به دادگستری نباشد، در متن توافقنامه داوری، طرفین می توانند هر توافقی را نسبت به میزان پرداخت حق الزحمه داوری انجام بدهند.

حق‌الزحمه داوری در سال ۱۳۸۰ مطرح‌شده است. میزان حق الزحمه داوری هر سه سال یک‌بار باید مشخص گردد، درصورتی‌که تعداد داوران انتخاب‌شده سه نفر باشد حق‌الزحمه داوری بین سه نفر تقسیم می‌شود.

حق الزحمه داوری دربند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی، تا پنج میلیون تومان خسارت پنج درصد به داور تعلق میگیرد، همچنین از ۵ تا ۲۵ میلیون تومان ۳ درصد و از ۲۵ میلیون به بالا ۲ درصد حق الزحمه به داور تعلق می‌گیرد. هزینه‌ داوری بر عهده طرفین است حق‌الزحمه داوری در صندوق دادگستری سپرده می‌شود هزینه سفرهای خارجی و هزینه آزمایش‌ها در فرآیند داوری بر عهده طرفین است. ما در وهله اول در داوری دنبال توافق‌نامه داوری هستیم.

در قرار نامه داوری از طرفین خواسته‌شده که اگر در دعاوی متعدد باشند حق‌الزحمه داور جداگانه تعیین ‌گردد که با دادگاه است.

درصورتی‌که رأی داور ابطال شود طبق ماده ۵۰۱ باید هزینه داوری را طرفین جبران نمایند درصورتیکه داور رأی خودش را صادر کند، حق‌الزحمه به آن داده می‌شود.

 تا پنجاه میلیون ریالتا دویست و پنجاه میلیون ریالمازاد بر دویست و پنجاه میلیون ریال
برآورد ریال ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ریال ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ریال ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
حق الزحمهریال ۲,۵۰۰,۰۰۰ریال ۲,۸۰۰,۰۰۰ریال ۶,۶۰۰,۰۰۰
برآورد و محاسبه حق الزحمه داوری

آئین نامه حق الزحمه داوری

«تاریخ تصویب: ٢٠ / ٩ / ١٣٨٠»
«تاریخ انتشار: روزنامه رسمی شماره ١۶۵۶٣- ١٣٨٠/١٠/١۵»

ماده١- حق الزحمه داوری برابر مقررات و در مهلت تعیین شده تا ۵٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال خواسته پنج درصد و نسبت به مازاد از پنجاه میلیون ریال تا ٢۵٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال سه درصد و مازاد برآن دودرصد خواسته خواهد بود مگر اینکه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.


ماده ٢- حق الزحمه داوری در مواردی که خواسته مالی نیست و یا تعیین قیمت ممکن نیست برای هر داور پانصد هزار ریال و چنانچه کمیت یا کیفیت کار اقتضای حق الزحمه بیشتری داشته باشد طبق نظر دادگاه تعیین می‌شود.


ماده ٣- چنانچه دعاوی متعدد باشد حق الزحمه هر دعوی جداگانه تعیین و بر مبنای تعرفه فوق محاسبه و تعیین می گردد.تشخیص متعدد بودن دعاوی با دادگاه خواهد بود.


ماده ۴- حق الزحمه داوری طبق تعرفه در زمان انتخاب داوران تعیین می‌شود.

ماده ۵ – چنانچه در اثنای کار داوری، طرفین سازش نمایند، تعیین میزان حق الزحمه داوران با توجه به اقدامات انجام شده با دادگاه خواهد بود.


ماده ۶- حق الزحمه داوران باید در صندوق سپرده دادگستری تودیع و پس از انجام کار داوری طبق مقررات به آنها پرداخت شود.

ماده ٧- چنانچه امر داوری مستلزم عزیمت به خارج از محل اقامت داور باشد هزینه مسافرت بر مبنای هر کیلومتر رفت و برگشت ۵٠٠ ریال و برای هر روز مقطوعاً دویست هزار ریال تعیین می گردد کسر کیلومتر و روز کامل محاسبه خواهد شد.


ماده ٨ – هزینه های امر داوری از قبیل هزینه انجام آزمایشها و تهیه نمونه های لازم و گمانه زنی که طبق نظر داور ضروری باشد به عهده طرفین خواهد بود.

ماده ٩- در صورتی که انجام امر داوری مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد اخذ روادید و هزینه های مربوطه اعم از پرداخت عوارض خروج از کشور و تهیه بلیط هواپیما، هزینه اقامت و همچنین سایر هزینه های سفر و پرداخت فوق العاده روزانه (برابر مصوبه هیأت وزیران هم ردیف مدیر کل) به عهده متقاضیان داوری می‌باشد.


ماده ١٠- چنانچه مستندات و مدارک مربوط به داوری به زبان خارجی باشد در صورت ترجمه آن توسط داور، هزینه بر اساس آئین نامه تعرفه مترجمین رسمی تعیین می‌گردد.


ماده ١١- این آئین نامه در ١١ ماده تهیه و در تاریخ ١٣٨٠/٩/٢٠ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است.

اشتراک گذاری توسط:

Share on facebook
فیسبوک
Share on twitter
توییتر
Share on linkedin
لینکدین
Share on whatsapp
واتس‌اپ
Share on telegram
تلگرام
Share on email
ایمیل