بازدید اولیه در بیمه نفت و انرژی

در توضیح اولیه بازدید اولیه در بیمه های نفت و گاز در صورتی که بیمه گزاران صنعت نفت از پوشش های بیمه انرژی مورد نیاز برای محافظت از منافع تجاری خود در برابر صنعت نفت و گاز مطمئن نباشند، باید با یک متخصص بیمه‌ای آشنا به سیاست ها و پوشش های مورد نیاز برای محافظت از اموال خود مشورت نمایند.

بازدید اولیه در زمان قبل از صدور بیمه نامه، برای تجهیزات و تأسیسات صنعت نفت توسط کارشناس مربوط انجام میگیرد. کارشناسان متخصص بازدید اولیه، درخواست ارائه مدارک و مستندات منطقی و معقول از بیمه گذار می‌کنند، بنابراین کارشناس مربوطه، ضمن

تأکید توصیه‌های ایمنی به بیمه گزار،کارفرما و پیمانکاران صنایع نفت و انرژی به بررسی ریسک‌های احتمالی و تفکیک ریسک‌های موجود در صنایع نفت می‌پردازد. سپس نرخ اقلام مورد بیمه را طی گزارشی به شرکت بیمه گر ارائه می نماید.  صنعت نفت در زمینه اکتشاف، حفاری و بهره برداری همواره با آسیب‌های جدی روبه رو است، بنابراین صنعت بیمه انرژی نفت و گاز بمنظور پوشش دهی و کاهش خسارات موجود در پالایشگاه ها، پتروشیمی ها، تأ سیسات و ….. به وجود آمده است.

انواع بیمه های نفت و انرژی

بیمه های خشکی (فراساحلی) :بیمه نامه های خشکی برای فعالیت های زمینی صادر می شود و شامل عملیات مربوط به اکت

انواع بیمه انرژی خشکی و ساحلی برای منابع نفت و گاز برای پالایشگاه ها، پتروشیمی ها و کلیه صنایع فرآیندی شامل اکتشاف و استخراج نفت و گاز از جمله چاه ها، تأسیسات، عملیات و ماشین آلات حفاری، خطوط لوله های نفت و گاز، پالایشگاه های نفت و گاز، بهره برداری از منابع نفتی، پتروشیمی، ساخت و نصب تأسیسات نفت/ گاز/ پتروشیمی است.موارد زیر است

 •  بیمه تمام خطر اموال: این بیمه نامه برای تمامی پالایشگاه ها، پتروشیمی ها شامل می‌شود.
 • بیمه نامه تمام خطرنصب (EAR): این بیمه نامه برای ساخت و نصب پالایشگاه ها، پتروشیمی ها، صنایع فراوری، خطوط لوله و سایر واحدهای نفت و گاز استفاده می‌شود.
 • بیمه نامه کنترل چاه (OEE): این بیمه نامه برای حفر چاه های نفت و گاز در حین حفاری یا تولید استفاده می‌شود.
 •  بیمه نامه تجهیزات ماشین آلات: شامل دکل های حفاری خشکی، تجهیزات خدمات حفاری و کلیه ماشین آلات مرتبط است.
 •  بیمه نامه های مسئولیت جامع: شامل کلیه مسئولیت های قانونی و قراردادی در قابل اشخاص ثالث و خسارات ناشی از آلودگی است.
 • بیمه ماشین آلات: این بیمه نامه شامل تجهیزات حفاری و کلیه ماشین آلات پیمانکاری مرتبط است.

بازدید اولیه در بیمه نفت و انرژی

بیمه گزاران و کارشناسان بازدید اولیه مراحل زیر را به منظور صدور پوشش بیمه نامه مهندسی باید بکار گیرند

 •  بررسی دقیق ارزش روز اموال، تجهیزات، تأسیسات و دارایی های تحت پوشش بیمه توسط کارشناس مربوطه
 • اعلام خسارات تجهیزات آسیب در صورت وجود از قبل توسط بیمه گزار
 • اعلام خسارت در سریعترین زمان ممکن به بیمه گر و فراهم نمودن امکان بازدید از محل و تجهیزات آسیب دیده توسط  بیمه گزار
 • ارائه مجوز بازدید توسط بیمه گزار به منظور حضور کارشناسان بیمه گر در محل مورد بیمه و جمع آوری اطلاعات لازم توسط کارشناسان بیمه گر
 •  امکان دسترسی کارشناسان بیمه گر به اطلاعات و گزارشات بیمه گذار، مانند صورت‌های مالی، خرید، گزارش حادثه و سایر اطلاعاتی که به علت یابی حادثه و برآورد خسارت کمک می نماید
 •  ارائه کلیه پوشش های کامل کننده بیمه نامه به بیمه گزار توسط کارشناس متخصص بازدید اولیه
 • شرح و شفاف سازی کامل استثنائات بیمه نامه برای بیمه گذار در بازدید اولیه
 •  بررسی فنی و دقیق ابزار آلات توسط کارشناس بازدید اولیه، به منظو ارائه نرخ و شرایط فنی به بیمه گذار
 • ارائه پیشنهادات اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه توسط کارشناس مربوطه جهت جلوگیری از بروز حوادث و همچنین اولویت بندی اقدامات و تبیین الزامات و پیشنهادات در قالب جلسات فنی با بیمه گذار

بازدید اولیه در صنعت نفت و انرژی برای صدور بیمه های نفت و انرژی موارد زیر را در برمیگیرد

 •  بررسی موارد احداث و نصب پالایشگاه ها، پتروشیمی ها
 • بررسی صنایع بهره برداری و حفاری
 •  بررسی خطوط لوله واحدهای نفت و گاز
 •  بررسی تجهیزات و ماشین آلات در صنعت نفت و گاز
 • بررسی دکل های حفاری خشکی، تجهیزات خدمات
 •  بررسی تجهیزات حفاری و کلیه ماشین آلات پیمانکاری مرتبط
 • بررسی سکوهای حفاری دریایی، جک آپ و تجهیزات مربوطه به چاه
 • بررسی های قسمت های زمین شناسی و معدنی پالایشگاه ها
 •  بازرسی خط لوله و تجهیزات نفت و گاز و انرژی

بیمه های انرژی دریایی و فراساحلی

بیمه نامه های دریایی برای فعالیت های مبتنی در چاه ها، تأسیسات، عملیات و ماشین آلات حفاری دریایی، ساخت دکل های حفاری دریایی، وسایل حمل و نقل و ماشین آلات، سکوهای حفاری دریایی، خطوط لوله مورد بهره برداری در دریا و سایر فعالیت های اکتشاف و استخراج نفت و گاز در دریا صادر می شود.

بیمه انرژی نفت و گاز بیمه های دریایی شامل موارد زیر است

 • بیمه سیستم عامل ها، خطوط لوله و واحدهای بهره برداری دریایی: از این پوشش بیمه ای برای سیستم عامل های تولید نفت و گاز، امکانات ذخیره سازی شناور و خطوط لوله استفاده می‌شود.
 • بیمه تمام خطر(WELCAR): برای ساخت و نصب سکوها، خطوط لوله و کلیه سازه های دریایی استفاده می‌گردد.
 • بیمه انرژی کنترل چاه(OEE): این پوشش بیمه ای برای چاه های نفت و گاز در حین حفاری یا تولید استفاده می‌شود.
 • بیمه انرژی سکوهای حفاری دریایی (MODU): برای سکوهای حفاری دریایی، جک آپ و تجهیزات استفاده می‌شود.
 • بیمه جامع مسئولیت :برای کلیه مسئولیت های حقوقی و قراردادی اشخاص ثالث و خسارات ناشی از آلودگی کاربرد دارد.