فرآیند رسیدگی داوری

داوری در دعاوی حقوقی

داوران بعد از اعلام قبولی داوری، موظف به رسیدگی اختلاف طرفین هستند. بنابراین باید طرفین اختلاف را دعوت نمایند و به دفاعیات و ادعاهای آن ها توجه نمایند. بنابراین بعد از مذاکره با طرفین و بررسی اوضاع و بررسی اسناد و مدارک طرفین به تشکیل جلسات داوری اقدام می نماید. داوران جلساتی را با حضور […]

داوری در دعاوی حقوقی Read More »