قوانین و مقررات کارشناسان رسمی دادگستری

دانلود قوانین و مقررات، آیین نامه اجرایی مربوط به کارشناس رسمی, قانون کارشناسان رسمی, قوانین و مقررات کانون کارشناسان

ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎﻧﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﻲ دادﮔﺴﺘﺮي مصوب ۱۳۸۱

‌ماده ۱- کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری در مراکز استان‌ها که مطابق این قانون تشکیل می‌گردند به‌عنوان ‌کانون استان شناخته می‌شوند و ‌دارای شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی می‌باشند.

ماده ۲- کانون استان در مراکز استان‌ها باوجود حداقل سی نفر کارشناس رسمی مقیم تشکیل می‌گردد و تا وقتی که در مرکز استانی کانون مستقل‌ تشکیل نگردیده است، کارشناسان رسمی آن استان عضو نزدیک‌ترین کانون به آن استان خواهند بود.

ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎﻧﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﻲ دادﮔﺴﺘﺮي مصوب ۱۳۸۱ Read More »

قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب ۱۳۱۷/۱۱/۲۳

ماده ۱- در حوزه‌هایی که وزارت دادگستری اعلام می‌کند هر وقت رجوع به کارشناسی لازم باشد دادگاه‌ها و پارکه‌ها و هر مقام رسمی دیگر باید منحصراً از بین کارشناسان رسمی انتخاب کنند.
تبصره- در هر مورد که تعیین کارشناس مطابق قانون با اصحاب دعوی است طرفین در صورت تراضی می‌توانند از غیر کارشناسان رسمی انتخاب نمایند.

قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب ۱۳۱۷/۱۱/۲۳ Read More »

قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب ۱۳۴۳/۱۲/۱۶

‌مصوب ۱۳۴۳/۱۲/۱۶
‌ماده ۱- مالکیت در آپارتمان‌های مختلف و محل‌های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است مالکیت قسمت‌های اختصاصی و مالکیت قسمت های مشترک

‌ماده ۲- قسمت‌های مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمت‌هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل‌ پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می‌گیرد به طور کلی قسمت‌هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده ‌نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمت‌ها مشترک محسوب می‌شود مگر آن که تعلق آن به قسمت ‌معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.

قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب ۱۳۴۳/۱۲/۱۶ Read More »