بررسی مدارهای مخابراتی دریایی

تحلیل و بررسی مدارهای مخابراتی

بدون بررسی و تحلیل الکترونیک و مخابرات دریایی نمی‌توان یک شناور را بسوی ساحل هدایت کرد. بررسی و تحلیل الکترونیک و مخابرات دریایی نشان می‌دهد که همه شناورها به سیستم مخابرات دریایی الکترونیک مجهز می‌باشند، و مسئولین آنها اطلاعات کافی و قوی دارند. آنها دوره های عالی در زمینه شناخت و نحوه عملکرد دستگاه‌های مخابرات […]

تحلیل و بررسی مدارهای مخابراتی Read More »