موافقتنامه داوری

نحوه تشکیل جلسات داوری

تشکیل جلسات داوری

جلسات داوری برای رسیدگی به اختلاف، مشاوره، صدور و تأیید رأی صورت می گیرد. همه ی داوران باید از تاریخ تشکیل جلسات داوری مطلع باشند.در صورتی که یکی از داوران در جلسه حضور نیابند و به اختیار خود از شرکت در جلسه داوری و یا امضا نمودن یا دادن رأی داوری خودداری نماید، رأی داوری …

تشکیل جلسات داوری ادامه »

صدور و ابلاغ رأی داوری

ابلاغ رأی داوری

نهاد داوری، مسئولیت دعوت از داوران به منظور صدور رأی داوری را بر عهده دارد، در داوری موردی، سرداور اقدام به مدیریت فرآیند داوری و دعوت از داوران به منظور تشکیل جلسات شور می‌کند. داوران اختصاصی، طرفین را به جلسات داوری دعوت می نمایند. در صورتیکه که یکی از داوران اختصاصی در جلسات داوری حاضر …

ابلاغ رأی داوری ادامه »

فرآیند رسیدگی داوری

داوری در دعاوی حقوقی

داوران بعد از اعلام قبولی داوری، موظف به رسیدگی اختلاف طرفین هستند. بنابراین باید طرفین اختلاف را دعوت نمایند و به دفاعیات و ادعاهای آن ها توجه نمایند. بنابراین بعد از مذاکره با طرفین و بررسی اوضاع و بررسی اسناد و مدارک طرفین به تشکیل جلسات داوری اقدام می نماید. داوران جلساتی را با حضور …

داوری در دعاوی حقوقی ادامه »