محاسبه ماده ۱۱ تعرفه حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری مصوب آبان 1402

با توجه به زحمت و زمانی که کارشناسان سرمایه گذاری می‌کنند و گاها نمونه برداری، آزمایش و نقشه کشی را نیز انجام می‌دهند. از متقاضی و کارشناس استعلام کننده  هزینه اخذ می‌شود. حق الزحمه کارشناس دادگاه ثابت بوده و بسته به نوع کار، ارزش  یا محدوده موضوع متفاوت است. در برخی موارد درصدی از ارزش پرونده است و نمی‌توان یک عدد کلی ارائه داد.

 برای همه کارشناسان طبق ماده 11 آیین نامه حقوق و دستمزد کارشناسان رسمی دادگاه در سال 92، حداقل حقوق برای هر کارشناس 150 هزار تومان تا حداکثر 30 میلیون تومان  است. شایان ذکر است کارشناس شخص یا در صورت اعتراض و غیره می‌باشد.در گروه های 3، 5، 7، 9 و … ثبت نام می‌کنند و هزینه آنها باید ظرف یک هفته پس از تعیین کارشناس  پرداخت شود.‌

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری 1402

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری با اعمال اصلاحات و الحاقات ومصوب 20/08/1402 رئیس قوه قضائیه.

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری در اجرای ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/۰۱/1381 مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، مصوب 17/۱/1379 و به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری»، به شرح مواد آتی است.

فصل اول ( کلیات )

ماده۱ـ دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهار نظر کارشناسی در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می‌گردد.
تبصره ـ منظور از کانون در این تعرفه، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و منظور از مرکز، مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه می‌باشد.

ماده۲ـ مراجع قضایی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و ارگان‌ها و نهادها و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.
تبصره۱ـ در موارد خاص که مرجع قضایی در پرونده¬های کیفری برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می‌نماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت پرونده با همان مرجع می‌باشد.
تبصره۲ـ در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی، به تشخیص قاضی پرونده حق‌الزحمه کارشناسی تا میزان معینی به وسیله دادگاه کاهش می‌یابد، ولی به هر حال پرداخت هزینه‌ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی، مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی می‌باشد.
تبصره۳ـ در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حق الزحمه این تعرفه تا پنجاه درصد کاهش می‌یابد.
تبصره۴ـ در صورت قادر نبودن متقاضی کارشناسی به پرداخت حق‌الزحمه به تشخیص مرجع قضایی مربوط، مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد به کانون یا مرکز اعلام تا معرفی گردد.

ماده۳ـ در کارشناسی‌ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهارنظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد، دستمزد با پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع کننده بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ماده۴ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند کارشناس یا هیات کارشناسی را از کارشناسان محل وقوع مورد ارزیابی انتخاب یا درخواست نمایند و دستمزد کارشناسی را در صورتی که قابل برآورد نباشد، حسب مورد بطور علی الحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند. در این صورت، کارشناسان رسمی مکلفند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.
ماده۵ـ در صورتی که کارشناس اقدام به کارشناسی نموده ولی به دلیلی که خارج از حیطه اختیار وی باشد اجرای کارشناسی منتفی گردد، محق دریافت بخشی از دستمزد متناسب با کارهای انجام شده و یا وقت صرف شده خواهد بود؛ به شرط اینکه از حداقل مقرر در این تعرفه کمتر نباشد. به علاوه، چنانچه وی در این رابطه به محل اجرای قرار کارشناسی مسافرت نموده باشد، هزینه سفر، اقامت و فوق العاده روزانه وی بر مبنای ضوابط این تعرفه پرداخت می‌شود.

ماده۶ـ در صورتی که اجرای قرار کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از شهر یا محل اقامت کارشناس باشد، تأمین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضی بوده و علاوه بر دستمزد کارشناسی، فوق العاده مأموریت کارشناس برای هر روز مسافرت به مأخذ روزانه مبلغ 3.0۰۰.۰۰۰ ریال برای مأموریت داخل استان محل اقامت کارشناس و مبلغ 6.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای مأموریت خارج از استان محل اقامت کارشناس پرداخت خواهد شد. چنانچه متقاضی قادر به تأمین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت نباشد و کارشناس برای انجام کارشناسی رأساً و به هزینه خود نسبت به تهیه موارد فوق‌الذکر اقدام نماید، علاوه بر دستمزد و فوق‌العاده مأموریت، هزینه¬های مربوط در وجه کارشناس پرداخت خواهد شد.
تبصره۱ـ در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، حق الزحمه انجام امور مربوط و کلیه هزینه‌های سفر و پرداخت فوق‌العاده روزانه هم ردیف مدیران کل به عهده متقاضی می‌باشد.
تبصره۲ـ چنانچه مبنای محاسبه حق الزحمه کارشناسی های خارج از کشور مطابق ضوابط این دستورالعمل پول سایر کشورها باشد، پس از تبدیل ارز به ریال براساس نرخ رسمی بانک مرکزی طبق جدول گروه مربوطه پرداخت خواهد شد.
تبصره۳ـ تأمین وسیله ایاب و ذهاب اجرای قرار کارشناسی درون شهرها بعهده متقاضی می‌باشد.

ماده ۷ـ دستمزد تأمین دلیل با توجه به کمیت و کیفیت خدمات کارشناسی مورد نیاز از طرف مقام ارجاع کننده تعیین می شود و حداقل 4.۰۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.

ماده۸ـ هزینه انجام کلیه آزمایش‌ها و تهیه نمونه‌های لازم و گمانه زنی در مورد کارشناسی رایانه‌ای، هزینه بازیابی اطلاعات و سایر مواردیکه طبق نظر کارشناسی برای امر کارشناسی ضروری باشد، به عهده متقاضی است و در صورت اختلاف و ضرورت انجام اقدامات مذکور، حسب مورد نظر کانون یا مرکز مربوط معتبر است.

ماده۹ـ در مواردی که برای بعضی از ارجاعات کارشناسی در این تعرفه دستمزد تعیین نشده باشد و نیز مواردی نظیر بررسی فنی و تکنولوژی سیستم‌ها و تعیین نقائص و سایر موارد حق‌الزحمه کارشناس با توجه به اهمیت و تخصصی بودن مورد به پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع کننده ـ کانون یا مرکز تعیین می‌گردد و حداقل دستمزد 6.۰۰۰.۰۰۰ ریال خواهد بود.

ماده۱۰ـ در مواردی که موضوع کارشناسی مربوط به سال‌های قبل از تاریخ انجام کارشناسی باشد، دستمزد طبق قیمت روز براساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده۱۱_ دستمزد ارزیابی‌ها برای کلیه رشته‌های کارشناس رسمی دادگستری در هر مورد ارجاعی بشرح ذیل تعیین می‌گردد.
تا دویست و پنجاه میلیون ریال………………………………………………………………………………… مقطوعاً 6.۰۰۰.۰۰۰ ریال
از دویست و پنجاه میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال……………………………………نسبت به مازاد ۰.45 درصد
از یک میلیارد و یک ریال تا پنج میلیارد ریال……………………………………………………….نسبت به مازاد ۰.30 درصد
از پنج میلیارد و یک ریال تا سی میلیارد ریال………………………………………………………نسبت به مازاد ۰.15 درصد
از سی میلیارد و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال ……………………………………..نسبت به مازاد ۰.09 درصد
از یکصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا پانصد میلیارد ریال ………………………………….نسبت به مازاد ۰.۰7 درصد
از پانصد میلیارد و یک ریال تا هزار میلیارد ریال ………………………………………………….نسبت به مازاد ۰.۰۳ درصد
از هزار میلیارد و یک ریال تا دو هزار میلیارد ریال …………………………………………….نسبت به مازاد ۰.۰۲2 درصد
از دو هزار میلیارد و یک ریال تا چهار هزار میلیارد ریال …………………………………..نسبت به مازاد ۰.۰۱8 درصد
از چهارهزار میلیارد و یک ریال به بالا…………………………………………………………………نسبت به مازاد ۰.۰12 درصد
حداکثر دستمزد مقرر در این ماده وتبصره های آن برای هر کارشناس 1.180.000.000ریال است.
رعایت این سقف در کلیه تعرفه های تعیین شده در این دستور العمل الزامی است و ضرایب افزایشی نیز در محدوده سقف تعیین شده قابل اعمال است.