تکلیف کارشناس رسمی دادگستری در قبول امر کارشناسی

تکلیف کارشناس رسمی دادگستری در قبول امر کارشناسی

با توجه به ارتباط تنگاتنگ بین تکلیف کارشناس در قبول امر کارشناسی و معذوریت کارشناسی و جهات رد کارشناس، این سه مطلب در یک مبحث تجمیع شده است.
با ارجاع امور اختلافی واجد وصف علمی، فنی و تخصصی به کارشناس و یا هیئت کارشناسی توسط دادگاه و به‌محض ابلاغ موضوع قرار صادره کارشناسان مکلف به انجام وظایف قانونی در قبال قرار صادره دادگاه می‌باشند و امکان استنکاف از اجرای قرار وجود ندارد.