انواع متداول سند مالکیت

انواع متداول سند مالکیت

سند مالکیت به‌عنوان مدرک و مستند قانونی دارای اعتبار که از طرف مرجع قانونی که همان اداره ثبت و اسناد است صادر می‌گردد، تنوع انواع اسناد مالکیتی با توجه به شرایط خاص هریک دارای تعاریف و توضیحات خاصی است، در ذیل عنوان چند مورد سند مالکیت که بیشترین کاربرد را دارند به‌اختصار توضیح می‌دهیم.