ارزیابی مجوز ها

ارزش گذاری مجوزها

کارشناس کارشناسی ارزیابی مجوزها و ارزشگذاری مجوز محاسبه ارزش میزان مدت و اعتبار مجوز ها توس کارشناس رسمی مجوز.