هزینه گرفتن سند ملک آپارتمان

هزینه تفکیک سند ملک

هزینه تفکیک سند مادر ملک شش دانگ آپارتمان و روستایی اوقافی، هزینه تفکیک زمین سند دار و مدت زمان گرفتن سند آپارتمان.