بررسی تخلفات در شرکت‌های تعاونی مسکن

بررسی تخلفات در شرکت‌های تعاونی مسکن

شرکت‌های تعاونی مسکن نیز همانند سایر شرکت‌ها و تشکل‌های حقوقی باوجودی که از یک سری موارد بایستی قانون بخش تعاون را رعایت کنند ولی ازنظر شکلی در بخش‌های زیادی مانند سایر شرکت‌های حقوقی هستند. به جهت اهمیت این بخش و گستره پوشش آن و در راستای اهداف جهانی تعاون، ساماندهی و نظارت بر شرکت‌های تعاونی را وزارت تعاون بر عهده دارد،

نقش اجتماعی شرکت‌های تعاونی و کثرت اعضای این شرکت‌ها موجب شده متولی نظارت، هرچند ازنظر ساختاری اتحادیه‌های شهرستانی، استانی، کشوری و اتاق تعاون به‌عنوان پارلمان بخش تعاون است، ولی نقش نظارتی بخش دولتی همچنان پررنگ است.

عدم آموزش کافی و اطلاع‌رسانی درست، موجب شده اعضای شرکت‌های تعاونی ناآشنا به وظایف و حق‌وحقوق خود باشند، در بخش‌های مختلفی ممکن است مشکلاتی در شرکت‌های تعاونی مسکن واقع گردد، که عناوین آن ذیلاً آورده شده است:

 1. مشکلات و اختلافات بین اعضای شرکت‌های تعاونی مسکن
 2. مشکلات و اختلافات بین اعضای شرکت تعاونی و مدیران شرکت تعاونی مسکن
 3. مشکلات و اختلافات بین مدیران شرکت‌های تعاونی مسکن
 4. مشکلات و اختلاف بین شرکت تعاونی مسکن و شرکت‌ها و بخش‌های اقتصادی دیگر

قانون بخش تعاون و اصلاحیه‌های مکرر آن، به جهت حفظ انسجام شرکت تعاونی و بررسی تخصصی مشکلات و شکایات، شکایت عضو بایستی در وهله نخست از طریق بازرس شرکت، سپس در صورت عدم پاسخگویی و یا عدم حصول نتیجه از طریق اتحادیه تخصصی مربوطه بررسی گردد.

کمیته‌های داوری به‌صورت تخصصی و متناسب با هریک از رشته‌های اقتصادی به فراخور نوع شرکت تعاونی در اتاق تعاون تشکیل و وظیفه‌دارند تا این مهم را سامان‌دهی نمایند. در خصوص اختلافات بین اعضای شرکت تعاونی عمده این اختلافات در خصوص نحوه پرداخت‌ها و همچنین رعایت نکرد برنامه زمان‌بندی و جدول پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها و یا کیفیت ساخت توسط شرکت است.

بررسی تخلفات تعاونی مسکن
بررسی تخلفات تعاونی مسکن

دستورالعمل رسیدگی به شکایات شرکت‌های تعاونی

ماده ۱: رسیدگی به شکایات اعضاء و سهامداران شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی و اتاق‌های تعاون علیه شرکت، اتحادیه، اتاق یا مدیران مربوط [در امور تعاون] به‌موجب مقررات این دستورالعمل صورت خواهد گرفت.
تبصره ۱: شکایات مربوط به انتخابات مدیران و بازرسان طبق دستورالعمل نظارت بر انتخابات رسیدگی می‌گردد.
تبصره ۲: شکایات مربوط به برگزاری مجامع عمومی با موضوع غیر از انتخابات مدیران و بازرسان از شمول مقررات این دستورالعمل مستثنا است و مطابق مقررات خاص خود رسیدگی می‌گردد.
تبصره ۳: مقصود از «امور تعاون»، کلیه موضوع‌های مرتبط با قوانین و مقررات بخش تعاون، اساسنامه، آیین‌نامه و دستورالعمل‌های داخلی تعاونی، قراردادهای منعقده و امور ناشی از عضویت و سهامداری است.

ماده ۲: شکایت باید در فرم مخصوص [پیوست] مطرح و حاوی نکات ذیل باشد:

 1. مشخصات کامل شاکی و طرف شکایت و اقامتگاه آن‌ها.
 2. مشخصات دقیق و اقامتگاه شرکت، اتحادیه یا اتاق مربوطه.
 3. تعیین موضوع شکایت و خواسته به‌طور واضح.
 4. ادلّه‌ای که شاکی برای اثبات ادعای خود دارد. (شاکی باید رونوشت یا تصویر مصدق اسناد مثبته را پیوست شکایت نماید).
 5. امضای شاکی (و در صورت عجز از امضاء، اثرانگشت).
 6. درصورتی‌که شکایت توسط وکیل تقدیم شود، درج مشخصات وکیل و ارائه وکالت‌نامه رسمی و در مورد وکلای دادگستری، وکالت‌نامه مقرر از سوی کانون وکلا یا مرکز امور مشاوران دادگستری الزامی است.

تبصره ۱: چنانچه شاکی شخصیت حقوقی باشد ارائه مصوبه هیئت‌مدیره دایر بر طرح شکایت و نمایندگی، همچنین ممهور نمودن شکوائیه به مهر مربوطه الزامی است.
تبصره ۲: درصورتی‌که شاکی، شکایت خود را به نحو دیگری مطرح نماید، اداره تعاون با ارائه فرم مخصوص، شاکی را جهت طرح صحیح شکایت راهنمایی می‌کند.

ماده ۳: شاکی شکایت مربوطه را جهت رسیدگی و اظهارنظر به بازرس تسلیم و رسید دریافت می‌نماید. بازرس مکلف است پس از وصول شکایت و تطبیق آن با مفاد ماده ۲ ظرف یک هفته شکایت را رسیدگی و به طریق ذیل اقدام نماید:

 1. چنانچه شکایت صرفاً جنبه عمومی و اعلام تخلف داشته باشد، درصورتی‌که بازرس نیز قائل به ارتکاب تخلف از سوی مدیران باشد، مراتب را به هیئت‌مدیره یا مدیرعامل (حسب مورد) اعلام و تقاضای رفع نقص می‌کند. چنانچه مدیران مربوطه به تذکرات بازرس ترتیب اثر ندهند، بازرس تعاونی یا اتحادیه مطابق ماده ۴۲ و هیئت بازرسی اتاق تعاون طبق بند (ج) ماده ۶۳ قانون بخش تعاون اقدام می‌نماید.
 2. درصورتی‌که شکایت واجد جنبه خصوصی اعم از ورود ضرر و زیان یا تضییع حق شاکی باشد و بازرس بر اساس بررسی انجام‌شده و مستندات موجود شکایت را وارد تشخیص دهند موضوع را کتباً و به‌طور مستند و مستدل به‌منظور پاسخگویی و تأمین خواسته شاکی به هیئت‌مدیره تعاونی اعلام و رونوشت آن را به شاکی ارسال می‌کنند. درصورتی‌که هیئت‌مدیره بر اساس نظریه بازرس، اقدامات مقتضی در جهت اجابت خواسته شاکی و حل اختلاف مستحدثه انجام دهند شکایت مطروحه خاتمه یافته تلقی می‌گردد.

تبصره: شاکی باید رونوشت نظریه بازرس را جهت درج در پرونده تعاونی به اداره تعاون ارائه نماید.

ماده ۴: در صورت حدوث هر یک از موجبات ذیل، موضوع اختلاف توسط شاکی جهت داوری حسب مورد به اتحادیه یا اتاق مربوطه ارائه می‌گردد. اتحادیه/ اتاق مکلف است مطابق آئین‌نامه داوری که توسط وزارت تعاون تهیه و تصویب گردیده است به شکایت و اختلاف رسیدگی و رأی نهایی خود را حداکثر ظرف ۳ ماه اعلام نماید. پس از ابلاغ رأی داوری، ذینفع می‌تواند به اجرای احکام دادگستری مراجعه و تقاضای اجرا رأی کند.

 1. فقدان بازرس.
 2. عدم دسترسی به بازرس.
 3. عدم رسیدگی بازرس به شکایت ظرف مهلت یک ماه از زمان وصول شکایت.
 4. عدم تمکین هیئت‌مدیره به نظریه بازرس در تأمین خواسته شاکی.
 5. اعتراض شاکی نسبت به نظریه بازرس.

ماده ۵: داوری موضوع ماده فوق حسب مقررات اساسنامه به ترتیب توسط اشخاص ذیل صورت می‌گیرد:

 1. در مورد اختلاف اعضاء و سهامداران شرکت‌های تعاونی با شرکت مربوطه: اتحادیه مربوط.
 2. در مورد اختلاف اعضاء و سهامداران اتحادیه‌های تعاونی با اتحادیه مربوطه: اتاق تعاون مربوط.

تبصره ۱: چنانچه حسب توافق بعدی یا به‌موجب قرارداد دیگر، داوری اشخاص دیگری شرط شده باشد، مرجع صالح داوری همان اشخاص خواهند بود.
تبصره ۲: در خصوص اختلاف اعضاء اتاق‌های تعاون با اتاق مربوطه، ارجاع امر به داوری منوط به وجود شرط داوری در اساسنامه مربوطه یا توافق‌ها و قراردادهای فی‌مابین است.

ماده ۶: در موارد ذیل شاکی می‌تواند به شوراهای حل اختلاف، مراجع صالح قضایی یا شبه قضایی (حسب موضوع اختلاف) مراجعه نماید:

 1. در صورت استنکاف مرجع داوری مربوطه از پذیرش داوری.
 2. در صورت عدم اعلام حکم داوری ظرف مهلت قانونی یا موردتوافق.
 3. در صورت عدم وجود اتحادیه یا اتاق.
 4. در صورت عدم پیش‌بینی شرط داوری در اساسنامه اتاق تعاون (در خصوص اختلافات اعضاء اتاق‌ها با اتاق مربوطه).

ماده ۷: هیچ‌یک از مواد مقرر در این دستورالعمل حق مراجعه مستقیم شاکی به داور و در صورت عدم پیش‌بینی داور، به شوراهای حل اختلاف، مراجع صالح قضایی یا شبه قضایی را سلب نخواهد کرد.

ماده ۸: در کلیه مقررات این دستورالعمل مقصود از «بازرس»، حسب مورد بازرس، بازرسان یا هیئت بازرسی است.

این دستورالعمل در ۸ ماده و ۸ تبصره در تاریخ هشتم اسفند یک هزار و سیصد و هشتادوهشت به تصویب وزیر تعاون رسیده است.

منبع: ورازت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

3.4 / 5. مجموع: 12

اشتراک گذاری توسط:

فیسبوک
توییتر
لینکدین
واتس‌اپ
تلگرام
ایمیل

مقالات مرتبط را مطالعه کنید:

157 دیدگاه دربارهٔ «بررسی تخلفات در شرکت‌های تعاونی مسکن»

 1. با سلام مدت حدودا ۱۰سال پیش مبادرت به خرید وعضویت درتعاونی مسکن کاشی طوس واقع در شهرستان قوچان نمودم که درهمین شرکت در دفتر تهران شاغل بودم ولی پس از مدتی منحل شد زمین خریداری شده تجاری بوده که زمان خرید،مبلغ ان دارای شبه بود که متاسفانه پیگیری صورت نگرفت.الان پس از گذشت سالیان مدیران انحلال که میباست زمین را فروخته وبه اعضا به نسبت واریزیشان وبا تورمی که قیمت ان زمین چندین برابر شده سهم واریز نمایند نیز ادعا دارند که بفروش نرفته است و از طرفی شخصی نا معلوم و ناشناس مبادرت به خرید فیش های پرداختی اعضا به قیمت ۱۰سال پیش نموده .وحالا من که ساکن تهران هستم نمیدانم چگونه باید به واقعیت پی ببرم وبه حق پایمال شده ای خود برسم لطفا ارشاد فرمایید باسپاس

 2. با سلام و تشکر از مطالب ارزنده شما سوال از کارشناسان محترم : حداکثر درصد افزایش قیمت تورمی سالیانه بر روی قیمت ساخت هر متر مربع از قرارداد در تعاونیهای مسکن خصوصی سالیانه چقدر قابل اعمال است؟ بخشنامه یا دستورالعمل قانونی مرجع این موضوع چیست؟ پیشاپیش از پاسخگویی شما کمال قدررانی را داریم.

 3. عبدالامير فروغيان

  باسلام اینجانب در سال۱۳۹۴ حق عضویت فردی را در تعاونی کارکنان اداره اوقاف بندر عباس خریداری نمودم وکل مبلغ پرداختی ایشان را نیز به او پرداخت نمودم وعضو تعاونی مذکور شدم و کل مبلغ مورد درخواست تعاونی را بجز مبلغ ١۵میلیون تومان پرداخت کردم وباتوجه به قول شفاهی مدیر ومجری پروژه که میبایست پروژه را اردیبهشت سال ٩۵ اعلام کرده بودند وبنده بدلیل بازنشسته شدن درسال ٩۴ میباست ظرف سه ماه منزل سازمانی راتخلیه میکردم واز طرفی تمام دارایی خود را به تعاونی داده بودم مدت ١٠ ماه را در منزل دخترم سپری کردم ودر نهایت مجبور شدم اپارتمان نیمه کاره را سکونت اماده وبا استفاده از اب وبرق کارگاهی وفاضلاب موقت سکونت یافته این در حالیست که تعاونی در این فرصت با سند سازی و اعلام اینکه اعضای تعاونی بدهکارند اقدام به اخذ تسهیلات به میزان ٣۵میلیون تومان نموده که اقساط ان سررسید شده وبنام اینجانب بدون درخواست بنده نیز این وام را گرفته که حدود ١١ میلیون تومان هم سود مشارکت وجریمه دارد با توجه باینکه این پروژه شامل دو بلوک ۵٧واحدی میباشد و بلوک یک که٩٠٪؜ اعضای ان مانند من هستند راه حل چیست راهنمایی فرمایید

  1. در سوال طرح شده چندین موضوع مطرح است و لازم است بررسی کاملی نسبت به اسناد، مدارک داشته و سپس اظهارنظر نمود، لذا بدون پیش داوری توصیه می شود آنچه که حق شما بعنوان عضو شرکت تعاونی است با مراجعه به اتحادیه و یا اتاق تعاون از طریق کمیته داوری نسبت به اقدامات شرکت تعاونی طرح دعوی و شکایت داشته باشید.

 4. با سلام در یک تعاونی مسکن عضو هستم و حدود دو سال پیش با پیان اسکلت و سفت کاری انتخاب واحد ها صورت گرفت ولی بعد از گذشت دو سال و عدم پیشرفت پروژه و بدهی مدیران تعاونی تهدید نموده اند واحد شما را به شخص دیگری واگذار می کنیم آیا از این حق برخرودار هستند لطفا راهنمایی کنید

  1. در صورتی که عضو تعاونی هستید و به موقع اقساط مربوط به پروژه را پرداخت نمایید، کسی نمی تواند به حقوق شما تعرضی نماید. در هر حال موضوع اختلافات اعضا و شرکت تعاونی از طریق داوری اتاق تعاون قابل طرح و پیگیری است.

 5. ناصر پورپیرار

  با سلام از تعاونی مسکن واحدی را به صورت آزاد بدون عضویت خریداری کرده ام. مراجعات مکرر حضوری و پیگیری های شفاهی راه به جایی نمیبرند و سالهاست که مورد معامله را تحویل نمیدهند. نامه نگاری را آغاز کرده ام ولی از پاسخ مکتوب به نامه ها سر باز میزنند و همچنان به پاسخ شفاهی بسنده میکنند که قطعا غیر قابل پیگیری است. به کجا باید شکایت ببرم که پاسخ نامه ام را نمیدهند؟ آیا اتاق تعاون مسوول آنهاست؟ موضوع شکایت من چه باید باشد؟ عدم پاسخ به مکاتبات؟ یا پاسخ ندادن به یک نامه حق هر شخص حقیق و حقوقی است؟

  1. باسلام در خصوص خریداری واحد از عضو تعاونی مسکن، در صورتی که عضو کلیه حقوق مکتسبه موضوع عضویت را به خریدار واگذار کرده باشد، خریدار بعنوان قائم مقام عضو و به نوعی جانشین عضو محسوب می گردد و کلیه حقوق را داراست، ضمن اینکه بموجب قانون بخش تعاون، کلیه شکایات و اختلافات فیمابین اعضای شرکت های تعاونی، عضو و شرکت تعاونی و شرکت تعاونی با شرکتهای تعاونی و اتحادیه ها صرفاً از طریق مرجع حل اختلاف اتاق تعاون قابل طرح و پیگیری است، لذا توصیه می شود موضوع را از طریق شرکت اتاق تعاون پیگیری بفرمایید.

 6. با سلام تعاونی مسکن حرم عبدالعظیم اقدام به ساخت مجتمع ۲۰۰ واحدی کرده ولی با ءذشت ۳ ماه از تحویل ان مشکلاتی فراوانی دارد از جمله نبودن گاز خرابی درها تکمیل نبودن پارکینک و غیره به بازرسی هم رفتیم جوابی نگرفتیم باید چیکار کنیم

  1. شرکتهای تعاونی مسکن موظفند مطابق قرارداد منعقده با عضو، نسبت به تحویل واحد به عضو اقدام نمایند. در زمان تحویل واحد می بایستی صورتجلسه تحویل واحد که ذیل آن چک لیست جزئیات مربوطه می باشد به تأیید عضو و تحویل گیرنده واحد برسد. با این وجود هرگونه موضوع و اختلاف عضو و شرکت تعاونی از طریق کمیته داوری اتاق تعاون قابل بررسی و اعلام نظر است، لذا توصیه می شود موضوع را از طریق اتحادیه مربوطه و یا اتاق تعاون پیگیری نمایید

 7. باسلام احترام اینجانب یک باب واحد از شخصی که عضو تعاونی مسکن المهدی(عج) شهرستان چابهار میباشد خریداری نموده واحدها تحویل اعضا شده ولی اقدامی بابت کف سازی وساخت نگهبانی ودرب مجتمع نشده قابل ذکر هست که هزینه کف سازی دو سال پیش از اعضا گرفته شده ولی پاسخ شرکت به عدم اقدام جهت کف سازی اینه که تعدادی از اعضا بدهیشون ندادن(حدودا ۴۴نفر از کل ۱۴۴نفر به مبلغ ۱۷۸میلیون تومان بدهی کل بدهکارها) چرا بخاطر بدهی بقیه این وضعیت نابسمان بوحود بیاد؟ سوال اینجاست چرا به اعضا بدهکار واحد تحویل دادن ؟پیشاپیش از راهنمایتون کمال تشکر رو دارم.

  1. باسلام مستحضرید که شرکتهای تعاونی مسکن از سرمایه اعضاء و مبالغی که پرداخت می گردد اقدام به ساخت و ساز می نمایند، لذا مشکلاتی که در اثر عدم پرداخت بدهی اعضاء بوجود می آید در وهله نخست بر عهده خود اعضای شرکت تعاونی است. ضمن اینکه مدیران شرکت تعاونی باید تمهیداتی بیاندیشند تا از تحویل واحدهای نیمه کاری به اعضاء و یا تحویل واحد به اعضایی که بدهی دارند خود داری نمایند. توصیه می شود در وهله نخست موضوع از طریق خود شرکت تعاونی حل و فصل گردد در غیر اینصورت موضوع را به اتحادیه و یا اتاق تعاون اعلام نمایید.

 8. با سلام من عضو یک تعاونی مسکن پرستاران هستم که قرار بوده بابت واریزی که داریم قطعات زمین تحویل بگیریم اما الان تعاونی میگه چون زمین کم هستش باید چند نفر یک قطعه بگیرین ایا همچین حقی دارند؟وبنده نسبت به نحوه امتیاز بندی و واگذاری شکایت دارم باید چکار کنم ممنون میشم راهنمای بفرمایید

  1. در صورتی که عضو تعاونی هستید، شرکت تعاونی موظف است که تمام حقوق مربوط به عضو را در قبال عضویت شما اجرا نماید. لذا در صورت عدم تمکیت شرکت تعاونی موضوع را از طریق اتحادیه تعاونی مسکن و یا اتاق تعاون پیگیری نمایید.

 9. با سلام . ما دویست نفر از فرهنگیان ناحیه یک حدود ۱۱ سال پیش تا کنون اکثرا حدودا ۸۵ میلیون تومان بابت مسکن مهر شهر جدید هشتگرد پرداخت کردیم که ۴۵ میلیون آن وام است که قسط آن را می دهیم و ولی هنوز نه تنها واحد مسکونی را دریافت نکردیم بلکه ساختمان نیمه کاره ی ساخته شده هم در حال خراب شدن است . واقعا نمی دانیم به چه کسی شکایت کنیم؟

  1. باسلام متأسفانه برخی از پروژه های مسکن مهر با مشکل مواجه شده اند. این نکته حائز اهمیت است که در پروژه هایی از مسکن مهر که در قالب شرکتهای تعاونی اجرا شده و یا در حال اجرا هستند، اعضای شرکت تعاونی در صورتی که نسبت به مدیریت شرکت راضی نباشند، می توانند با برگزاری مجمع عمومی در مدیریت شرکت تغییرات ایجاد نماید. موضوع مسکن مهر در شهرهای جدید، بصورت کامل در مدیریت شرکتهای شهر جدید است، یکی از عوامل اصلی در کندی پیشرفت فیزیکی پروژه ها، عدم پرداخت سهم متقاضیان در موعدهای مقرر است. توصیه می گردد موضوع از طریق مدیریت مسکن شهر جدید هشتگرد پیگیری گردد.

 10. عبدالامیر فروغیان ۰۱:۰۴ باسلام اینجانب در سال۱۳۹۴ حق عضویت فردی را در تعاونی کارکنان اداره اوقاف بندر عباس خریداری نمودم وکل مبلغ پرداختی ایشان را نیز به او پرداخت نمودم وعضو تعاونی مذکور شدم و کل مبلغ مورد درخواست تعاونی را بجز مبلغ ١۵میلیون تومان پرداخت کردم وباتوجه به قول شفاهی مدیر ومجری پروژه که میبایست پروژه را اردیبهشت سال ٩۵ اعلام کرده بودند وبنده بدلیل بازنشسته شدن درسال ٩۴ میباست ظرف سه ماه منزل سازمانی راتخلیه میکردم واز طرفی تمام دارایی خود را به تعاونی داده بودم مدت ٢سال را درمنزل استیجاری دیکری سپری کردم ودر نهایت مجبور شدم اپارتمان نیمه کاره را اماده سکونت وبا استفاده از اب وبرق کارگاهی وفاضلاب موقت سکونت یافته این در حالیست که تعاونی در این فرصت با سند سازی و اعلام اینکه اعضای تعاونی بدهکارند اقدام به اخذ تسهیلات به میزان ٣۵میلیون تومان نموده که اقساط ان سررسید شده که بدون درخواست بنده نیز این وام را گرفته که حدود ١١ میلیون تومان هم سود مشارکت وجریمه دارد لطفا مراراهنمایی فرمایید. باتشکر وامتنان فروغیان

  1. باسلام مدیریت شرکت تعاونی بدون اخذ اجازه از طریق برگزاری مجمع عمومی حق ایجاد تعهدات مالی برای اعضای شرکت تعاونی را ندارد، لذا به احتمال زیاد شرکت تعاونی برای اخذ تسهیلات مجوز مجمع عمومی را داشته است. متأسفانه چون در اکثر مواقع وام و تسهیلات دریافتی بنام شرکت تعاونی اخذ می گردد، تأخیرات ناشی از پرداخت سهم آورده اعضاء شرکت تعاونی موجب می گردد که موضوع قسط بندی تسهیلات از قرارداد مشارکت مدنی به فروش اقساطی به تأخیر بیافتد و همین موضوع موجب خسارت ناشی از جریمه تأخیرات تسهیلات دریافتی به اعضای شرکتهای تعاونی می گردد. لذا توصیه می گردد اعضای شرکت تعاونی در جریان کامل دریافت تسهیلات و جریمه های احتمالی که در اثر تأخیر ناشی از این امر ممکن است حادث گردد باشند.

 11. محمد حسین همتی

  احتراما سال ۸۶ در مسکن مهر تعاونی ۴ شهر قدیمی هشتگرد ، با پرداخت اولیه ۳۰هزار تومان اسم نوشتم ، تا سال ۹۲ مبلغ ۱۲٫ میلیون تومان کم کم پرداخت نمودم در آن زمان برای یک واحد۷۵ متری ۸/۵ ملیون قیمت گذاشته بودن که تا سال۹۲به ۳۵ میلیون. قیمت را ارتقاع دادند، و چون بنده نتوانستم پولی بیشتری تهیه کنم لذا ، در همان سال ۹۲ با پیشنهاد مدیر عامل وقت بنام آقای. فرهاد کیان انصراف دادم که همین آقا گفت برای استرداد پول پرداختی ات که ۱۲ ملیون تومان است یکسال طول میکشد ،،، باری،،،اکنون که سال ۹۷ و۵ سال از انطرافم. میگذرد ، نه پولی بمن پرداخت کردهاند ونه جوابم را میدهند ،،،،،،،،،،،،،،،، بنده مستعجرم و برای ودیعه احتیاج مبرم به این پول دارم ، پیر مرد مریضی هستم که توان دنبالکردن و شکایت ندارم ،کمکم کنید. اجرتان با خداوند/

  1. در خصوص تعاونی مسکن مهر، در ادارات تعاون شهرستان بخشی تخصصی و کارشناسی دارند. توصیه می شود به اداره تعاون شهرستان مراجعه نمایید، ضمن اینکه موضوع از طریق داروی اتاق تعاون قابل پیگیری است.

 12. موضوع درخواست: بررسی تخلفات تعاونی مسکن با سلام و احترام. خدمتتون عرض کنم سال ٧۵ با اصرار یکی از اقوام زمینی واقع در منطقه وکیل آباد مشهد از تعاونی مسکن پروژه صدف نیروی انتظامی خریداری کردیم. تعاونی مسکن بنا به مصلحتهایی ک برای مالکان شفاف نیست، از ابتدا سال ٧۵ یک بار متراژ زمین ها را تغییر دادن و اسناد جدیدی با متراژ کمتر(نسبت به متراژ اولیه) به اعضای صدف(اعضا، تقریبا ۴٠٠نفر هستند ک اکثرا کارکنان بازنشسته نیروی انتظامی و تعداد کمی همچون ما، از اعضا آزادند) تحویل دادند. اما تحویل زمین تنها مساله صوری جهت دلخوش کردن و زمان خریدن، جهت منافع بیشتر مسئولین تعاونی بود. کما اینکه به ما سند تک برگ داده شده است اما به دلیل عدم مجوز پروانه شهرداری و مقروض بودن این تعاونی به شهرداری، علنا زمین ها با قیمت واقعی به فروش نمیرسد (٢٠درصد قیمت واقعی زمین، آن هم توسط برخی از دلالان و سودجویان فروخته می شود) و در صورت پیگیری چندین ساله ما، تعاونی اعضا و مالکین زمین های صدف را به صبر و شکیبایی دعوت میکند. لازم به ذکر است ١)تعاونی تقریبا در سال ٨٧ مبلغ دو میلیون تومان از هر یک از اعضا جهت زیرساخت پروژه صد

  1. در صورت پاسخگو نبودن مدیران شرکت تعاونی، می توانید از طریق کمیته داوری حل اختلاف اتاق تعاون اقدام به طرح دعوی علیه شرکت تعاونی نمایید.

 13. با سلام و تشکر از مطالب ارزنده شما سوال از کارشناسان محترم : من از سال۸۹ قرارداداجرای تاسیسات مکانیکی پروژه مسکن مهر با یک تعاونی داشتم ودر سال۹۱ فاز ۳ را هم اجراکردم.از سال ۹۱ تاکنون نتونستم مطالبات خودم رو بگیرم.مدیر مربوطه با دروغ های زیاد من رو سرگردان نگه داشته و میگفت چند ماه دیگه پول میگیریم.نیمه فلان ماه وهمینطور دروغ میگفت نهایتا باید شکایت کنم بخش زیادی از پول کارگران بیچاره که در گرما وسرما زحمت کشیدن باقی مونده.لطفا راهنمایی کنید بخشنامه یا دستورالعمل قانونی مرجع این موضوع چیست؟ پیشاپیش از پاسخگویی شما سپاسگزارم.

  1. موضوع اختلاف با شرکت های تعاونی از طریق کمیته داوری اتاق تعاون قابل پیگیری است. شما میتوانید با در دست داشتن مدارک و مستندات به اتاق تعاون استان مراجعه و از شرکت تعاونی شکایت کنید.

 14. با سلام بنده از اعضای مسکن مهر مهابد(آغ)هستم.بعد از گذشت بیش از ۱۰ سال،تاکنون وضعیت تحویل و اتمام پروژه نامعلوم می باشد.در مرحله اول با اعلام واریزی ۲۵ و بعد ۳۶ و امسال ۴۵ و همچنین افزایش وام از ۳۰ به ۴۰م،پیشرفت پروژه به نسبت سال قبل تقریبا نزدیک به صفر می باشد.اعضا نسبت به فساد مدیرعامل مشکوک هستن ک پول اعضا و همچنین وام دریافتی را در جاهای دیگری غیر از تعاونی خرج کرده.تصمیم اعضا انحلال شرکت و دردست گرفت مابقی امور ب دست افراد منتخب و طرح شکایت از مدیرعامل می باشد.آیا با حسابرسی کارهای مدیرعامل ب فساد ایشان پی میبریم؟طرح شکایت ما را ب هدف خود می رساند؟از کجاشروع کنیم؟با اینکه میدانیم ک مدیر عامل با پول ما و وام دریافتی کلی منزل و چندین هکتار زمین (احتمالا ب نیت کسب سود از بازار)ب اسامی غیر از نام خودش مبادرت ورزیده.آیا پول از ذست رفته ما با حسابرسی و تایید فساد ایشان ب دستمان خواهد رسید یا نه؟! ممنون و سپاسگذارم

  1. در خصوص تخلفات شرکت های تعاونی میتوانید به اتاق تعاون مراجعه نمایید.ضمن اینکه در ادارات تعاون واحد تعاونی های مسکن به تخلفات تعاونی های مسکن مهر رسیدگی می شود.

 15. حسین باقرنیا

  سلام و خسته نباشید قراردادی در سال ۹۱ منعقد شده که هنوز به پایان نرسیده.. طرح اولیه قرارداد تغییر کرده و طرح ابلاغی مشاور و کارفرما ۵۲ درصد بیشتر از مبلغ اولیه قرارداد بوده کلیه تاخیرات تا سال ۹۶ مجاز اعلام شده سوال اول: غیر از مطالبات قانونی و تعلیق، چه خسارتهایی در طول تاخیرات مجاز قابل پیگیری و دریافته؟ سوال دوم: درمورد آیتم های ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان که پیمانکار اجرا کرده و توافق قیمت در زمان ابلاغ صورت نگرفته مطابق قانون چطور باید عمل بشه؟ ممنون و سپاسگزارم

  1. ۱-منظور از تغییر چیست؟ آیا احجام افزایش پیداکرده به‌عنوان‌مثال مدرسه ۳ کلاسه شده ۶ کلاسه و یا اینکه ماهیت کار و مشخصات عوض شده مثلاً خانه‌سازی شده راه‌سازی؟ حال اگر تغییرات در مقادیر و یا بخشی از ماهیت کار باشد، فقط تجهیز کارگاه اضافی قابل‌پیگیری است. ۲-با اعلام تاخیرات مجاز فقط شاخص زمان انجام کار برای تعدیل استفاده می‌شود (نه شاخص متوسط) ضمناً بالاسری کار برای مدت تأخیر حتی اگر مجاز باشد قابل پرداخت نیست (هزینه‌های مستمر قابل پرداخت نیست) ۳-بر اساس استعلام انجام‌شده، کارفرما می‌تواند با همان شرایط پیمان اول (فهرست بهاء، ضرایب، شاخص مبنا) اتمام کار را در قالب متمم به همان پیمانکار اول ارجاع کند مشروط بر این‌که پیمان اول از فرآیند مناقصه واگذار شده باشد.

 16. با سلام و احترام تعاونی مسکن اقدام به ساخت واحد مسکونی کرده و در قرارداد ۵ درصد بالا سری محاسبه شده است .آیا هزینه های اداری و مالی خود تعاونی مسکن (حق جلسات و کارکنان خود تعاونی) به هزینه تمام شده پروژه اضافه کند . آیا بالاسری به جرایم شرداری و دیگر جرایم تعلق می گیرد. در کل بالاسری به چه چیزی تعلق می گیرد. متشکر

  1. در خصوص هزینه‌های ساخت واحد مسکونی در شرکت‌های تعاونی مسکن لیست اقلام هزینه بایستی کاملاً مشخص باشد، لذا درصورتی‌که عنوان بالاسری در ریز هزینه‌ها وجود دارد بایستی عناوین هزینه در این سرفصل کاملاً مشخص و مستند باشد.

 17. مبالغ پرداختی بابت مسکن مهر سلام. من سال ۸۷ در یک تعاونی مسکن مهر عضو شدم. تا ساله ۹۳ هر ساله مبلغی به حساب تعاونی واریز کردم.در پایان سال ۹۳ به من گفتند آورده شما ۱۹میلیون است که باید به ۲۵ میلیون برسد و چون نتوانستم مابقی پول را تهیه کنم من را در لیست انصراف قرار دادند. و از آن زمان تا به حال با بهانه های مختلف مثل اینکه دولت اجازه پرداخت وجوه به انصرافی ها را نمیدهد و … از پرداخت وجه سر باز زده اند.البته با توجه به اینکه از سال ۹۳ تا ۹۴ پیگیر بودم و نتوانستم مبالغ واریزی را پس بگیرم در بهمن۹۴ به اتحادیه تعاونی مسکن مراجعه کردم و از تعاونی مذکور شکایت کردم که متاسفانه آنها فقط یک نامه برای تعاونی فرستادند و از تعاونی توضیح خاستند اما بیشتر از این اقدامی صورت نگرفت. لطفا بفرمایید که اگر شکایت کنم می توانم پول واریز شده و خسارتی که بابت پرداخت نکردن این پول از سال ۹۳ تا الان به من وارد شده را دریافت کنم(خسارتی مثل اینکه در این چند سال اجاره خانه داده ام و اگر این پول را داشتم به عنوان پول پیش میدادم و اجاره کمتری پرداخت میکردم)

  1. در صورت انصراف عفو تعاونی تا جایگزینی فرد واجد شرایط دیگری به جای شما امکان پرداخت مبالغ واریزی وجود ندارد. ضمنا درخواست خساراات هم موضوعیت ندارد. تنها راه مراجعه به اداره تعاون و پیگیری شکایت از طریق اتاق تعاون است.

   1. من از سال۹۱ عضو یک تعاونی مسکن شدم و ۱۰۰ متر مسکونی نوشتم. و حدوداً ۱۷۵ملیون تا کنون پرداخت کرده‌ام. پیشرفت پروژه در حد ۲۰ درصد هست و تعاونی بر ای من نامه اخراج نوشته و پرداخت من بیشتر از پیشرفت پروژه بوده است چه کار باید بکنم. لطفا راهنمایی کنید.

 18. با سلام .چند نفرکارگر ساختمانی که مشغول بتن ریزی بودند یکی از انها از ارتفاع افتاده و باعث شکستگی دستان میشود .صاحب ساختمان که بدون پروانه شهرداری اقدام به ساخت وساز نموده .قبلا ساختمان را بیمه حوادث کرده تا در صورت اتفاق برای کارگران از بیمه استفاده نماید.بیمه گر جهت پرداخت خسارت درخواست قرارداد پیمانکاری را مینماید که در نهایت مالک ساختمان با یکی از کارگران که لوازم بتن ریزی از قبیل دستگاه بتن ریزی و بالا بر و… داشته جهت دریافت خسارت از بیمه قرارداد عادی پیمانکاری در چند سطر مینویسند و بیمه نصف خسارت وارده به کارگر را به شرط صلح و سازش با پیمانکار(کارگر طرف قرارداد)متقبل میشود ولی کارگر حادثه دیده علیه مالک ساختمان شکایت نموده و مالک ساختمان هم قرارداد صوری را به دادگاه نشان میدهد ودر نهایت دادیاری با متهم دانستن کارگر طرف قرارداد پیمان اورا جهت دفاع از خود به دادگاه فرا میخواند. سوال اینکه ایا قرارداد پیمانی مورد نظر فارغ از صوری بودن صحیح میباشد و اینکه پیمانکار مورد اشاره برای شانه خالی کردن از مسولیت چه کاری انجام دهد؟ با سپاس

  1. با توجه به اینکه بین کارگر و کارفرما رابطه کاری برقرار است، یعنی کارگر برای کارفرما کار می‌کرده و از قبل کار انجام‌شده مزد دریافت نموده، این موضوع مشمول قانون کار است. کارفرما اصلی موظف به حفظ جان کارگران و رعایت اصول ایمنی است، در صورتی که این مسئولیت در قبال قراردادی به پیمانکار منتقل‌شده باشد، هم پیمانکار و هم کارفرما هر دو مسئولیت خواهند داشت.

 19. سلام وخسته نباشید من عضو تعاونی مسکن نظام پزشکی شیراز هستم در سال ۸۷ با بستن قرارداد ۹۷ میلیونی اقدام به پیش خرید اپارتمان کردم و پس از واریزکل مبلغ طی اقساط دو باره تعاونی مسکن درخواست وجه اضافه کرد وما مبلغ ۲۶ میلیون دیگر پرداخت کردیم و به علت مشکل در اجاره بها در ساختمان با مجوز خود تعاونی اسکان یافتیم بعد از ان دوباره طی نامه های مکرر تقاضای وجوه اضافه کردند بدون بستن قرارداد متمم که ما پرداخت نکردیم تعاونی مسکن دادخواست فسخ قرارداد و تخلیه ملک را داد که اتاق تعاون و رای داوری به نفع ما صادر شد و رد دادخواست شد الان بعد از یکماه از رای داوری تعاونی دو اظهار نامه فرستاده و اعلام کرده که که من را از تعاونی مسکن اخراج کرده و تقاضای تخلیه ملک را کرده لطفا راهنمایی کنید چه کار باید انجام دهم ممنون از وقتی که گذاشتید

 20. مجتبی مسکری تهرانی

  با سلام در قرارداد بین کارفرما و پیمانکار(اینجانب) پرداخت مالیات قید نشده است و قیمت های من خالص بوده در استعلام قیمت و کارفرما مالیات را قبول نمیکند قرارداد امضا شده است .حق بیمه با کارفرماست الان تکلیف بنده چیست؟چ کنم بعدا به مشکل مالیات نخورم و مطمئن بشم کارفرما پرداخت میکنه

  1. مطابق قوانین جاری کلیه قراردادها مشمول کسورات از جمله مالیات هستند، در صورت قید نشدن به معنای پذیرفتن ظوابط قانونی و جاری حاکم بر قراردادها است، لذا پرداخت مالیات جز کسورات قرارداد است.

 21. تعاونی مسکن اینجانب در ضمن داشتن پروژه نیمه تمام اقدام به اختیار و انجام موازی پروژه مسکن مهر گرفت. اکنون با توجه به بی کفایتی هییت مدیره جدید (انتخابی در مجمع ترکیبی با مسکن مهر و اعضای دیگر با مخالفت تمامی اعضای پروژه اول) و خوابیدن پروژه اولیه و مشکلاتی نظیر رای گیری در مجامع و عدم تایید هییت مدیره، از جانب اعضا در تعاونی اول خواستار جدایی دو پروژه و تاسیس تعاونی جدید شدیم. اداره تعاون نیز رای به تایید و حکم به جدا شدن دو پروژه داد. حال در مورد خروج اعضا از تعاونی اول و ورود به تعاونی دوم و سپس انتقال سند، چند درصد از اعضا می بایست موافق جدا شدن و انتقال تعاونی باشند تا این امر قانونا صورت پذیرد؟ ممنون.

  1. تصمیم بر جدا شدن برخی از اعضا شرکت تعاونی و تشکیل شرکت تعاونی مسکن جدید از اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده است که ضوابط آن مطابق قانون تعاونی مشخص است.

 22. با سلام در سال ۹۳ اقدام به پیش خرید اپارتمان از شرکت تعاونی ثبت شده توسط اشخاص خصوصی نمودم لیکن بدلیل تاخیر در تحویل باتوجه به تعهد شرکت مبلغی نزدیک به ۵۰میلیون تومان طلبکار می باشم به دادگاه مراجعه کرده و رای به توقیف اموال شرکت داده شده اما هیچ چیزی به نام شرکت وجود ندارد و همه اموال و زمین و ساختمان ها بنام اعضا شرکت می باشد ایا طلب از شرکت تعاونی را میتوان از اعضا وصول کرد

 23. سلام خسته نباشید خوشبختانه ما واحد مسکن مهر خودمون رو تحویل گرفته ایم و ساکن هستیم ولی اعضای هیئت تصفیه تعاونی مدام از افزایش آورده ها صحبت میکنن و احتمال اینکه بایستی حداقل سه میلیون دیگر علاوه بر مبلغ اولیه قرارداد پیش فروش واریز کنیم. آیا این موضوع قانونی هست؟! در صورتی که پرداخت نکنیم مشکلی ایجاد خواهد شد؟ باتشکر

 24. سلام،بنده مدیر عامل یه تعاونی مسکن هستم که یه ساختمان ۱۳ واحدی نیمه کاره را بصورت اقساط یک ساله خریداری کردیم به مبلغ ۲/۱میلیارد وخود تعاونی هم حدود ۱میلیارد هزینه کرده.ولی در بازپرداخت اقساط ساختمان و همچنین تکمیل آن، اعضاء همکاری خوبی نداشتند ولی به هر حال با سیاستی که بنده داشتم مبنی بر تکمیل ساختمان در بازه زمانی کمتر از یک سال تحویل موقت و در ۱/۵ سال پایانکار ودر حال انجام کارهای تفکیک و تحویل سندهستیم. هئیت مدیره پیشنهاد کلا مبلغ۵۲ میلیون پاداش به کلیه اعضا هئیت مدیره و مجری ساختمان داده ولی اعضای تعاونی حاضر به پرداخت بیشتر از ۳۰ میلیون نیستند. این در حالی است که بنده بعنوان مدیرعامل حداقل فقط۳۰۰ میلیون باعث کاهش هزینه ها ی متفاوت شده ام که میتونستم اقدام نکنم وهیچ ادعایی هم اعضا نمیتونستند داشته باشند.حال سوال بنده این است که قانونا چقدر پاداش و حق جلسات برای اعضای هئیت مدیره تعلق می گیرد؟ برای مجری پروژه چقدر باید پرداخت شود؟اصلا این اختلاف را چجوری میتونیم حل کنیم؟ ضمنا اعضاء هئیت مدیره تاکنون ریالی بابت حق جلسات و حقوق و غیره برداشت نکرده اند. ممنون از پاسخگویی به سوال بنده.

 25. با سلام.با هیات مدیره در حال تصفیه یک شرکت تعاونی مسکن یک قرارداد بستم و ۶۰۰ تومان پرداخت کردم و ملکی به تصرف من در امد و قرار شد مابقی پول را پس از انتقال سند پرداخت نمایم.لیک شرکت منحل گردید و سند به نام من نزدند . و مبلغ ۳۰۰ تومانخسارت عدم انتقال سند را پرداخت نکردند . لطفا بفرمایید چه باید بکنم. ممنون

 26. محمد امیرپور

  با سلام. جهت سرامیک کاری دیوار حمام و دستشویی به متراژ ۲۵ مترمربع و سرامیک کاری کف حمام و دستشویی به متراژ ۶ مترمربع و ۳ متر لوله‌کشی آب و یک متر لوله فاضلاب و خرید یک عدد توالت فرنگی و یک عدد توالت ایرانی و تعهد خرید یونیت دوش حمام و روشنایی حمام و دستشویی و یونیت کامل آینه دستشویی با بهترین کیفیت و تعهد کار به مدت چهار روز که تبدیل به کار به مدت شش روز گردیده و بنده به‌ عنوان کارفرما نارضایتی از کار داشته و قابل‌اثبات هست پیمانکار مبلغ چهار میلیون دویست هزار تومان از بنده درخواست نموده با توجه به اتمام کار و عدم تعهد به گفته‌های خود مبنی بر خرید وسایل مکان‌های نامبرده در ابتدای کار این‌ جانب مبلغ سه میلیون پانصد هزارتویمان نقدی جهت حسن نظر جهت انجام به‌ موقع کار پرداخت‌ نموده‌ام حال پیمانکار که دارای شرکت پیمانکاری و نظام‌ مهندسی می‌باشد با زیر پا گذاشتن تعهدات اخلاقی و حرفه‌ای خود و تأخیر در انجام امور و فراهم نیاوردن رضایت بنده ادعای پرداخت چهار میلیون هفت‌ صد هزارتومان هزینه اجرا از بنده نموده است.

 27. محمد امیرپور

  اینجانب به عنوان کارفرما طبق تعهد اخلاقی مبلغ توافقی را منهای هزینه های مورد تعهد پیمانکار قبول داشته و حاضر به پرداخت مبلغ باقی مانده میباشم.حال از محضر شما سوالی دارم در صورت عدم پذیرش پیمانکار که بسیار رفتار ناشایست با بنده در حضور جمع داشته است کارفرما حق شکایت به اتحادیه ساختمان و تنظیم شکایت به دادسرا شعبه رسیدگی به امور ساختمان را دارم؟ سپاس از راهنمایی شما حافظان عدالت.

  1. ملاک عمل در رسیدگی مربوط به اختلاف در قراردادهای ساختمانی، مفاد قرارداد فی‌مابین است و درصورتی‌که مفاد قرارداد گویا نباشد، جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری ضروری است.

   1. فیروزه کاظمی

    با سلام اینجانب مدت ۱۲سال عضوتعونی مسکن پرستاری بودم مدت ۴سال منزل را تحویلگرفتمام بدون سند دفتری ومحضری حال تعاونی هر روزنرخی مصو مب مینماید واز اعضا پول طلب مینماید من نیز مشکلی برای پرداخت ندارم اما از تعونی خواهش کردم رسیدی به من بدهد که دیگرمبلغی طلب نمی کند اما ایشان.قبول نکردند حال تعاونی چک ضمانت اینجانب را به اجرا گذاشته من هیچگونه حقوقی در این رابطه دارم یا خیر ممنون

 28. با سلام، من کارمند برق تهرانم، در سال۹۰از طریق تعاونی برق تهران برای یک واحد اپارتمان در محدوده ستارخان اطراف برق الستوم ثبت نام کردم در آن موقع قیمت زمین متری یک میلیون بود، و در حال حاضر متری بیست میلیون می باشد، و فروشنده زمین با مسئولیت تعاونی زدو بند کردن و تا الان که اواخر سال ۹۷میباشد نه از تحویل زمین و نه پول،و نه آپارتمان خبری نیست چگونه باید از مسئولین تعاونی شکایت و الزام به تعهد شون نمایم، یا بتونم با کمک قانون تعاونی از مسئولیت تعاونی عزل شون کنم؟؟؟

 29. با سلام مدت حدود ۱ سال است مبادرت به خرید و عضویت در تعاونی مسکن می باشم که بعد از چند ماه که بنده پول را واریز کردم و از پول اینجانب قسط اول زمین را پرداخت کردند به من می گویند چون فرم ج مسکن شهرسازی قرمز است امکان اختصاص واحد به شما نیست بعد موضوع را در مجمع طرح کردند و مصوبه مجمع به واگذاری مثبت بود ولی بازرس شرکت چون خود می خواست تا با حذف ما خود جایگزین شود شروع به سنگ اندازی کرد و به دنبال ایرادات جزی در برگزاری مجمع و نهایتا باطل کردن مجمع هست ما باید چکار کنیم. با تشکر

 30. با سلام و تشکر ۱- تاریخ اعتبار تعاونی های مسکن تا کی هست ؟ تا ابد ماندگارند یا مدت دارد ؟ این مدت چه مقدار است ؟ ۲- از کجا بفهمیم که یک تعاونی وجود خارجی دارد یا خیر ؟ کجا ثبت میشوند ؟ ممنون

 31. با سلام . از چه موقعی پرداخت شارژ آپارتمان بر عهده مالکین هست و شرکت تعاونی وظیفه ای در این قبال ندارد؟

 32. سلام بابت تلاش شما برای آگاهی رساندن به هم میهنان از شما سپاس گزارم. بنده در انتهای پروژه به مدت ۸ ماه مدیرعامل یک تعاونی مسکن یک کارخانه شدم در این مدت چند تا رای دادگاه و نظر کارشناسی به ما ارجاع شد که به دلیل عدم آشنایی کافی با قوانین و نداشتن پول وکیل و عدم منفک شدن از کار مستقیم داخل کارخانه به موقع اعتراض و پیگیری نکردیم و متجر به رای نهایی شد حالا برخی پس از گذشت حدود سه سال نسبت به این موضع حساس و من رو موخذه مکنند آیا از نظر قانونی ما متهم و مجرمیم و میتوانند بر علیه من اقامه دعوی کنند. خودم خیلی ناراحت این اتفاقم. ممنون میشم راهنمایی کنید.

  1. مدیران شرکت‌ها و خصوصاً شرکت‌های تعاونی مسکن، مسئولیت دفاع از شرکت در مقابل اشخاص دیگر را دارند، درصورتی‌که تصور مدیران ضرر و زیان شرکت نبود، هم شرکت و هم سهامداران می‌توانند علیه مدیران اقامه دعوی کنند.

 33. باسلام.اینجانب ۳ماه آخر ۹۴ اقدام به خرید یک آپارتمان از شرکت تعاونی نمودم.که به گفته خودشان تحویل ۳ساله میباشدحال باگذشت ۳سال وطبق جدول اقساط پرداختی که مبلغ۲۱۸میایون چون پروژه پیشرفت فیزیکی هم نداشته وهنوز در مرحله فنداسیون میباشدالان مبلغ ۱۵۵میلیون پرداخت کردم الان نامه زدن مبلغ ۵۰ میلیون جریمه دیر کرد اقساط میخوان..آیا اینها بانک هستن که دیرکرد بگیرن.درضمن پیشرفت فیزیکی ساخت چی میشه.. ممنون از راهنمایتون

 34. مناف محمودی

  باسلام بنده درسال۹۰ درشرکت تعاونی مسکن مهرراه اهن عضوشدم وهرباربااعلام شرکت اورده خودروافزایش دادم درپروژه اول قرعه کشی انجام شدولی بعدازسه ماه کسی دیگروجایگزین ما کردن دراتاق داوری دادخواست دادیم ورای دادن درپروژه دیگردارای اولویت وحایذشرایت مباشم وخوانده مکلف به تحویل یک واحددرحق اینجاب میباشدازطریق اجرای احکام باتخصیص واحدتحویل گرفتم ولی واحدنیمه کاره بودحالا باهزینه خودتمام کردم ولی شرکت ازوصل امتیازهای بندجلوگیری کرده ومیگویدبدهی دارید تصویه نکردیدحذف میشویددرصورتی که رای داوری چیزی برای پرداخت مبلغ اشاره نکرده حال بایدچکارکرد باتشکر

  1. رأی داوری در مورد الزام به تحویل واحد بوده احتمالاً، موضوع تکمیل واحد و هزینه‌های احتمالی بحث دیگری است که هر فرد می‌بایست هزینه‌های مربوط به واحد خود را بپردازد.

 35. عبدالرضا رضایی

  با سلام احتراماً، در پروژه مسکن مهر در بخش تعاونی آزاد ، معمار ساختمان مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان را بالا کشیده و پس از شکایت مدیرعامل از شخص مربوطه ، نتیجه مثبتی حاصل نشود ، تاوان آن را چه کسی باید پرداخت کند ، صاحبین ساختمان یا مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره؟ با تشکر رضایی

  1. در پروژه‌های مسکن مهر خصوصاً بخش تعاونی (تعاونی مسکن مهر آزاد، تعاونی مسکن کارگری و کارمندی) هزینه‌های انجام‌شده تحت نظارت ادارات تعاون صورت می‌گیرد. ازآنجاکه واحدهای مسکونی تعاونی ساز، به قیمت تمام‌شده به اعضا شرکت تعاونی مسکن واگذار می‌گردد، لذا هرگونه هزینه انجام‌شده می‌بایستی مستند و ثبت‌شده در امور مالی شرکت باشد و مبنای قیمت اعلامی که هر یک از اعضا بایستی پرداخت کنند، قدرالسهم هر واحد از هزینه‌هاست، ضمن اینکه در صورت هرگونه اختلاف موضوع از طریق کمیته داوری اتاق تعاون قابل‌پیگیری است.

 36. با سلام بنده از سال ۹۳ امتیازیک واحد آپارتمان را از یکی از سرمایه گذاران شرکت تعاونی گاز فارس خریداری نموده ام و تا ۳ ماه پیش تمام مبالغ که ۱۰۱ میلیون تومان بوده را پرداخت کردم و امتیازم ۱۴۰ از ۸۰۰ واحد بود تقریبا ۳ ماه پیش درخواست ۵۰ میلیون دیگر شد که بنده با توجه به عدم نقدینگی پرداخت نکردم اکنون که در تاریخ ۹۷/۱۰/۲۵ پرداخت کردم امتیازم تقریبا ۴۰۰ هست، با توجه به این که من به این موضوع معترضم چگونه میتوانم مشکل خود را برطرف کنم، البته مطمعنم که پارتی بازی شده

  1. موضوعات مربوط به اختلاف در تعاونی‌ها و خصوصاً تعاونی‌های مسکن از طریق کمیته داوری، اتاق تعاون قابل‌حل و فصل و پیگیری است.

 37. با سلام و تشکر از سایت خوبتون در شرکت تعاونی که طبق اساسنامش اسناد تعهد اور بایستی غیر از مهر بایستی به امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره برسد اما مبلغ های دریافتی جهت خرید را فقط مهر باشخص مدیرعامل(بدون امضا رییس هییت مدیره) به تنهایی بدون اطلاع به اعضا ی هییت مدیره اخذ کرده باشد و خرج کرده باشد آیا در شکایت مابقی اعضا ی هییت مدیره هم باید پاسخگو باشند یا فقط صاحبین امضا؟

   1. حتی در زمانی که در روزنامه رسمی و اساسنامه شرکت قید شده باشد که اسناد تعهد آور بایستی به امضا رییس هیت مدیره مهر و مدیر عامل رسیده باشد ؟ چون در این مورد ما کلیه اسناد تعهد آور واخذ پول فقط به امضا مدیر عامل و مهر بوده و اصلا هییت مدیره در جریان نبوده است و رییس هییت مدیره امضا نکرده و درصورت پاسخگو بودن فقط صاحبین امضا بایستی پاسخگو باشند یا کلیه اعضا اعم از منشی هییت مدیره بازرس و…؟ سپاس از پاسخگووییتون

 38. با سلام و عرض ادب ؛ اینجانب در یک تعاونی مسکن در شهر اراک از سال ۹۰ عضو شده و با پرداخت های مساوی بین تمامی اعضاء (۷۳ واحد اضافی+ ۳۰۸ نفر ) بابت خرید زمین ، عوارض شهرداری ، مجوز احداث تجاری ، هزینه ی ساخت و …. پروژه پیش رفت و تمامی واحدهای اضافی پروژه با رای اعضاء از طرف هیات مدیره به فروش رسید تا خرج قسمتی از پروژه شود حال که نوبت تقسیم واحدها رسیده است (متراژ واحدها کمترین ۱۰۷ متر و بیشترین ۱۴۵ متر میباشد) میگویند بر اساس امتیاز میباشد و کاملا هم به حق است . حال سوال اینجاست که آیا مگر نه آنکه امتیاز فقط به شما قدرت انتخاب در موقعیت بهتر و … را میدهد . اگر نفر اول در بالاترین طبقه بزرگترین متراژ ۱۴۵ متری را انتخاب و آخرین نفر در پایین ترین طبقه کوچکترین واحد ۱۰۷ متری را انتخاب کند نباااید متراژ میانگین تعیین شود و مابه تفاوت مبلغ را پرداخت کند تا به کسی که واحد کوچکتر به او رسیده پرداخت شود . میانگین قیمت تمام شده را ۲۲۵۰۰۰۰ (متراژ مفید واحدها /قیمت کل پروژه ) اعلام کردند . میانگین متراژها ۱۲۶= ۲ /۲۵۲=بزرگترین واحد۱۴۵+۱۰۷کوچکترین واحد

  1. امتیازبندی صرفاً جهت تعیین اولویت واگذاری است، هر فرد عضو تعاونی مسکن بایستی هزینه تمام‌شده واحد را بر اساس مترمربع پرداخت نماید.

 39. باسلام..حدود ۱۰سال است که در یکی از تعاونی های مسکن خراسان رضوی عضو شده ان و واخدی را خریداری کردم کمبلغی را به تناوب به عنوان آورده واریز نمودم.حدود ۳سال پیش تعاونی واحدها رابین اعضا قرعه کسی کرده و واحدی را به بنده تعلق دادن ومابقی آورده را از بنده چک گرفتند ..هنوز هم بعد این همه سال تحویل ندادند دوماه پیش فهمیدم واحد بنده را با واحد دیگری تعویض کرده اند بدون اطلاع…من بلافاصله مجبور شدم مبلغ بدهی ام را تهیه وبه حساب شرکت واریز کردم..آیا شرکت حق دارد واحد بنده رابا واحدی دیگر در همان پروژه تعویض کند …

 40. با عزض سلام و خسته نباشید یک شرکت تعاونی انبوه سازی در سال ۹۲ با هییت موسس ۳ نفره که با ۷ نفر اعضا هییت مدیره تشکیل شده است به مدت نامحدود اما اعضا به مدت ۳ سال انتخاب گردیدند نام بنده رو بدون اطلاع بنده و امضا بنده به عنوان یکی از اعضا هییت مدیره ثبت مینماید اما سمتی ندارم فقط عضو عادی و شرکت همان سال بعد از چند ماه جمع میشود اما منحل نمیشود و بنده هیچوقت در جلسات شرکت حضور نداشته . پای هیچ اسنادی را امضا ننموده ام البته شاید جای بنده امضا زده باشند اما صاحبین امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره بوده . سوالم از خدمت شما این هستش اگر شکایتی از شرکت شود آیا جای نگرانی برای من دارد یا خیر ؟ اصلا اینکه به مدت ۳ سال بوده و الان ۶ سال گذشته و هیچ روزنامه رسمی و مجمعی نداشته است آیا هنوز اعتبار دارد؟ چون دسترسی به این ها نداشته ام یکبار حضوری در سال های گذشته به وزارت تعاون رفتم و به من گفته شد در آنجا اگر شکایتی شود صاحبین امضا بایستی جوابگو و پرداخت باشند همین ممنون از راهنمایی و لطفتطون .

 41. عباس ساموئی

  درسال۱۳۶۸دریک شرکت تعاونی کارمندان دولت عضو بودم وتعاونی باگرفتن یک قطعه زمین ۱۶واحدآپارتمان جهت۱۶نفرازاعضاآماده وپس ازتسویه حساب کامل تحویل نمود.پس از مدتی ازتحویل واحدهامدیرعامل مبلغی رانیزبه عنوان دستمزداضافی برای خودش طلب نمودوازهریک ازاعضایک برگ چک پنجاه هزارتومانی گرفت.اکنون پس از حدود سی سال با عدم دریافت چکها ادعای طلب نموده و سفته های با پرفراژ یکصد هزار ریال را که جهت تضمین اخذ وام بانکی چهار صد هزارتومانی از اعضا گرفته توسط فرزندش به مبلغ بیست میلیون پرکرده وطی شکایتی در شورای حل اختلاف رای غیابی گرفته و مبالغی در حدود ده میلیون از اعضا و مبلغ بیست وشش میلیون تومان از حساب بانکی من برداشت نموده است .لطفا”جهت احقاق حق و چگونگی برگشت این مبلغ راهنمائی بفرمائید. با تشکر

 42. با سلام تعاونی مسکن برق شروع به ساخت پروژه ١٠٣ واحدی نموده و سپس تصمیم به اضافه کردن چهار واحد به پروژه گرفت که پس از اتمام پروژه فروخته شود و پول حاصل از فروش خرج پروژه گردد. در زمان انتخاب واحد ها بر اساس اولویت تعاونی قبل از اعضا چهار واحد را انتخاب کرده و زمانی که اعتراض کردیم گفتند اداره تعاون این اجازه را به انها داده است. سوالی که مطرح است اولویت بندی انتخاب واحد بر اساس آورده اعضا است و اصولا تعاونی اورده ای ندارد لذا تعاونی میتواند قبل از اعضا واحد های خود را انتخاب کند یا نه؟ سپاس از همراهی شما

 43. سلام از سال ۸۹ تا الان عضو تعاونی هستیم ۱۸ میلیون تومان هم پرداخت کردیم ولی تعاونی تا الان هیچ کاری انجام نداده الان میخوام شکایتش کنم چون من سال ۸۹ تا تا سال ۹۴ تقربیا می تونستم با یه وام و این پول واحد بخرم ولی الان نمی تونم حتی یه موتور بخرم الان اگر شکایت کنم قاضی بهم حکم جبران خسارت میده?

 44. با سلام و سپاس بنده کارمند رسمی یکی از ادارات دولتی هستم که ۴ سال هست از زمان استخدام بنده گذشته لیکن تعاونی مسکن اداره مانع عضویت بنده و سایر همکاران با شرایط مشابه بنده هستند و همچنین این تعاونی در حال گرفتن یک زمین دولتی میباشد تا بین اعضا تقسیم کند ایا این ممانعت وجاهت قانونی دارد؟ و اگر خیر ما چگونه میتوانیم احقاق حق کنیم باتشکر

 45. احمد بیدرخ

  سلام ملکی بخاطر مهریه توسط اجرای ثبت توقیف شده است و طی دو مرحله قبل از افزایش قیمت دلار و طلا توسط کارشناس قیمت گذاری شده آیا با توجه به افزایش قیمتها و بعد از مهلت اعتراض میشود دوباره درخواست کارشناسی داد؟

 46. قصد دارم به عنوان یک موسسه آموزشی کلاس ها را به اجاره بدم از یک ساعت تا ماهانه، برای تعیین اجاره بها یک نفر کارشناس رسمی کفایت می کند یا سه نفر و آیا موسسه دولتی باشد یا خصوصی فرقی می کند؟

 47. سلام یک سوال داشتم از کارشناس گرامی کسی که یک زمین بخره که داخل محدوده شهری باشه اما کاربری زراعی داشته باشه به امید این که تا چند سال دیگه بتونه تغییر کاربری بده و کاربری مسکونی بگیره چطور میتونه متوجه بشه ایا زمینش تغییر کاربری داده یا نه ؟؟به کجا باید مراجعه کنه؟؟

  1. محدوده‌ی شهرها مطابق طرح جامع شهر و یا طرح هادی شهر، در دوره‌های ده‌ساله امکان تغییر دارد، پیشنهاد می‌گردد در صورت نیاز به اطلاعات در این خصوص به اداره راه و شهرسازی و یا شهرداری مراجعه نمایید.

 48. مسعود یکتا

  با درود.آیا امکان ارزیابی املاکی که فاقد سند رسمی هستند و با مبایعه نامه از طرف سازمان یا شرکت واگذار شده و با وکالتنامه رسمی معامله شده وجود دارد؟

  1. اگر واگذاری از جانب سازمان و یا شرکت دولتی باشد، برگ واگذاری در حکم سند مالکیت می‌تواند باشد، در مورد شرکت‌های خصوصی در زمان خرید بایستی اصل سند مالکیت مادر، که ملک خریداری‌شده جزئی از آن است را مطالبه نمایید.

 49. سلام.من سرقفلی یه واحدتجاری درافسریه طبقه دوم پاساژسال ۹۳خریدم۷۸تومن ۹۷فروختم ۱۳۲تومن باتوجه به اینکه قیمت این واحده بین۱۰۰تا۱۲۰ تومنه ولی ا داره مالیات قیمت۲۷۰تومن تعیین کرده و حق انتقال دوبرابر میخواد.چه باید بکنم

  1. در خصوص مبلغ ارزیابی املاک، شامل مالکیت و سرقفلی، نظر کارشناس رسمی دادگستری ارجح است؛ لذا توصیه می‌گردد از نظریه کارشناس رسمی دادگستری استفاده نمایید.

 50. بهروز رزاقی

  سلام ساختمان بخاطر وام توسط بانک ا زطریق اداره ثبت دوسال پیش ارزیابی شده به علت گذشت زمان بانک دوباره درخواست ارزیابی کرده ثبت نیز درنامه یک نفر کارشناس برای نوبت اول معرفی کرده ولی در ابلاغ به کارشناس سه نفر ابلاغ کرده آیا کار ثبت غیر قانونی نیست لطفا راهنمایی فرمایید

 51. مهران قاسمی

  ملک با سازه آجری به متراژ ۵۰۰متر مربع واقع در بازار سنتی زنجان ، قدمت ملک ۲۰۰ سال می باشد.میخواستم هزینه ساخت هر مترمربع عیان مجموعه رو بدونم. در واقع اگر یک زمین داشته باشیم برای ساخت یک مجموعه سنتی به متراژ ۵۰۰ هزینه دستمزد و ساخت چقدر میشه؟؟؟

  1. هزینه ساخت با توجه به کیفیت مصالح و عوارض ساخت و هزینه‌های سربار پروژه، متفاوت می‌باشد، ولی در بازار کنونی و با توجه به بازار متلاطم کالا و مصالح قیمت ساخت به‌اضافه مجوزهای کانونی، پروانه ساختمانی و تکمیل بنا و … هر مترمربع بنا حداقل بین ۲ تا ۵/۲ میلیون تومان می‌باشد.

 52. سعید رییس زاده

  باسلام. جهت پیگیری شکایت بابت گران خریدن ملک آپارتمانی. نظرکارشناس بایدازچنددرصدقیمت ملک کمترنباشد. واگرنظرکارشناس از۱۰درصدقیمت خریدواحدآپارتمانی کمترباشدآیاقابل پیگیری است؟ ممنون ازراهنماییتون.

  1. ملاک تهیه گزارشات ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری، قیمت عادله روز ملک است و علی‌القائده نباید اختلافی در این خصوص باشد.

 53. با سلام خدمت شما من یک باب مغازه سرقفلی دارم که مالک درخواست تخلیه با پرداخت کامل قیمت مغازه رو داده من قصد فروش ندارم ولی دادگاه حکم به تعیین قیمت کارشناس دادگستری داده و الان یک کارشناس اومده قیمت گذاری کرده سوال اول اینکه ملاک قیمت گذاری چیه چون پایین تر از قیمت خرید و فروش شده در اون راسته هستش ؟سوال دم اینکه من اگه اعتراض بزنم تا کجا و چندتا تا کارشناس ادامه پیدا میکنه این کشمکش ها؟ با تشکر

  1. ملاک قیمت گذاری قیمت عادله روز با توجه به متوسط قیمت خرید و فروش صورت گرفته در املاک در مجاورت این ملک، نرخ تورم سالیانه و … است. شما تا ۲ مرحله حق اعتراض و درخواست از دادگاه برای گرفتن هیئت کارشناسی ۳ و ۵ نفره را دارید.

 54. باسلام.ارزیابی وارزشیابی سرقفلی وحق کسب وپیشه به صورت جدا بدون اطلاع داشتن مالک امکان پذیر هست؟؟به چه صورت؟؟برای جلوگیری ازممانعت وتعدی وتفریط کردن مالک نسبت به صاحب سرقفلی یاحق وکسب وپیشه چه بایدکرد؟؟باسپاس

 55. سلام آیا میتوان بدون اطلاع صاحب سرقفلی ارزش سرقفلی توسط کارشناس دادگستری انجام شود وتنها مالک از این ارزش گذاری سرقفلی اطلاع پیدا کرده و با توجه به توانایی مالی خود اقدام به خریدسرقفلی از طریق دادگاه کند

 56. سجاد رشیدی

  فرمول و یا نحوه محاسبه اجاره بها ملک تجاری یا مغازه رو لطف میکنین.ممنون

 57. سلام کارشناس بدون تخصص تعدیل اجاره بها ولی دارای تخصص فقط در رشته خسارات ساختمان، در سربرگ کارشناس رسمی اظهارنظر کرده. آیا این مورد قابل تعقیب در کانون کارشناسان هست؟

 58. آیا اینکه بنگاه داران در قیمت کارشناسی خود روی زمین مو قوفه قیمت می گزارند درست است یا خیر.و اگر زمین موقوفه است مگر نباید فقط قیمت اعیان به قیمت روز در کارشناسی محاسبه شود؟

 59. میثم شهابی

  سلام من یه زمین خریدم که یک ونیم دانگ ان وقف بود وصاحب قبل سنداجاره با اوقاف داشت اما اجاره سالانه را پرداخت نکرده است والان بنده به اوقاف مراجعه کردم که هم انتقال سنداجاره را انجام هم بدهی های قبل را بپردازم خواستم ببینم بدهی های قبل به قیمت روز باید پرداخت شود یا هرسال به قیمت خود ان سال ؟؟ممنون

 60. امیر شیخ یوسف

  سلام اینجانب قطعه زمینی دارم که باقیمانده پلاک می باشد و سالیان سال است که در تصرف من می باشد حال شخصی با دردست داشتن یک سند از پلاک کل مدعی و معارض شده است و در اداره ثبت املاک هم شدیدا نفوذ دارد شما میتونید منو راهنمایی و کمک کنید؟

  1. مدارک مالکیت، اسناد و مدارک و نحوه انتقال از مالک قبل به شما است. در صورت در دست داشتن اسناد مالکیت و خرید از مالک می‌توانید برعلیه فرد اقامه دعوی کنید.

 61. با سلام و خسته نباشید خدمت کارشناس محترم. زمینی را که در حال حاضر به شکل چند اتاق قدیمی و خرابه میخواهم خریداری کنم که اوقافی هست.و برای ساخت هتل .میخواستم بدانم با توجه به هزینه بالای ساخت در آینده اداره اوقاف می‌تواند مدعی ملک. شده و آن را باز پس بگیرد بدون اینکه هزینه ای پرداخت نماید؟ در صورتیکه قبل. از ساخت تمام مدارک و توافقات لازم از اداره مذبور و شهرداری گرفته شود؟

  1. موضوع مالکیت عرصه و اعیان در املاک اوقافی مطابق با قرارداد فیه مابین مشخص می‌گردد و ضمن اینکه توصیه می‌گردد مطلب با عنوان “ارزیابی املاک اوقافی” را از سایت آرمان سنجش مطالعه بفرمایید.

 62. سلام من چند وقت پیش یک مغازه اوقافی معامله کردم که سر تیتر اجاره نامه اولی نوشته اجاره نامه تجاری اما الان که من صاحب مغازه شدم سرتیتر اجاره نامه نوشته مسکونی میخواستم بدونم این مشگلی نداره

 63. اسکندر مجیدی

  با سلام من مستاجر مغازه ای هستم که قدمت اجاره آن به سی سال قبل برمیگردد، جدیدا مالک این ملک رو به اداره اوقاف واگذار کرده یا باصطلاح وقف کرده ست حال میخواستم بدانم تکلیف حقوق قانونی من چیست و اینکه ممکنه اوقاف میتواند نسبت به تخلیه محل اقدام کند؟

 64. محمدرضا عروجی

  با سلام و احترام اینجانب از سال ۹۱ عضو تعاونی مسکن شهرداری منطقه ۱۵ بوده ام که تا به امروز بیش از ۷۰ درصد از مبلغ واحد را پرداخت نموده ام حدود یک ماه پیش به تعاونی مراجعه نمودم تا در مورد مابقی بدهی خود صحبت کنم که گفتند واحد شما به شخص دیگری واگذار شده میخواستم بدونم با توجه به پرداختهای اینجانب و عدم تشکیل مجمع عمومی آیا تعاونی حق همچین کاری را دارد یا خیر ؟ با سپاس فراوان

 65. شرکت تعاونی مداین طبق قرار پولشو تاسال ۹۲ گرفته بطور کامل تا الان واحدو نداده الان میگه باید وام ۷۰ میلیونی بگیریم ۱۸ میلیونم دوباره پول بدیم چون تورمه آخه قرا بود اینطور بشه منکه تسویه کردم ۹۲ خودشون طول دادن رسیدگی کنید مداین پاکدشت فاز۳

 66. باسلام. یکی از شرکت های تعاونی مسکن یکی از شهرستان های کوچک، قطعه زمینی را به بنده در سال ۶۲ فروخت و در سال ۹۰ مشخص شد که این قطعه زمین مالک دیگری داشته و شرکت تعاونی فروش مال غیر نموده، بنده از شرکت تعاونی در دادگاه شکایت کرده و شرکت تعاونی محکوم به پرداخت خسارت ۱۰۰ میلیونی به بنده شد. اکنون بعد از گذشت سال ها شرکت تعاونی منحل نشده است ولی عملا فعالیتی ندارد همچنین دارایی و اموالی هم ندارد که به اینجانب واگذار نماید و هیچکس هم پاسخگو نیست، بنده برای دریافت خسارت وارده به کجا مراجعه کنم و خسارتم را از چه کسی و از چه طریقی باید بگیرم؟ آیا اعضای هیءت مدیره باید خسارت وارده به بنده را پرداخت نمایند؟

 67. سلام و عرض ادب دارم خدمت مدیریت محترم سایت. در سال ۶۲ عضو شرکت تعاونی مسکن شدم جهت خرید و دریافت یک قطعه زمین مبلغ زمین را سال ۶۹ پرداخت نمودم و پس از آن متناوباً هزینه های آماده سازی پلاک مورد نظر را دریافت نمودند. در سال ۸۴ شرکت تعاونی معرفی نامه ای جهت ارائه به شهرداری و دریافت پروانه ساخت به بنده داد با این مضمون که پس از ساخت و پایان کار جهت دریافت سند به اداره ثبت معرفی میشوم پس از ساخت منزل و دریافت پایان کار اقدام جهت دریافت سند از اداره ثبت نمودم که متوجه شدم که با توجه به شکایاتی که مالک مادر سند که در سال ۶۲ زمین ها را به شرکت تعاونی واگذار نموده بوده از بنده در سال ۹۲ بدون اطلاع اینجانب و با همدستی شرکت تعاونی بنام خود صادر نموده و درخواست قلع و قم ساختمان را دارد . پس از شکایت اینجانب از شرکت تعاونی را محکوم به پرداخت خسارت نمودم که متاسفانه از شرکت تعاونی هیچ اثری و دفتری نیست در صورتیکه منحل نیز نشده . بنده چگونه میتوانم حق خود را از اعضای هیات مدیرعامل شرکت تعاونی که این تخلف را انجام داده اند دریافت نمایم ؟

 68. باسلام مدیر عامل مسکن مهر ۱۰۸واحدی گلشهر جنوبی بندرعباس حدود ۱۰۰واحد را به فروش رسانده درواقع کلاه برداری کرده مال باخته ها شکایت کرده وپروژه راازسال ۹۲مسدود کرده‌اندوحدوددو ماه پیش هیت مدیره جدید انتخاب‌کردیم ولی مدیر عامل کلاه بردار قبلی حاضر به همکاری نیست واسم‌مال‌باخته‌ها‌راگذاشته‌ماذاد‌وحسابهای تعاونی تعاونی مسدود هست هیت مدیره جدید مگن هر عضو اصلی بایدسه‌ملیون به حسابشان بریزن تا شکایت کنند وپروژه‌رااز‌دست‌‌مدیرعامل‌قبلی‌بگیرند‌وگرنه حذف میکنیم‌‌واعضاماذاد‌یعنی‌همانهای‌که‌‌مدیرقبلی‌کلاهشان‌را‌برداشته‌واسمشان‌هیچ‌جا‌ثبت نشده‌راجاگذین‌شما‌میکنیم‌‌لطفان‌راهنمای‌کنید چکار‌باید‌بکنیم

 69. سیداحمد میری

  باسلام واحترام وخسته نباشید تعاونی مسکن ما ۲۷۰ نفر عضو دارد تعاونی یک قطعه زمین تجاری داشت که مدیرعامل قبلی تعاون بدون اطلاع اعضاء اقدام به فروش آن نموده بود که هیئت مدیره ومدیرعامل جدید انتخاب گردید وبرعلیه مدیرعامل قبلی شکایت شد باحکم دادگاه زمین فروخته شده به تعاون مسترد گردید بعدقطعه مزبور با اطلاع اعضا از طریق مزایده بارزش حدود ۶۰۰ میلیون تومان بفروش رسید بعد خریدار قبلی ازتعاونی شکایت نموده وادعای مالکیت داشت که دادگاه به نفع تعاونی رای بدوی صادر نموده بود وبا اعتراض شاکی به تجدید نظر رفته بود حال مدیر عامل فعلی به بازرس هم جوابی نمیدهد که نتیجه تجدید نظر چی شد وآن مبلغ هم کجاست معلوم نیست لطفاً راهنمایی بفرمایید. خیلی متشکر

 70. سلام در تعاونی های مسکن در حین ساخت وساز اگر پیمانکار به هیئت مدیره چک به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به عنوان مساعده به هیئت مدیره بدهد وآن مبلغ بین هیئت مدیره تقسیم شود آیا جرم گرفتن رشوه اتفاق افتاده است ؟ یا نه و آیا جرمی اتفاق افتاده است وعنوان آن چیست ومی توان شکایت کرد بر علیه آن هیئت مدیرهلطفا راهنمایی فرمایید

  1. مدیر محتوای سیستم

   باسلام
   در شرکتهای تعاونی مدیران شرکت صرفا مجاز به دریافت حقوق و پاداش براساس آیین نامه مصوب وزارت تعاون هستند، دریافت وجهی از جانب هیئت مدیره از پیمانکار به نفع خود غیر قانونی و خلاف است. در صورت داشتن مدارک و مستنداتی در این خصوص می تواندی به اداره تعاون شکایت نمایید.

 71. سلام مسکن۲۰۰۰ واحدی شرکت نفت اهواز الان دوسال از درست کردنشون و تحویلشون میگذره عاجزانه درخواست پیگیری دارم ممنون

  1. مدیر محتوای سیستم

   باسلام
   موضوع از طریق هیئت مدیره و مدیریت تعاونی بایستی پیگیری شود و در صورت عدم پاسخگویی شما می توانید در کمیته داوری اتاق تعاون شهرستان بر علیه شرکت تعاونی اقامه دعوی و طرح شکایت بنمایید.

 72. شکایت از فروش زیر قیمت سهام تعاونی تاکسیرانی
  با سلام زمین و ساختمان ۱۴۰۰متری تعاونی تاکسیرانی بعد از دوبار مزایده به قیمت متر ده میلیون وقیمت کل چهارده میلیاردبه شخصی در خرداد ماه فروخته شده حال انکه قیمت واقعی آن متری ۲۰میلیون به بالا بوده و این ملک تجاری می باشد حال ما سهام داران دچار ضرر زیان شده ایم واین درحالی است که به ماگفته اند مبلغ هشت میلیون سود وسهام خودر ا دریافت کنید و معامله راتمام شده فرض کرده اند وار انج که تعاونی وابسته به شهرداری نیست به کجامی توان از این معامله و فروش زیر قیمت شکایت کرد

  1. مدیر محتوای سیستم

   باسلام
   مرجع رسیدگی اختلاف و شکایت از تعاونی ها کمیته داوری اتاق تعاون است

 73. شکایت از فروش زیر قیمت سهام شرکت تعاونی تاکسیرانی یک از شهرهای شمالی
  با سلام زمین و ساختمان ۱۴۰۰متری شرکت تعاونی تاکسیرانی بعد از دوبار مزایده به قیمت متر ده میلیون وقیمت کل چهارده میلیاردبه شخصی در خرداد ماه فروخته شده حال انکه قیمت واقعی آن متری ۲۰میلیون به بالا بوده و این ملک تجاری می باشد حال ما سهام داران دچار ضرر زیان شده ایم واین درحالی است که به ماگفته اند مبلغ هشت میلیون سود وسهام خودر ا دریافت کنید و معامله راتمام شده فرض کرده اند وار انج که تعاونی وابسته به شهرداری نیست به کجامی توان از این معامله و فروش زیر قیمت شکایت کرد

 74. سلام ،
  اينجانب دو سال پيش 3 سهم از 5 سهم دو واحد مسكوني در حال اتمام واقع در برج مسكن حراست شهرداري تهران واقع در منطقه 22 تهران ( برج صبا ) را خريداري كردم. علاوه بر اين سه سهم مسكوني، يك سهم از پاركينك تجاري نيز به اينجانب تعلق مي گيرد. به اين سهم نيز در اسناد خرید اينجانب اشاره شده است.
  هم اکنون تعاوني در حال تحويل واحدها است. در فرم تحويل واحد از سوی تعاونی به موارد زير اشاره نشده است.
  – در اين فرم هيچ اشاره اي به سهم تجاري نشده است.
  – تعاوني بدون هيچ اشاره اي در هيچ كجاي اسناد خريد سهم بنده، هم اکنون درخواست 20 ميليون چك (براي بنده جمعا 60ميليون بابت محاسبه مي شود) جهت تخلفات بعدي پيمانكار كرده است. اين در حالي است كه اينجانب بابت سهم تجاري كه ارزش بسياري دارد، از تعاوني طلبکار خواهم شد اما تعاوني اصرار بر گرفتن چك آنهم به زور دارد.
  – اينجانب هنگام خرید این سهم ها از اشخاص قبلی، كليه بدهكاري سهم ها را دو سال پيش پرداخت كردم . اما تعاوني در فرم تحويل دادن واحدها، اشاره به تسويه حساب كامل با بنده( بجز سهم تجاري كه بنده از تعاوني طلبكار هستم) نمي كند. و همچنان این پرداختی ها را علل الحساب تلقی می کند.
  لطفا راهنمایی بفرمائید که هر یک از موارد فوق را چگونه به تعاونی پاسخ دهم.
  سپاسگزارم
  – و بالاخره تعاوني يك بند غير قانوني را در فرم تعبيه كرده است كه سهامداران پس از تحويل گرفتن واحدها، حق هيچ شكايتي از تعاوني و پيمانكارنخواهند داشت .

  1. مجتبی رشیدنهال

   باسلام و احترام
   موارد مطروحه در درخواست، بعنوان شکوائیه و یا درخواست عضو از شرکت تعاونی است، در صورتی که شرکت تعاونی به این موارد پاسخگو نبودند و یا از پاسخ شرکت رضایت نداشته باشید می توانید از طریق اتاق تعاون شکوائیه خود را ثبت و پیگیری نمایید

 75. ممنون از کاری که میکنید
  بنده دوسال پیش از شرکت تعاونی مسکن قوامین یک واحد را بصورت پیش فروش خریدم و علیرغم پرداخت به موقع اقساط خودم متاسفانه در طول این دوسال تنها مبادرت به اجرای فنداسیون کرده اند و اخیرا هم مشخص شده که اصلا پروانه ساخت نداشتند و بهمین علت شهرداری به اونها اجازه ادامه عملیات ساخت و ساز نمیده
  باتوجه به گرانی های چندسال اخیر، شرکت تعاونی اعلام کرده بابت ادامه عملیات ساخت بایستی افزایش قیمت مصالح ساختمانی را اعضا پرداخت کنند، در حالیکه بعلت کوتاهی تعاونی دوسال ساخت وساز صورت نگرفته و الان باید مصالح را بقیمت روز خرید
  سوال بنده این هست آیا من میتونم مادامیکه تعاونی باندازه پرداختی من پیشرفت نداشته از پرداخت مابقی اقساط استنکاف کنم؟
  ممنون

  1. مدیر سیستم

   باسلام
   شرایط پرداخت شما مطابق تعهدی است که در قرارداد فیمابین منعقد کردید است، لذا توصیه می شود مطابق تعهدات مندرج در قرارداد عمل نمایید

 76. سلام درسال 71-72 تعاونی مسکن ایثارگران وزارت دارائی جهت خریدزمین و ساخت مسکن درمنطقه شهر ری تاسیس شد و درهمان سال تعداد145نفرازایثارگران اداره به درخواست هیت مدیره مبلغی را جهت خرید زمین واریزکردند به نام (پروژه الهیه) بدون اینکه استعلامات اولیه را بگیرند نسبت به خرید زمین اقدام کردند ،ولی پس ازمدت کوتاهی متوجه شدند که زمین کشاورزی است ونمی توانند کاری کنند. دراین مدت چند هیئت مدیره عوض شده که کاری ازپیش نبرده اندوفقط وعده سر خرمن داده اند؛هیئت مدیره کنونی که نمی دانیم چطور انتخاب شده اند تازه متوجه شدیم که زمین را چند سالی است اجاره داده اند با ورود بعضی ازهمکارانی که بازنشسته شده اند جهت پیگیری وتعین تکلیف وانتخاب هیئت مدیره وبازرس جدید همکاری نمی کنند تا جایی که مدیرعامل انصراف داده وشخص دیگری جایگزین شده است که اصلا وجاهت قانونی ندارد .حال جهت انتخاب هیئت مدیره وبازرس جدید ازمیان افرادمنتخب اعضاء و ورود اداره تعاون به این بخش وسوال ازافرادقبلی می توانیم شکایت خودرا مستقیم به اداره تعاون ارائه دهیم .

  1. مدیر سیستم

   باسلام
   مطابق قانون شرکتعای تعاونی حق ندارند که اراضی غیر از کاربری مسکونی را جهت ساخت و ساز خریداری نمایند

 77. باسلام، پدر من عضو تعاونی مسکن کارکنان اموزش و پرورش بودند،بعد فوتش نامادری من رفته و حق عضویت رو پس گرفته برای اینکه من سهم نبرم و به اسم خودش ثبت نام کرده و برای اپارتمان،ایا من می توانم شکایت کنم و حقی دارم برای گرفتن اپارتمانی که ثبت نام کرده؟ ممنون میشم راهنمایی کنید.

  1. مدیر سیستم

   باسلام
   چون امتیاز عضویت تعاونی مسکن جزء سهم الارث می تواند باشد لذا می بایستی تعاونی به نماینده وراث حق عضویت را واگذار نماید

 78. با سلام و خسته نباشید

  اینجانب یک واحد از تعاونی 4_4 واقع در مهرآباد رودهن و از شخص سوم خریداری نموده‌ام. با داشتن تمامی مدارک اعم از مدارک ثبتی و مدارک تسویه حساب فروشنده، اعضای تعاونی مذکور از معرفی اینجانب به بانک امتناع ورزیده و خواستار پرداخت پول بابت حساب شخصی خود با فروشنده ملک به بنده را خواهانند. لذا تقاضا دارم با عنایت به زمان کم باقی مانده جهت دریافت معرفی نامه بانک به مشکل بنده رسیدگی نمایید.
  علی برکت الله

  1. مدیر سیستم

   باسلام
   جهت رسیدگی به درخواست خود به اداره تعاون و یا کمیته داوری اتاق تعاون مراجعه نمایید

 79. آیا پس از حدود ۹ سال از تحویل واحد های مسکن مهر میتوان شکایتی در مورد کیفیت وسایل و مواد یکار رفته در ساخت مسکن از شرکت تعاونی مسکن داشت ؟و آیا در این زمینه شرکت تعاونی مسکن پاسخگو خواهد بود یا پیمانکار سازنده؟؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *